Образование в област Благоевград през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Благоевград показват, че:

  • През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 10 678 деца, или с 1.8% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 1 320 и 1 103 ученици.
  • През учебната 2019/2020 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“,  „бакалавър” и „магистър“ е 8 970.

Население и демографски процеси в област Благоевград през 2019 година

Текуща демографска ситуация в областта през 2019 година:

  • Населението на областта продължава да намалява и застарява.
  • Нараства абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост.
  • Запазва се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
  • Намалява детската смъртност.
  • Намалява броят на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите се увеличава.

           Брой и структури на населението

           Към 31 декември 2019 г. населението на област Благоевград е 302 694 души, което е 4.4% от цялото население на страната. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 429 души, или с 0.8%.

           Мъжете са 147 231 (48.6%), а жените – 155 463 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат

 1 056 жени.  Броят на мъжете преобладава във възрастите до 48 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

           Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в  увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през февруари 2020 година

През февруари 2020 г. в област Благоевград са функционирали 193 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 7 448, а на леглата – 15 992. В сравнение с февруари 2019 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 11.1% и на леглата – с 5.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2020 г. е 226 300, или с 14.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 65% от реализираните нощувки в областта са тези от чужди граждани.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Благоевград през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Благоевград са 157.4 хил., или 78.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) през 2019 г. се повишава с 3.9 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 154.3 хил., или 59.3% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 81.3 хил. (52.7%) са мъже и 73.0 хил. (47.3%) са жени. По степени на образование разпределението на заетите лица е следното: с висше образование са 34.6 хил. лица, със средно – 94.4 хил. и с основно или по-ниско образование – 25.4 хил., като коефициентът на заетост е съответно – 76.4, 69.2 и 32.3%. В сравнение с 2018 г. през 2019 г. се наблюдава увеличение на коефициента на заетост за лицата с висше образование – с 0.6 процентни пункта, за лицата със средно образование – с 2.4 процентни пункта, и за тези с основно или по-ниско –  с  5.3 процентни пункта (фиг. 1.).

Статистика на околната среда в област Благоевград през 2018 година

Води

През 2018 г. 99.2% от населението на област Благоевград е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от домакинствата от общественото общественото водоснабдяване в областта нараства от 110 л/ден средно на човек през 2017 г. на 117 л/ден/чов. през 2018 г. (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (126 л/ден/чов.) и Благоевград (117 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.).

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Благоевград през 2018 година

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Благоевград са 536.7 млн. лв., или с 29.2% повече в сравнение с 2017 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 508.9 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено намаление с 23.7%, а при нежилищните сгради – увеличение с 4.7% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 27.8 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 57.5%, а на нежилищни сгради – 42.5%.

През 2018 г. приходите от сградно строителство в област Благоевград са 190.5 млн. лв., като намаляват с 11.2% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 54.6%, а от строителство на нежилищни сгради – 45.4% от общите приходи от сградно строителство.

В област Благоевград приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават със 72.2% спрямо 2017 г. и достигат 346.2 млн. лева. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 61.9%, следван от „Други приходи“ – 32.9%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Благоевград през 2018 година

  1. Общ преглед

По данни на Националния статистически институт през 2018 г. годишен отчет за дейността в  област Благоевград са представили общо 21 907 нефинансови предприятия, или с 1.7% повече в сравнение с 2017 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 93.6% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.5%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.8% и големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от всички нефинансови предприятия в областта.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Благоевград за 2018 г. е печалба от 572 млн. лв. или с 17.6% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 71.5% от общия брой и размерът и е 692 млн. лв. Тези със загуба са 18.0% и стойност 121 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 10.5%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 66.0% от общия размер.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Благоевград през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Благоевград са 539.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 10.8%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 190.9 млн. лв., което е с 2.5% повече спрямо 2017 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е промишления сектор – 122.0 млн. лв., или с 22.3% повече в сравнение с предходната година. През 2018 г. тези сектори заедно формират 58.0% от общия размер разходи за ДМА в област Благоевград, а общият им относителен дял намалява спрямо 2017 г. с 0.7 процентни пункта.  През 2018 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции нараства с 1.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 34.0%, а делът на другите разходи – с 3.4 пункта и е 13.7%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Благоевград към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2018 г. възлизат на 499.3 млн. евро, което е с 5.3% повече в сравнение с 2017 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 2.0% и съответно 3.4% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема осмо място в страната.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 248.3 млн. евро, с 1.3% повече в сравнение с 2017 година.

В предприятията от сектор Индустрия (с изключение на строителството) в областта са инвестирани – 139.5 млн. евро или с 3.0% повече от 2017 година. През 2018 г. тези две дейности заедно формират 77.7% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял бележи спад спрямо 2017 г. с 2.5 процентни пункта.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Благоевград през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Благоевград сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 88 781, което представлява 3.8% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите намалява с 965 души или с 1.1%. Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост“ (25.5%) и „Преработваща промишленост“ (6.2%). Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ (9.9%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (7.0%) и „Операции с недвижими имоти“ (4.6%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.2 и 11.9%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 6-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 751.1 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.