Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 124 жилищни сгради с 409 жилища в тях и
55 401 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 50 други сгради с 26 309 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 39.3%, броят на жилищата в тях – със 124.7%, a общата им застроена площ бележи ръст от   70.6%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 38.9%, така  и на разгънатата им застроена площ – с 67.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Благоевград нараства с 27.8%, броят на жилищата в тях – с 54.9%, а разгънатата им застроена площ – с 41.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 35.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 2.2%.

През второто тримесечие на 2022 г. в област Благоевград е започнал строежът на 98 жилищни сгради с 316 жилища в тях и с 40 219 кв. м обща застроена площ и на 22 други сгради с 20 140 кв. м РЗП.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2022 г. намалява с 1.5% спрямо края на март 2022 г., като достигат до 84.7 хиляди Спрямо края на първото    тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 2.2% (до 21.6, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 2.7% до – 63.1 хиляди.

В края на юни 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат намаление с 1.0%. По сектори в сравнение с края на юни 2021 г. наетите в частния сектор намаляват с 2.6% (или с 1.7 хил.), докато в   обществения сектор нарастват с – 3.9% (или с 0.8 хил.).

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 9.5 % до – 1 139 лева. За обществения сектор средната месечна 3аплата е 1 533 лв., а за частния – 999 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 14.0% в сравнение със съответния период на предходната година.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2019 – 2021 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 74.3 години, или с 1.2 години по-малко спрямо предходния период 2018 – 2020 година. Средната продължителност на живота в областта е с 0.7 години по-висока от средната за страната – 73.6 години.

Образование в област Благоевград през учебната 2021/2022 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Благоевград показват, че:

  • През учебната 2021/2022 година в детски градини са записани 10 621 деца, или с 1.5% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 1 263 и 1 043 ученици.
  • През учебната 2021/2022 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“,  „бакалавър” и „магистър“ е 8 702.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград през 2021 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2021 г. са 11 с 1 720 легла, заведенията за извънболнична помощ са 87 с 40 легла, а другите лечебни  и здравни заведения са 4, които са без  легла (табл. 1).

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в област Благоевград през 2021 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2021 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Благоевград са водени 484 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2020 г. броят им нараства със 70, или 16.9%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 74.8%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 25.2%;
  • момчета – 421 (87.0%);
  •  момичета – 63 (13.0%);
  • учащи – 427 лица (88.2%);
  • в криминогенна среда живеят 117 малолетни и непълнолетни (24.2%).

Детски ясли в област Благоевград през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Благоевград функционират 52 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 935 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения намаляват с 3.7%, докато местата в тях бележат увеличение с 1.6%.

В градовете детските ясли са 36 с 1 589 места, а в селата – 16 с 346 места. В община Гърмен няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2021 г. е 23.9%, при 18.2% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на трето място в страната, като с по-висока осигуреност е са областите Габрово (29.5%) и Плевен (25.1%)  .


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Население и демографски процеси в област Благоевград през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души, а на област Благоевград – 298 251 души. В сравнение с предходната година населението на страната намалява със 77 611 души (1.1%), а на областта – с 2 887 души, или с 1.0%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област Благоевград – 278 814 .


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2022 година ( област Благоевград )

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на март 2022 г. нараства с 0.6% спрямо края на декември 2021 г., като достигат до 86.0 хиляди Спрямо края на четвъртото   тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват  с 0.4% (до 21.1, хиляди), докато в частния сектор нарастват с 0.9% до – 64.9 хиляди.

В края на март 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат увеличение с 1.2%. По сектори в сравнение с края на март 2021 г. наетите в частния сектор нарастват с 0.8% (или с 0.5 хил.) и в  обществения сектор с – 2.3% (или с 0.5 хил.).

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта бележи намаление спрямо предходното тримесечие с 3.1 % до – 1 040 лева. За обществения сектор средната месечна 3аплата е 1 375 лв., а за частния – 926 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 9.6% в сравнение със съответния период на предходната година.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Благоевград през 2020 година

Произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) в област Благоевград през 2020 г. е 3 134 милиона лева. В сравнение с 2019 г. обемът му в номинално изражение намалява с 0.7%. Произведеният в областта БВП е 2.6% от общия за страната. На човек от населението се падат 10 381 лв. от стойностния обем на показателя за област Благоевград, при 17 299 лв. за страната.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).