Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Благоевград през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 95 жилищни сгради със 121 жилища в тях и 22 254 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/ офиси с 573 кв. м РЗП и на 82 други сгради с 28 165 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 33.8%, жилищата в тях – с 4.3% и съответната им РЗП е повече с 12.7%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са без промяна, но тяхната РЗП намалява с 44.6%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 26.2%, докато разгънатата им застроена площ бележи спад с 41.9%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 6.9%, броят на жилищата в тях – с 60.6%, а разгънатата им застроена площ – с 41.1%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, бележат спад с 25.0%, а тяхната РЗП – с 34.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се намаляват с 13.7%, а разгънатата им застроена площ – с 31.1%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград през 2018 година

 1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 11 с 1 650 легла, заведенията за извънболнична помощ са 75 с 39 легла, а другите лечебни  и здравни заведения са 4 с 23 легла (табл. 1).

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. на територията на област Благоевград функционират 5 многопрофилни болници с 1 074 легла и 5 специализирани болници с 496 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

 • За активно лечение – 2 със 139 легла;
 • За продължително лечение и рехабилитация – 3 с 357 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 540.8 на 100 000 души от населението, при средно за страната е 759.6.

Към 31.12.2018 г. заведенията за извънболнична помощ в област Благоевград са 75 с 39 легла.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 28 заведения с 19 легла.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Благоевград през 2018 година

През 2018 г. в област Благоевград са приключилиделата за 1 602 извършени престъпления. Делата за 466 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 835 – с условно осъждане, за 48 – с оправдаване, за 13 – с прекратяване, и за 240 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 301 извършени престъпления, което е повече с 1.0% в сравнение с 2017 година.

Издателска дейност в област Благоевград през 2018

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2018 г. в област Благоевград са издадени 109 книги с тираж 25 050 и 6 брошури с тираж  1 100.

В сравнение с предходната година през 2018 г. намалява, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж. Броят на издадените книги и брошури намалява с 41 (26.3%), а средният им тираж с 13.7% и достига 227 броя.

През 2018 г. в област София (столица) са издадени преобладаващият брой от книгите и брошурите в страната 6 590 заглавия, или 67.0%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 8.3 и 4.8%. За област Благоевград този дял е 1.2%.

Жилищен фонд в област Благоевград към 31.12.2018 година

Към  31.12.2018 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 265 сгради със 140 519 жилища в тях. В сравнение с 2017 г. жилищните сгради са с 10 повече, а жилищата в тях се увеличават с 13. В градовете се намират 59.2% от всички жилища в областта, а в селата – 40.8%.

            Стоманобетонните и панелните сгради са 3 461 с 26 155 жилища в тях, тухлените – 67 045 със 104 895 жилища, а 9 469 жилища се намират в 8 759 сгради с друга конструкция. В градовете 29.9% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.3%  – в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 14.0% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.1% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 75.9 години, или с 0.1 години повечеспрямо предходния период 2015 – 2017 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-висока от средната за страната – 74.8 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в страната за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 72.4 години, докато при жените е със 7.2 години по-висока – 79.6 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.2 и 1.0 години.

Детски ясли в област Благоевград през 2018 година.

Към 31.12.2018 г. в област Благоевград функционират 57 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 945 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения и местата в тях в областта намаляват съответно – с 3.4 и 0.9%.

В градовете детските ясли са 32 със 1 446 места, а в селата – 25 с 499 места.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2018 г. е 23.6%, при 17.3% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по-висока осигуреност е само област Габрово (26.7%).


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Образование в област Благоевград през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Благоевград показват, че:

 • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 10 872 деца, или с 0.1% по-малко в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 1 427 и 1 124 ученици.
 • През учебната 2018/2019 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“,  „бакалавър” и „магистър“ е 9 431.

            Предучилищно образование

      През учебната 2018/2019 г. броят на самостоятелните детските градини в област Благоевград е 65 и намалява в сравнение с 2017/2018 учебна година с 4.4%. Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2018/2019 г. е 10 872, от които 5 579, или 51.3% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 0.1%  (фиг.1).

      Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване[1], за учебната 2018/2019 година е 88.9%, или с 0.3 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2017/2018 година.

      Средният брой деца в една детска градина за областта е 167. Средният брой деца, формиращи една група е 23, като този брой е най-висок в община Банско – 27 и община Гърмен – 26. Най нисък среден брой деца в една група е в община Сатовча – 18, и в община Белица – 19.


[1] Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на март 2019 г. намаляват с 0.6% спрямо края на декември 2018 г., като достигат до 88.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2% (до 20.4 хиляди), докато в частния сектор намаляват  с 1.1% до – 67.6 хиляди.

В края на март 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.6%. По сектори в сравнение с края на март 2018 г. наетите в частния сектор намаляват с 2.8% (или с 1.9 хил.), докато в  обществения сектор бележат увеличение  с 2.6% (или с 0.5 хил.).

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 1.0% – до 779 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 036 лв., а за частния – 702 лева.

През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 8.0% в сравнение със съответния период на предходната година.

Население и демографски процеси в област Благоевград през 2018 година

Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година:

 • Населението на областта продължава да намалява и застарява.
 • Намалява абсолютният брой на живородените и се запазва коефициентът на обща раждаемост.
 • Намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
 • Увеличава се детската смъртност.
 • Нараства броят на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите намалява.

           Брой и структури на населението

           Към 31 декември 2018г. населението на област Благоевград е 305 123 души, което е 4.4% от цялото население на страната. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 759 души, или с 0.9%.

           Мъжете са 148 542 (48.7%), а жените – 156 581 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат

 1 054 жени.  Броят на мъжете преобладава във възрастите до 49 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

           Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в  увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.