Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2020 г. достигат 26.6 хиляди, което е с 1.8% по-малко спрямо края на март 2020 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.3 и 13.4%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Кюстендил към 31.12. 2019 година

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2019 г. са 5 с 1 004 легла, заведенията за извънболнична помощ са 31 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 22 легла (табл. 1).

В сравнение с 2018 г. в област Кюстендил броят на заведенията за болнична помощ остава без промяна, а на леглата в тях се увеличава с 4.5%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. на територията на област Кюстендил функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 648 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.

Жилищен фонд в област Кюстендил към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Кюстендил се състои от 58 284 сгради или с 28 повече в сравнение с 2018 година. Жилищата в тях са 86 926. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 1 330 с 12 593 жилища в тях, тухлените –              48 977 с 66 281 жилища, а 8 052 жилища се намират в 7 977 сгради с друга конструкция. В градовете 25.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 72.7% – в тухлени и 1.5% в други сгради. В селата 80.2% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.1% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Основни данни за културата в област Кюстендил през 2019 година

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Кюстендил функционират 3 музея[1].

Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Кюстендил са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 150 хил. фондови единици. От тях цифровизирани са 3 511 фондови единици, което е с 0.9% повече в сравнение с предходната година. Общата полезна площ, на която са разположени експозициите на музеите в област Кюстендил е 7 291 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 128 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 8.7%. В дните със свободен вход са осъществени 9.1% от посещенията в музеите. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 2.9% в сравнение с предходната година.


Детски ясли в област Кюстендил през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Кюстендил функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 439 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 13, или с 2.9%.

В градовете детските ясли са 11 с 397 места, а в селата – 2 с 42 места. В областта към 31.12.2019 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 170 места и са обслужени 137 деца, а яслените групи към ДГ – с 269 места, като са посещавани от 200 деца

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Кюстендил през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

По данни на НСИ през 2019 г. в област Кюстендил, броят на водените на отчет в ДПС[1] малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е 111 (Фиг. 1). В сравнение с 2018 г. броят им нараства с 22.0%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. са следните:

  • 91.9% от водените на отчет са непълнолетни (14 – 17 години), а малолетните  (8 – 13 години) са 8.1%;
  • Момчета са 100 (90.1%), а момичета – 11, или 9.9%;
  • Учащи са били 98 малолетни и непълнолетни лица, или 88.3%;
  • Не учат 13  (11.7%) лица;
  • В криминогенна среда (семейна и/или приятелска) са живели 54 (48.6%) малолетни и непълнолетни.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кюстендил през 2019 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение  „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление в регионален аспект по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

За 2019 г. в област Кюстендил размерът на средномесечната линия на бедност на едно лице от домакинство е 391.42 лв., като под прага на линията на бедност е живяло 28.8% от населението на областта или около 34.5 хил. лица (табл. 1).

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Кюстендил през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Кюстендил, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 73.4 години, като спрямо предходния период 2016 – 2018 г. остава непроменена. Средната продължителност на живота в областта е под средната за страната – 74.9 години. Стойността на показателя варира от 72.8 години в областите Враца и Сливен до 76.7 години в областите Кърджали и София (столица), като общо в осем области очакваната средна продължителност на живота е над средната за страната.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

В област Кюстендил средната продължителност на живота при мъжете е 69.3 години, а при жените – 78.1 години. Най-голяма е разликата между двата пола в областите Кюстендил (8.9 години), Перник (8.2 години) и Смолян (8.1 години), а най-малка – в областите Кърджали и София (столица), съответно 5.7 и 6.2 години.


Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на март 2020 г. достигат 27.1 хиляди, което е с 0.6% по-малко спрямо края на декември 2019 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.9 и 13.4%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.0% (до 7.0 хил.), а в частния сектор – с 0.5% (до 20.1 хиляди).

В края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 4.4% по-малко в сравнение с края на март 2019 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Други дейности“, „Добивна промишленост” и „Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на март 2020 г. спрямо същия период на предходната година има в дейност „Финансови и застрахователни дейности”.

През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 916 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.2%. Най-голямо увеличение има в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Операции с недвижими имоти”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е „Строителство”.

Образование в област Кюстендил през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са следните за област Кюстендил:

  • През учебната 2019/2020 година в детските градини са записани 3.1 хил. деца, като се наблюдава намаление от 1.1% в техния брой в сравнение с предходната година.
  • В началното образование (I – IV клас) се обучават 3.7 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 3.0 хиляди.
  • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 374 и 395 ученици.
  • Новоприети в професионалните училища и паралелки през учебната 2019/2020 година са 516 ученици.