Брутен вътрешен продукт за област Кюстендил през 2018 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област Кюстендил през 2018 година е 1 115 млн. лв. Това нарежда областта на 24-то място в страната. В сравнение с 2017 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил с 9.8%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 9 285 лв. от стойностния обем на показателя. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 33 437 лв., а с най-ниско – областите Сливен и Силистра, съответно със 7 600 и 7 029 лева.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2019 г. достигат 27.3 хиляди, което е с 1.6% по-малко спрямо края на септември 2019 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 31.4 и 13.5%.

Издадени разрешителни за стоеж и започнато строителство на нови сгради в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 35 жилища в тях и 5 243 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 23 други сгради с 10 140 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 11.1%, жилищата в тях – с 25.0%, а общата им застроена площ – с 52.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление с 43.9%, но при общата им застроена площ се наблюдава нарастване с 90.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил се увеличава със 100.0%, броят на жилищата в тях – със 133.3%, а разгънатата им застроена площ – със 142.1%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са по-малко с 51.1%, докато разгънатата им застроена площ е повече с 23.5%.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Кюстендил през 2018 година

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Кюстендил са 104.1 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличават с 21.4%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 89.0 млн. лв., като при нежилищните сгради е отчетено увеличение с 23.0%, а при жилищните сгради – с 4.4% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 15.1 млн. лв., или с 10.8% повече в сравнение с 2017 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищните сгради е 51.0%, а на нежилищните сгради – 49.0%.

През 2018 г. приходите от сградно строителство в област Кюстендил са 59.0 млн. лв., като се увеличават с 11.1% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 57.3%, а от строителство на нежилищни сгради – 42.7% от общите приходи от сградно строителство.

Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2018 година

Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2018 година Обществено водоснабдяване През 2018 г. 99.4% от населението на област Кюстендил е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта намалява от 99 л/ден през 2017 г. на 98 л/ден през 2018 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (126 л/ден/чов.), Благоевград (117 л/ден/чов.), Бургас (109 л/ден/чов.) и Перник (106 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.). Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2018 година

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Кюстендил през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Кюстендил са 133.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 1.1%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кюстендил към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кюстендил към 31.12.2018 г. възлизат на 42.9 млн. евро, което е с 0.4% повече в сравнение с 2017 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.2% и съответно 0.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Кюстендил заема двадесет и шесто място в страната, следвана от областите Монтана и Силистра.Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта – 24.6 млн. евро или с 3.3% по-малко от 2017 година, като 39.4% от тях са в раздел „Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“. В отрасъл „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 11.0 млн. евро. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 4.6 млн. евро или с 24.5% по-малко спрямо предходната година. През 2018 г. тези три дейности заедно формират 93.6% от общия обем на ПЧИ в област Кюстендил, а общият им размер намалява с 2.6% спрямо 2017 година.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Кюстендил през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Кюстендил показват, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 29 019, което представлява 1.3% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите намаляват с 391 души или с 1.3%. Намаление на наетите лица е регистрирано в тринадесет икономически дейности – най-значимо в процентно изражение е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”. Увеличение се наблюдава в шест от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ (6.5%), „Финансови и застрахователни дейности“ (5.2%) и „Транспорт, складиране и пощи” (4.2%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.0 и 12.6%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 22 място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) – 751.1 хил. и Пловдив – 221.8 хил., а най-малък в областите Силистра – 21.0 хил. и Видин – 16.5 хиляди.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Кюстендил през 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 5 935 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Кюстендил, или с 3.6% повече в сравнение с 2017 година. Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Кюстендил (2 971) и Дупница (2 149), или съответно 50.1% и 36.2% от общия брой за областта.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 93.6%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.4%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

Нефинансовите предприятия в област Кюстендил приключват 2018 г. с положителен финансов резултат от 101 млн. лева. Предприятията, реализирали печалба, са 72.9% от общия брой, със загуба – 15.7% и с нулев резултат – 11.4%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кюстендил през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 62.5% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира увеличение от 2.7 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет. За периода 2009 – 2019 г. използването на ИКТ става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти (фиг. 1).

През 2019 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Ямбол, Кюстендил, Велико Търново и Видин, а с най-висок – Русе, София (столица), Смолян и Пловдив (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 27-то място в страната.