Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Кюстендил през 2020 година

Произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) в област Кюстендил през 2020 г. е 1 123 милиона лева. В сравнение с 2019 г. обемът му в номинално изражение остава без промяна. Произведеният в областта БВП е 0.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 9 616 лв. от стойностния обем на показателя за област Кюстендил, при 17 229 лв. за страната.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2021 г. намаляват спрямо края на септември2021 г. с 1.1% и достигат 26.8 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 29.5 и 13.7%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.9% (до 7.0 хил.), а в частния сектор – с 2.9% (до 19.8 хиляди).

В края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са повече с 2.6% в сравнение с края на декември 2020 година.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 4.0%, като достига 1 060 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 500 лв., а за частния – 901 лева.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 5.2%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 9.6%, а в частния сектор – с 2.7%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2021 г. намаляват спрямо края на юни2021 г. с 0.4% и достигат 27.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 29.5 и 13.8%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.3% (до 7.0 хил.), докато в частния сектор намаляват с 0.7% (до 20.1 хиляди).

В края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.3% повече в сравнение с края на септември 2020 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2020 година

През 2020 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 74 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 7 лица и са ранени 82 души. В сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление на ПТП с 23.7%, а на ранените лица – с 18.8%. Регистрирано е намаление с 58.8% на броя на загиналите лица спрямо предходната година (Фиг.1).

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2020 г. в област Кюстендил е 1.3%, а на ранените и загиналите – съответно 1.2 и 1.5%.

Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 71, или 95.9% от общия брой за областта. От тях 8, или 11.3% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е фирмена. През 2020 г. в областта 7 души са загинали по вина на водачите на ППС, a 79 са ранените.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2021 г. достигат 27.2 хиляди, което е с 0.02% повече спрямо края на март 2021 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 29.7 и 13.3%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.3% (до 7.0 хил.), а в частния сектор намаляват с 0.1% (до 20.3 хиляди).

В края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.2% повече в сравнение с края на юни 2020 година. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Финансови и застрахователни дейности”. Най-голямо процентно намаление на наетите лица в края на юни 2021 г. спрямо същия период на предходната година има в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

Образование в област Кюстендил през учебната 2020/2021 година.

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са следните за област Кюстендил:

 • През учебната 2020/2021 година в детските градини са записани 3.1 хил. деца, като се наблюдава увеличение от 1.3% в техния брой в сравнение с предходната година.
 • В началното образование (I – IV клас) се обучават 3.4 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 2.9 хиляди.
 • Завършилите средно образование през 2020 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 342 и 326 ученици.
 • Новоприети в професионалните училища и паралелки през учебната 2020/2021 година са 642 ученици.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кюстендил през 2020 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение  „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление в регионален аспект по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

За 2020 г. в област Кюстендил размерът на средномесечната линия на бедност на едно лице от домакинство е 441.34 лв., като под прага на линията на бедност е живяло 24.8% от населението на областта или около 29.0 хил. лица (табл. 1).

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на март 2021 г. достигат 27.2 хиляди, което е с 4.2% повече спрямо края на декември 2020 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 30.7 и 13.1%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.3% (до 6.9 хил.), а в частния сектор – с 5.3% (до 20.3 хиляди).

В края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 0.3% повече в сравнение с края на март 2020 година. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Добивна промишленост”. Най-голямо процентно намаление на наетите лица в края на март 2021 г. спрямо същия период на предходната година има в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

Население и демографски процеси в област Кюстендил през 2020 година

Текущата демографска ситуация в областта през 2020 г. се характеризира с:

 • Продължаващо намаляване и застаряване на населението;
 • Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на раждаемост, който остава под средния за страната;
 • Продължава да намалява броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта;
 • Нараства относителен дял на извънбрачните раждания;
 • Увеличава се коефициентът на обща смъртност, който е над средния за страната.
 • През 2020 г. областта е сред областите в страната с най-висока обща смъртност.
 • Намалява детската смъртност;
 • Броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите намаляват;
 • Положителен механичен прираст в областта.
 • Всички общини в областта имат отрицателен естествен прираст.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Кюстендил през 2020 година

 • През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Кюстендил са 48.5 хил., или 69.2% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.2 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица в областта e 47.6 хил., или 46.7% от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.0%, съответно 67.9% за жените и 64.3% за мъжете. В сравнение с 2019 г. коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) се намалява с 1.6 процентни пункта.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 25 – 34 навършени години е 68.9%, или с 5.3 процентни пункта по-малко спрямо 2019 година.