Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Кюстендил през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Кюстендил са 126.5 млн. лв., като спрямо 2018 г. се увеличават с 21.5%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 109.9 млн. лв., като при нежилищните сгради е отчетено увеличение с 82.6%, а при жилищните сгради – с 44.7% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 16.6 млн. лв., или с 9.8% повече в сравнение с 2018 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 54.9%, а на жилищните сгради – 45.1%.

През 2019 г. приходите от сградно строителство в област Кюстендил са 86.8 млн. лв., като се увеличават с 47.1% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 52.2%, а от строителство на нежилищни сгради – 47.8% от общите приходи от сградно строителство.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Кюстендил през 2019 година

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Кюстендил са 124.9 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 6.1%.Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 41.9 млн. лв., което е с 33.1% по-малко от 2018 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 32.3 млн. лв., или с 9.2%  по-малко в сравнение с предходната година. През 2019 г. тези сектори заедно формират 59.4% от общия размер разходи за ДМА в област Кюстендил, а общият им относителен дял намалява спрямо 2018 г. с 14.4 процентни пункта.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кюстендил към 31.12.2019 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кюстендил към 31.12.2019 г. възлизат на 43.4 млн. евро, което е с 1.1% повече в сравнение с 2018 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.2% и съответно 0.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта – 26.2 млн. евро, или с 6.4% повече от 2018 година, като 42.5% от тях са в раздел „Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“. В отрасъл „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 10.0 млн. евро. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 4.4 млн. евро, или с 3.9% по-малко спрямо предходната година. През 2019 г. тези три дейности заедно формират 93.5% от общия обем на ПЧИ в област Кюстендил, а общият им размер се увеличава с 1.0% спрямо 2018 година.

И през 2019 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в предприятията на територията на община Кюстендил – 29.3 млн. евро, следвана от общините Дупница и Сапарева баня, съответно с 9.7 и 3.7 млн. евро чуждестранни инвестиции.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Кюстендил през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Кюстендил показват, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 28 183, което представлява 1.2% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намаляват с 836 души или с 2.9%. Намаление на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значимо в процентно изражение е в „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания”. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (34.2%)

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 31.1 и 13.1%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 г. областта заема 22 място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) – 768.5 хил. и Пловдив – 222.2 хил., а най-малък в областите Силистра – 20.9 хил. и Видин – 15.7 хиляди.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Кюстендил през 2019 година

 По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 6 136 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Кюстендил, или с 3.4% повече в сравнение с 2018 година. Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Кюстендил (3 094) и Дупница (2 186), или съответно 50.4% и 35.6% от общия брой за областта.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 94.0%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.0%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

Нефинансовите предприятия в област Кюстендил приключват 2019 г. с положителен финансов резултат от 120 млн. лева. Предприятията, реализирали печалба, са 74.4% от общия брой, със загуба – 15.0%, a с нулев финансов резултат – 10.6%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кюстендил през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 78.6% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира увеличение от 16.1 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.

За периода 2011 – 2020 г. използването на ИКТ става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти.

През 2020 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Видин, Монтана и Ямбол, а с най-висок – София (столица), Сливен и Перник  (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 11-то място в страната.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2020 г. достигат 26.5 хиляди, което е с 0.5% по-малко спрямо края на юни 2020 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.9 и 13.1%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.8% (до 6.8 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.3% (до 19.7 хиляди).

В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 4.5% по-малко в сравнение с края на септември 2019 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост”, „Други дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 97 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 17 лица и са ранени 101 души. В сравнение с 2018 г. се наблюдава увеличение на ПТП с 32.9%, а на ранените лица – с 13.5%. Регистрирано е увеличение на броя на загиналите лица с повече от четири пъти спрямо предходната година

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2019 г. в област Кюстендил са издадени 10 книги с тираж 2.8 хил. екземпляра и 1 брошура с тираж 1.5 хил. екземпляра.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2020 г. достигат 26.6 хиляди, което е с 1.8% по-малко спрямо края на март 2020 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.3 и 13.4%.