Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2019 г. достигат 27.7 хиляди, което е почти без промяна спрямо края на юни 2019 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 30.5 и 13.7%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 0.9% (до 7.1 хил.), а в частния сектор намаляват с 0.2% (до 20.6 хиляди).

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.4% по-малко в сравнение с края на септември 2018 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост” и „Финансови и застрахователни дейности“. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на септември 2019 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство”.

През третото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 868 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 1.1%. Най-голямо намаление има в „Строителство” и „Образование”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е „Професионални дейности и научни изследвания”.

Издадени разрешителни за строеж в област Кюстендил през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 28 жилища в тях и 3 439 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 41 други сгради с 5 311 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се запазва, а жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават, съответно с 33.3 и 1.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 20.6%, докато общата им застроена площ е по-малко с 23.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил намалява с 18.2%, жилищата в тях – с 26.3%, а разгънатата им застроена площ – с 20.1%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 51.9%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 18.4%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 73 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 4 лица и са ранени 89 души. В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление на ПТП с 26.3%, а на ранените лица – с 24.6%. Регистрирано е намаление на броя на загиналите лица – с 60.0% (Фиг.1).

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2018 г. в област Кюстендил е 1.1%, а на ранените и загиналите – съответно 1.1 и 0.7%.

Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 71, или 97.3% от общия брой за областта. От тях 9, или 12.7% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е фирмена. Броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачи на лични превозни средства е 62, или 87.3%.

През 2018 г. в областта всички загинали лица при ПТП са по вина на водачите на лични ППС.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2019 година

През август 2019 г. в област Кюстендил са функционирали 89 места за настаняване с над 10 легла, от които 37 са хотели и 52 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 374, а на леглата 3 304. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.3%, а на леглата в тях – с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г., е 26 940, или с 3.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над  82% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Кюстендил през 2018 година

През 2018 г. в област Кюстендил са приключили делата за 869 извършени престъпления. Делата за 252 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 421 – с условно осъждане, за 48 – с оправдаване, за 8 – с прекратяване, и за 140 – с освобождаване от наказание.

През 2018 година в областта с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 673 извършени престъпления, което е с 0.4% повече в сравнение с 2017 година.

Броят на обвиняемите лица в област Кюстендил през 2018 г. е 817, от които:

  • с ефективни осъдителни присъди са приключили делата на 245 лица или 30.0% от общия брой на обвиняемите;
  • условно осъдени са 391 лица, или 47.9% от общия брой на обвиняемите;
  • освободени от наказателна отговорност са 140 лица, или 17.1% от общия брой на обвиняемите;
  • оправдани са 35 обвиняеми лица (4.3%);
  • на 6 лица (0.7%) делата са прекратени.

Издателска дейност в област Кюстендил през 2018 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2018 г. в област Кюстендил са издадени 17 книги с тираж 4.4 хил. екземпляра и 5 брошури с тираж 1.7 хил. екземпляра.

В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури в областта се увеличава с 3 (15.8%), а средният тираж – от 263 през 2017 г. на 273 през 2018 г., или с 3.6%.

През 2018 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната – 6 590 заглавия, или 67.0%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 8.3 и 4.8%. За област Кюстендил този дял е 0.2%.


Издадени разрешителни за строеж в област Кюстендил през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 21 жилище в тях и 3 399 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 34 други сгради с 6 896 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 50.0%, жилищата в тях – с 50.0%, но общата им застроена площ намалява с 2.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 17.2%, докато общата им застроена площ е по-малко с 2.2% .

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил се увеличава с 63.6%, жилищата в тях – с 90.9%, а разгънатата им застроена площ – с 83.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече със 142.9%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 30.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2019 г. намаляват с 2.3% спрямо края на март 2019 г., като достигат 27.7 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 31.5 и 13.4%.

Жилищен фонд в област Кюстендил към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Кюстендил се състои от 58 256 сгради или с 31 повече в сравнение с 2017 година. Жилищата в тях са 86 879. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%. Стоманобетонните и панелните сгради са 1 308 с 12 560 жилища в тях, тухлените –              48 964 с 66 258 жилища, а 8 061 жилища се намират в 7 984 сгради с друга конструкция. В градовете 25.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 72.7% – в тухлени и 1.5% в други сгради. В селата 80.2% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.1% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през май 2019 година

През май 2019 г. в област Кюстендил са функционирали 80 места за настаняване с над 10 легла, от които 37 са хотели и 43 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 223, а на леглата 2 802. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.6%, а на леглата в тях намалява с 2.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2019 г., е 13 440, или с 16.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над  82% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.