Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през септември 2022 година

През септември 2022 г. в област Кюстендил са функционирали 97 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 446 стаи и 3 424 легла в тях. В сравнение със септември 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 36.6%, а на леглата в тях – с 22.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2022 г. е 18 157, или с 19.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 1 655 нощувки, а българските – 16 502.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Кюстендил през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради с 32 жилищa в тях и 4 866 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 22 други сгради със 7 809 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.3%, а броят на жилищата в тях и общата им застроена площ съответно с 43.9 и 36.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 22.2% повече, а общата им застроена площ – със 125.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил са по-малко с 3.2%, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ съответно с 13.5 и 22.9%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 40.5%, докато разгънатата им застроена площ нараства с 14.2%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2022 г. намаляват спрямо края на юни2022 г. с 2.3% и достигат 25.7 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.2 и 13.3%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор  намаляват с 2.9% (до 7.0 хил.), а в частния сектор намаляват с 5.7% (до 19.0 хиляди).

В края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са по-малко с 5.0%  в сравнение с края на септември 2021 година.

         През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 3.1%, като достига 1 161 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 513 лв., а за частния – 1 032 лева.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 13.9%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 13.0%, а в частния – с 14.0%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2021

През 2021 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 335 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2020 г. се наблюдава увеличение с 20.9%. През годината в областта са регистрирани 91 тежки пътнотранспортни произшествия, в следствие на които са загинали 3 лица и са ранени 115 души. Спрямо предходната година броят на ПТП се увеличава с 23.0%, този на ранените лица с 40.2%, докато загиналите лица намаляват с 57.1% (Фиг.1).

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2022 година

През август 2022 г. в област Кюстендил са функционирали 102 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 550 стаи и 3 792 легла в тях. В сравнение с август 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 18.6%, а на леглата в тях – с 13.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2022 г. е 26 857, или с 6.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 2 709 нощувки, а българските – 24 148.

Население в област Кюстендил към 7 септември 2021 година

Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на област Кюстендил към 7 септември 2021 г. е 111 736. Жените са 57 972 (51.9%), а мъжете 53 764 (48.1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Кюстендил са функционирали 103 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 520 стаи и 3 705 легла в тях. В сравнение с юли 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 21.2%, а на леглата в тях – с 14.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2022 г. е 24 436, или с 21.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 2 637 нощувки, а българските – 21 799.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Кюстендил през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 35 жилищни сгради с 57 жилищa в тях и 7 607 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 18 други сгради с 3 471 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 59.1%, броят на жилищата в тях – със 159.1%,  както и общата им застроена площ – с 41.1%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 25.0% по-малко, а общата им застроена площ – със 74.0% .

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил се увеличават с 9.4%, жилищата в тях – с 16.3%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко със 17.3%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 43.8%, докато разгънатата им застроена площ нараства със 7.3%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2022 г. намаляват спрямо края на март2022 г. с 1.3% и достигат 26.3 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.6 и 13.6%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор  нарастват с 0.1% (до 7.0 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.7% (до 19.5 хиляди).

В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са по-малко с 3.2%  в сравнение с края на юни 2021 година.

         През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 6.6%, като достига 1 126 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 464 лв., а за частния – 1 002 лева.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 9.5%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 4.8%, а в частния – с 11.7%.

Население и демографски процеси в област Кюстендил през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души, а на област Кюстендил – 113 440 души. В сравнение с предходната година населението на страната намалява със 77 611 души (1.1%), а на областта – с 3 179  души, или с 2.7%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област Кюстендил – 109 795.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)