Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Благоевград през 2021 година

Средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград е 84 789, което представлява 3.8% от общия брой на наетите лица в страната на база резултатите от годишния отчет по труда за 2021 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор. Броят на наетите лица нараства с 1 552 души или с 1.9%, спрямо 2020 година. В шест икономически дейности има намаление на наети лица, като най-високо е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ (22.0%), „Селско, горско и рибно стопанство“ (4.9%) и „Добивна промишленост“ (3.9%). Увеличение се наблюдава в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Други дейности“ (23.2%), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (18.1%), „Финансови и застрахователни дейности“ (11.8%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (10.2%).

В разпределение по икономически дейности, най-голям процент на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в „Преработваща промишленост” (29.9%)  и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” (12.7%).

Област Благоевград се нарежда на шесто място сред 28-те области в страната по брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 година. Най-голям е броят на наетите лица в област София (столица) – 761.3 хил., а най-малък в област Видин – 15.4 хиляди.

В област Благоевград средната брутна годишна работна заплата за 2021 г. е 12 226 лева, при 18 733 лв. средно за страната.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Благоевград към 31.12.2021 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2021 г. възлизат на 507.3 млн. евро по текущи цени, което е с 2.0% по-малко в сравнение с 2020 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.8% и съответно 3.0% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.

През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 222.5 млн. евро, или с 11.6% по-малко в сравнение с предходната година. В предприятията от сектор Идустрия в областта са инвестирани 153.2 млн. евро, което е със 7.7% повече в сравнение с 2020 година.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Благоевград през 2022 г.

 Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 г. показват, че 84.8% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 87.3%.

 За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Благоевград с достъп до интернет се е увеличил с 24.3 процентни пункта.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2022 г. област Благоевград се нарежда на 21-во място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област София (столица) – 94.7%, а най-малък в област Сливен – 67.8%.

Етнокултурни характеристики на населението в област Благоевград към 7 септември 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“. През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и „религиозност“.

При последните три преброявания въпросите, свързани с етнокултурните характеристики, са доброволни. Използваните дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с основните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци:

  • Доброволност на отговорите;
  • Самоопределение;
  • Възможност за свободно записан отговор.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Благоевград през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2022 г. намалява с 1.1% спрямо края на юни 2022 г., като достигат до 83.8 хиляди Спрямо края на второто    тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 0.9% (до 21.8 хиляди), докато в частния сектор намаляват с 1.8% до – 62.0 хиляди.

В края на септември 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат намаление с 2.0%. По сектори в сравнение с края на септември 2021 г. наетите в частния сектор намаляват с 3.7% (или с 2.4 хил.), докато в   обществения сектор нарастват с – 3.3% (или с 0.7 хил.).

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 2.8 % до – 1 171 лева. За обществения сектор средната месечна 3аплата е 1 583 лв., а за частния – 1 022 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава със 17.2% в сравнение със съответния период на предходната година.

Пътнотранспортни произшествия,загинали и ранени в област Благоевград през 2021 година

През 2021 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 836 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2020 г. се наблюдава увеличение с 14.0%. През годината са настъпили 274 тежки произшествия, при които броят на ранените е 390, а на загиналите – 14 души.  Спрямо 2020 г. броят на ранените лица нараства с 21.9%, на тежките ПТП – с 10.0%, докато броят на загиналите лица намалява – с 6.7% (Фиг.1).

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през август 2022 година

През август 2022 г. в област Благоевград са функционирали 178 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 5 942 стаи и 13 050 легла в тях. В сравнение с август 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 9.9%, а на леглата в тях – с 11.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2022 г. е 139 325, или с 4.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 25 412 нощувки, а българските – 113 913.

Издателска дейност в област Благоевград през 2021 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2021 г. в област Благоевград са издадени 81 книги с тираж 12.4 хил. бр. и 12 брошури с тираж 1.8 хил. броя.

Население в област Благоевград към 7 септември 2021 година

Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на област Благоевград към 7 септември 2021 г. е 292 227. Жените са 150 078 (51.4%), а мъжете 142 149 (48.6%), или на 1000 жени се падат 947 мъже.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 124 жилищни сгради с 409 жилища в тях и
55 401 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 50 други сгради с 26 309 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 39.3%, броят на жилищата в тях – със 124.7%, a общата им застроена площ бележи ръст от   70.6%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 38.9%, така  и на разгънатата им застроена площ – с 67.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Благоевград нараства с 27.8%, броят на жилищата в тях – с 54.9%, а разгънатата им застроена площ – с 41.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 35.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 2.2%.

През второто тримесечие на 2022 г. в област Благоевград е започнал строежът на 98 жилищни сгради с 316 жилища в тях и с 40 219 кв. м обща застроена площ и на 22 други сгради с 20 140 кв. м РЗП.