Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2020 г. достигат 26.5 хиляди, което е с 0.5% по-малко спрямо края на юни 2020 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.9 и 13.1%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.8% (до 6.8 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.3% (до 19.7 хиляди).

В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 4.5% по-малко в сравнение с края на септември 2019 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост”, „Други дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 97 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 17 лица и са ранени 101 души. В сравнение с 2018 г. се наблюдава увеличение на ПТП с 32.9%, а на ранените лица – с 13.5%. Регистрирано е увеличение на броя на загиналите лица с повече от четири пъти спрямо предходната година

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2019 г. в област Кюстендил са издадени 10 книги с тираж 2.8 хил. екземпляра и 1 брошура с тираж 1.5 хил. екземпляра.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2020 г. достигат 26.6 хиляди, което е с 1.8% по-малко спрямо края на март 2020 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.3 и 13.4%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Кюстендил към 31.12. 2019 година

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2019 г. са 5 с 1 004 легла, заведенията за извънболнична помощ са 31 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 22 легла (табл. 1).

В сравнение с 2018 г. в област Кюстендил броят на заведенията за болнична помощ остава без промяна, а на леглата в тях се увеличава с 4.5%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. на територията на област Кюстендил функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 648 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.

Жилищен фонд в област Кюстендил към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Кюстендил се състои от 58 284 сгради или с 28 повече в сравнение с 2018 година. Жилищата в тях са 86 926. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 1 330 с 12 593 жилища в тях, тухлените –              48 977 с 66 281 жилища, а 8 052 жилища се намират в 7 977 сгради с друга конструкция. В градовете 25.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 72.7% – в тухлени и 1.5% в други сгради. В селата 80.2% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.1% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Основни данни за културата в област Кюстендил през 2019 година

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Кюстендил функционират 3 музея[1].

Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Кюстендил са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 150 хил. фондови единици. От тях цифровизирани са 3 511 фондови единици, което е с 0.9% повече в сравнение с предходната година. Общата полезна площ, на която са разположени експозициите на музеите в област Кюстендил е 7 291 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 128 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 8.7%. В дните със свободен вход са осъществени 9.1% от посещенията в музеите. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 2.9% в сравнение с предходната година.


Детски ясли в област Кюстендил през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Кюстендил функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 439 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 13, или с 2.9%.

В градовете детските ясли са 11 с 397 места, а в селата – 2 с 42 места. В областта към 31.12.2019 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 170 места и са обслужени 137 деца, а яслените групи към ДГ – с 269 места, като са посещавани от 200 деца

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Кюстендил през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

По данни на НСИ през 2019 г. в област Кюстендил, броят на водените на отчет в ДПС[1] малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е 111 (Фиг. 1). В сравнение с 2018 г. броят им нараства с 22.0%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. са следните:

  • 91.9% от водените на отчет са непълнолетни (14 – 17 години), а малолетните  (8 – 13 години) са 8.1%;
  • Момчета са 100 (90.1%), а момичета – 11, или 9.9%;
  • Учащи са били 98 малолетни и непълнолетни лица, или 88.3%;
  • Не учат 13  (11.7%) лица;
  • В криминогенна среда (семейна и/или приятелска) са живели 54 (48.6%) малолетни и непълнолетни.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кюстендил през 2019 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение  „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление в регионален аспект по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

За 2019 г. в област Кюстендил размерът на средномесечната линия на бедност на едно лице от домакинство е 391.42 лв., като под прага на линията на бедност е живяло 28.8% от населението на областта или около 34.5 хил. лица (табл. 1).