Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през ноември 2023 година

През ноември 2023 г. в област Кюстендил са функционирали 74 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 272  стаи  и 3 006 легла в тях. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода намалява с 8.6%, а леглата в тях с 1.5%.

            Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през ноември 2023 г. е 17 202, или с 19.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 16 050 нощувки, а чуждите – 1 152.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2023 г. се увеличава с 16.0% в сравнение със същия месец на предходната година и достига 9 048. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Кюстендил през ноември 2023 г., са 8 380 и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 668 и са реализирали средно по 1.7 нощувки.

            Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през ноември 2023 г. е 19.1%, като се увеличава с 3.3 проценти пункта спрямо ноември 2022 година.

            Приходите от нощувки през ноември 2023 г. се увеличават с 28.9% в сравнение с ноември 2022 г. и достигат 1 172.8 хил. лева.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2023 г. в област Кюстендил

 Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2023 г. показват, че 83.2% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 88.5%.

 За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Кюстендил с достъп до интернет се е увеличил с 37.4 процентни пункта.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2023 г. област Кюстендил се нарежда на 19-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област София (столица) – 95.8%, а най-малък в област Монтана – 74.5%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Кюстендил през 2022 година

Средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил е 27 188, което представлява 1.2% от общия брой на наетите лица в страната на база резултатите от годишния отчет по труда за 2022 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор. Броят на наетите лица нараства със 786 души или с 3.0%, спрямо 2021 година. В шест икономически дейности има намаление на наети лица, като най-високо е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ (5.2%), „Строителство“ (3.7%) и „Операции с недвижими имоти“ (3.6%). Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (182.0%), „Финансови и застрахователни дейности“ (16.3%), „Култура, спорт и развлечения“ (16.2%) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (7.0%).

В разпределение по икономически дейности, най-голям процент на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в „Преработваща промишленост” (31.6%)  и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (13.1%).

Област Кюстендил  се нарежда на двадесет и второ място сред 28-те области в страната по брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2022 година. Най-голям е броят на наетите лица в област София (столица) – 768.8 хил., а най-малък в област Видин – 15.9 хиляди.

В област Кюстендил средната брутна годишна работна заплата за 2022 г. е 13 988 лева, при 21 242 лв. средно за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Кюстендил са функционирали 81 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 215 стаи и 2 928 легла в тях. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода намалява с 8.0%, а леглата в тях с 6.9%.

            Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2023 г. е 18 166, или с 8.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 15 758 нощувки, а чуждите – 2 408.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2023 г. намалява с 0.5% спрямо края на юни 2023 г., като достигат до 26.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. наетите лица се увеличават в обществения сектор с 0.6% (до 6.9, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0.9% до – 19.7 хиляди.

В края на септември 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 2.8%. По сектори в сравнение с края на септември 2022 г. наетите се учеличават в общественият и частният сектор съответно с – 1.4% (или с 0.1 хил.) и 3.3% (или с 0.6 хил.).

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 6.0% до – 1 368 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 855 лв., а за частния – 1192 лева.

През третото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за Кюстендилска област се увеличава със 17.8% в сравнение със съответния период на предходната година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Кюстендил през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 47 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 8 390 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 35 други сгради с 37 140 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради  нарастват с 88.0%, броят на жилищата в тях – с 27.0%, както и общата им застроена площ – с 23.6%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се запазва техният брой, но  разгънатата им застроена площ нараства близо три пъти.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил се увеличават с 56.7%, броят на жилищата в тях – с 46.9%, а разгънатата им застроена площ – със 72.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради бележи увеличение с 59.1%, както и разгънатата им застроена площ нараства близо четири пъти.

През третото тримесечие на 2023 г. в област Кюстендил е започнал строежът на 20 жилищни сгради с 20 жилища в тях и с 3 157 кв. м обща застроена площ и на 9 други сгради с 1 158 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 25.0%, докато жилищата в тях намаляват – с 25.9%, както и общата им застроена площ – с 28.6%. Броят на започнатите други сгради бележи намаление с 35.7%, а тяхната РЗП – с 83.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през септември 2023 година

През септември 2023 г. в област Кюстендил са функционирали 97 обекта с 10 и повече легла  – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 479 стаи и 3 530 легла в тях. В сравнение със септември 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се запазва непроменен, докато леглата в тях се увеличават с 3.1%.

            Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2023 г. е 24 283, или с 33.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 21 445 нощувки, а чуждите  – 2 838.

Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2021 година

В края на 2021 г. за област Кюстендил общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 197.5 млн. лв., при 197.4 млн. лв. през 2020 година.

Регионалните данни сочат, че в края на 2021 г. най-много налични ДМА с екологично предназначение има в Югоизточния райно на страната (3 349.8 млн. лв.), а най-малка наличност е отчетена в Северния централен район (882.8 млн. лева).

В национален план общата стойност на наличните в края на 2021 г. ДМА за околната среда се оценява на 10 873 млн. лв. и се разпределя по основните направления за околната среда, както следва: за пречистване и отвеждане на отпадъчните води (производствени и селищни пречиствателни станции, канализационна мрежа и др.) – 34.0%, а за съоръжения за опазване на въздуха и за третиране на отпадъците по 30.0%.

Разпределението на данните по икономически дейности за 2021 г. показва, че значителна част от ДМА с екологично предназначение са съсредоточени в сектор „Промишленост“ – 6 317.9 млн. лв. (58.1%) от наличните в края на годината и 315.9 млн. лв. (55.8%) от придобитите в страната.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Кюстендил през 2022 година

През 2022 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 316 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2021 г. се наблюдава намаление с 5.7%. През годината в областта са регистрирани 88 тежки пътнотранспортни произшествия, в следствие на които са загинали 10 лица и са ранени 123 души. Спрямо предходната година броят на ПТП намалява с 3.3%, докато този на ранените лица се увеличава със 7.0%, а този на загиналите над три пъти (фиг. 1).

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2023 година

През август 2023 г. в област Кюстендил са функционирали 101 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 572 стаи и 3 813 легла в тях. В сравнение с август 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода намаляват с 1.0%, докато леглата в тях се увеличават с 0.5%.

            Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2023 г. е 32 648, или с 21.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 28 750 нощувки, а чуждите – 3 898.