Издателска дейност в област Благоевград през 2020 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури През 2020 г. в област Благоевград са издадени 96 книги с тираж 18.3 хил. бр. и 10 брошури с тираж 3.2 хил. броя.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград към 31.12. 2020 година

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2020 г. са 11 с 1 838 легла, заведенията за извънболнична помощ са 84 с 41 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 20 легла (табл. 1)

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. на територията на област Благоевград функционират 5 многопрофилни болници с 1 247 легла и 5 специализирани болници с 511 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

 • За активно лечение – 2 със 153 легла;
 • За рехабилитация – 3 с 358 легла.

Основни данни за културата в област Благоевград през 2020 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

 1. Музеи

Към 31.12.2020 г. в област Благоевград функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 145.0 хил. фондови единици. В сравнение с 2019 г. техният брой нараства с 1.1%. Към 31.12.2020 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 369. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 401 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2020 г. са 61.2 хил. и в сравнение с 2019 г. те бележат намаление с 55.7%. В дните със свободен вход са осъществени 17.8% от посещенията в музеите. В сравнение с 2019 г. посещенията на чужденци в музеите намаляват с 45.2%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 75.5 години, или с 0.6 години по-малко спрямо предходния период 2017 – 2019 година. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-висока от средната за страната – 74.6 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 72.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока – 79.2 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната с – 1.0 години.

Детски ясли в област Благоевград през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Благоевград функционират 54 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 905 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения се запазва същия и местата в тях в областта намаляват с 0.7%.

В градовете детските ясли са 34 с 1 493 места, а в селата – 20 с 412 места.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2020 г. е 23.4%, при 17.7% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на трето място в страната, като с по-висока осигуреност е са областите Габрово (28.0%) и Плевен (24.8%)  .


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Образование в област Благоевград през учебната 2020/2021 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Благоевград показват, че:

 • През учебната 2020/2021 година в детски градини са записани 10 784 деца, или с 1.0% повече в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 1 268 и 875 ученици.
 • През учебната 2020/2021 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“,  „бакалавър“ и „магистър“ е 8 879.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Благоевград през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Благоевград са водени 414 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 24, или 5.5%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 77.3%;
 • малолетни (8 – 13 години) – 22.7%;
 • момчета – 358 (86.5%);
 •  момичета – 56 (13.5%);
 • учащи – 304 лица (73.4%);
 • в криминогенна среда живеят 103 малолетни и непълнолетни (24.9%).

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Население и демографски процеси в област Благоевград през 2020 година

Текуща демографска ситуация в областта през 2020 година:

 • Населението на областта продължава да намалява и застарява.
 • Намалява броя на живородените и коефициентът на обща раждаемост.
 • Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
 • Запазва се броя на умрелите деца под 1 година, а коефициентът на детска смъртност нараства.
 • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

           Брой и структури на населението

           Към 31 декември 2020 г. населението на област Благоевград е 301 138 души, което е 4.4% от цялото население на страната. В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 556 души, или с 0.5%.

           Мъжете са 146 369 (48.6%), а жените – 154 769(51.4%), или на 1 000 мъже се падат

 1 057 жени. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

 Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в  увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Благоевград през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Благоевград са 152.0 хил., или 77.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) през 2020 г. се понижава с 1.4 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 144.2 хил., или 56.0% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 75.5 хил. са мъже и 68.7 хил. са жени. Коефициентите на заетост са съответно 60.8% за мъжете и 51.5% за жените. По степени на образование разпределението на заетите лица е следното: с висше образование са 33.3 хил. лица, със средно – 92.1 хил. и с основно или по-ниско образование – 18.9 хил., като коефициентът на заетост е съответно – 77.4, 64.0 и 26.7%. В сравнение с 2019 г. през 2020 г. се наблюдава увеличение на коефициента на заетост за лицата с висше образование – с 1.0 процентни пункта, докато за лицата със средно образование и за тези с основно и по-ниско образование бележи спад съответно – с 5.2  и 5.6 процентни пункта (фиг. 1.).

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност в област Благоевград през 2019 година

Произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) в област Благоевград през 2019 г. е 3 139 милиона лева. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение нараства с 5.1%. Произведеният в областта БВП е 2.6% от общия за страната. На човек от населението се падат 10 329 лв. от стойностния обем на показателя за област Благоевград, при 17 170 лв. за страната.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).