Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Кюстендил през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Кюстендил показват, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 29 019, което представлява 1.3% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите намаляват с 391 души или с 1.3%. Намаление на наетите лица е регистрирано в тринадесет икономически дейности – най-значимо в процентно изражение е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”. Увеличение се наблюдава в шест от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ (6.5%), „Финансови и застрахователни дейности“ (5.2%) и „Транспорт, складиране и пощи” (4.2%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.0 и 12.6%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 22 място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) – 751.1 хил. и Пловдив – 221.8 хил., а най-малък в областите Силистра – 21.0 хил. и Видин – 16.5 хиляди.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Кюстендил през 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 5 935 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Кюстендил, или с 3.6% повече в сравнение с 2017 година. Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Кюстендил (2 971) и Дупница (2 149), или съответно 50.1% и 36.2% от общия брой за областта.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 93.6%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.4%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

Нефинансовите предприятия в област Кюстендил приключват 2018 г. с положителен финансов резултат от 101 млн. лева. Предприятията, реализирали печалба, са 72.9% от общия брой, със загуба – 15.7% и с нулев резултат – 11.4%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кюстендил през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 62.5% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира увеличение от 2.7 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет. За периода 2009 – 2019 г. използването на ИКТ става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти (фиг. 1).

През 2019 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Ямбол, Кюстендил, Велико Търново и Видин, а с най-висок – Русе, София (столица), Смолян и Пловдив (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 27-то място в страната.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2019 г. достигат 27.7 хиляди, което е почти без промяна спрямо края на юни 2019 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 30.5 и 13.7%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 0.9% (до 7.1 хил.), а в частния сектор намаляват с 0.2% (до 20.6 хиляди).

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.4% по-малко в сравнение с края на септември 2018 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост” и „Финансови и застрахователни дейности“. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на септември 2019 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство”.

През третото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 868 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 1.1%. Най-голямо намаление има в „Строителство” и „Образование”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е „Професионални дейности и научни изследвания”.

Издадени разрешителни за строеж в област Кюстендил през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 28 жилища в тях и 3 439 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 41 други сгради с 5 311 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се запазва, а жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават, съответно с 33.3 и 1.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 20.6%, докато общата им застроена площ е по-малко с 23.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил намалява с 18.2%, жилищата в тях – с 26.3%, а разгънатата им застроена площ – с 20.1%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 51.9%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 18.4%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 73 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 4 лица и са ранени 89 души. В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление на ПТП с 26.3%, а на ранените лица – с 24.6%. Регистрирано е намаление на броя на загиналите лица – с 60.0% (Фиг.1).

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2018 г. в област Кюстендил е 1.1%, а на ранените и загиналите – съответно 1.1 и 0.7%.

Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 71, или 97.3% от общия брой за областта. От тях 9, или 12.7% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е фирмена. Броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачи на лични превозни средства е 62, или 87.3%.

През 2018 г. в областта всички загинали лица при ПТП са по вина на водачите на лични ППС.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2019 година

През август 2019 г. в област Кюстендил са функционирали 89 места за настаняване с над 10 легла, от които 37 са хотели и 52 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 374, а на леглата 3 304. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.3%, а на леглата в тях – с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г., е 26 940, или с 3.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над  82% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Кюстендил през 2018 година

През 2018 г. в област Кюстендил са приключили делата за 869 извършени престъпления. Делата за 252 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 421 – с условно осъждане, за 48 – с оправдаване, за 8 – с прекратяване, и за 140 – с освобождаване от наказание.

През 2018 година в областта с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 673 извършени престъпления, което е с 0.4% повече в сравнение с 2017 година.

Броят на обвиняемите лица в област Кюстендил през 2018 г. е 817, от които:

  • с ефективни осъдителни присъди са приключили делата на 245 лица или 30.0% от общия брой на обвиняемите;
  • условно осъдени са 391 лица, или 47.9% от общия брой на обвиняемите;
  • освободени от наказателна отговорност са 140 лица, или 17.1% от общия брой на обвиняемите;
  • оправдани са 35 обвиняеми лица (4.3%);
  • на 6 лица (0.7%) делата са прекратени.

Издателска дейност в област Кюстендил през 2018 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2018 г. в област Кюстендил са издадени 17 книги с тираж 4.4 хил. екземпляра и 5 брошури с тираж 1.7 хил. екземпляра.

В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури в областта се увеличава с 3 (15.8%), а средният тираж – от 263 през 2017 г. на 273 през 2018 г., или с 3.6%.

През 2018 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната – 6 590 заглавия, или 67.0%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 8.3 и 4.8%. За област Кюстендил този дял е 0.2%.


Издадени разрешителни за строеж в област Кюстендил през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 21 жилище в тях и 3 399 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 34 други сгради с 6 896 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 50.0%, жилищата в тях – с 50.0%, но общата им застроена площ намалява с 2.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 17.2%, докато общата им застроена площ е по-малко с 2.2% .

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил се увеличава с 63.6%, жилищата в тях – с 90.9%, а разгънатата им застроена площ – с 83.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече със 142.9%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 30.4%.