Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в област Благоевград през 2021 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2021 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Благоевград са водени 484 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2020 г. броят им нараства със 70, или 16.9%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 74.8%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 25.2%;
  • момчета – 421 (87.0%);
  •  момичета – 63 (13.0%);
  • учащи – 427 лица (88.2%);
  • в криминогенна среда живеят 117 малолетни и непълнолетни (24.2%).

Детски ясли в област Благоевград през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Благоевград функционират 52 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 935 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения намаляват с 3.7%, докато местата в тях бележат увеличение с 1.6%.

В градовете детските ясли са 36 с 1 589 места, а в селата – 16 с 346 места. В община Гърмен няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2021 г. е 23.9%, при 18.2% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на трето място в страната, като с по-висока осигуреност е са областите Габрово (29.5%) и Плевен (25.1%)  .


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Население и демографски процеси в област Благоевград през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души, а на област Благоевград – 298 251 души. В сравнение с предходната година населението на страната намалява със 77 611 души (1.1%), а на областта – с 2 887 души, или с 1.0%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област Благоевград – 278 814 .


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2022 година ( област Благоевград )

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на март 2022 г. нараства с 0.6% спрямо края на декември 2021 г., като достигат до 86.0 хиляди Спрямо края на четвъртото   тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват  с 0.4% (до 21.1, хиляди), докато в частния сектор нарастват с 0.9% до – 64.9 хиляди.

В края на март 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат увеличение с 1.2%. По сектори в сравнение с края на март 2021 г. наетите в частния сектор нарастват с 0.8% (или с 0.5 хил.) и в  обществения сектор с – 2.3% (или с 0.5 хил.).

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта бележи намаление спрямо предходното тримесечие с 3.1 % до – 1 040 лева. За обществения сектор средната месечна 3аплата е 1 375 лв., а за частния – 926 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 9.6% в сравнение със съответния период на предходната година.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Благоевград през 2020 година

Произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) в област Благоевград през 2020 г. е 3 134 милиона лева. В сравнение с 2019 г. обемът му в номинално изражение намалява с 0.7%. Произведеният в областта БВП е 2.6% от общия за страната. На човек от населението се падат 10 381 лв. от стойностния обем на показателя за област Благоевград, при 17 299 лв. за страната.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Благоевград през 2020 година

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Благоевград са 454.4 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 14.7%.Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 127.5 млн. лв., което е с 21.0% по-малко в сравнение с 2019 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е промишления сектор – 119.7 млн. лв., или с 20.2% повече в сравнение с предходната година. През 2020 г. тези сектори заедно формират 54.4% от общия размер разходи за ДМА в област Благоевград, а общият им относителен дял нараства спрямо 2019 г. с 5.4 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2021 г. се запазва същият спрямо края на септември 2021 г. – 85.5 хиляди. Спрямо края на третото   тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор нарастват  с 0.5% (до 21.2, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0.1% до – 64.3 хиляди.

В края на декември 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат увеличение с 4.8%. По сектори в сравнение с края на декември 2020 г. наетите в частния сектор нарастват с 5.8% (или с 3.5 хил.) и в  обществения сектор с – 1.8% (или с 0.4 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие със 7.4% до – 1 073 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 597 лв., а за частния – 891 лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 13.2% в сравнение със съответния период на предходната година.

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2020 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2020 г. възлизат на 517.7 млн. евро по текущи цени, което е с 1.7% по-малко в сравнение с 2019 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.9% и съответно 3.2% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 251.7 млн. евро, или с 2.5% по-малко в сравнение с предходната година. В предприятията от сектор Идустрия в областта са инвестирани 142.3 млн. евро, което е с 4.1% по-малко в сравнение с 2019 година.

И през 2020 г. с най-голям размер на ПЧИ е община Петрич – 248.5 млн. евро, или 48.0% от общия обем. Спрямо 2019 г. относителният дял на инвестициите в община Петрич спрямо общия размер за областта нараства с 1.3 процентни пункта.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2021 г. в област Благоевград

 Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 80.6% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 83.5%.

 За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Благоевград с достъп до интернет се е увеличил с 25.7 процентни пункта.

 По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област Благоевград се нарежда на 16-то място в страната. Най-висок е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%, а най-нисък в област Враца – 67.9%.

През 2021 г. 74.3% от лицата в област Благоевград на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Благоевград през 2020 година

През 2020 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 733 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 22.5%. През годината са настъпили 249 тежки произшествия, при които броят на ранените е 320, а на загиналите – 15 души. В сравнение с 2019 г. броят на ранените и загиналите лица намалява, съответно с 19.6 и 16.7%,  а тежките ПТП – с 20.2%  (Фиг.1).