Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Благоевград през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Благоевград сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 88 781, което представлява 3.8% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите намалява с 965 души или с 1.1%. Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост“ (25.5%) и „Преработваща промишленост“ (6.2%). Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ (9.9%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (7.0%) и „Операции с недвижими имоти“ (4.6%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.2 и 11.9%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 6-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 751.1 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Благоевград са функционирали 170 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5 739, а на леглата – 12 419. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява със 7.1% и на леглата – с 4.0%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2019 г. е 87 659, или с 19.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 66% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани. Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. са повече с 15.5% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 43 891 броя. От всички пренощували лица 71.0% са българи. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2019 г. са реализирали средно по 1.9 нощувки, а чуждите граждани са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2019 г. в област Благоевград

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 71.1% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 75.1% за страната. За осемгодишен период използването на ИКТ в област Благоевград става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 16.2 процентни пункта.

През 2019 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Русе (84.4%), а с най-нисък – Ямбол (53.4%). По този показател област Благоевград заема петнадесето място заедно с Враца сред 28-те области. Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Благоевград, които регулярно използват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2019 г. е 65.2%, като спрямо предходната година е отбелязано увеличение от 4.0 проценти пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2019 г. намаляват с 1.1% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 85.7 хиляди. Спрямо края на второто  тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват  с 0.2% (до 20.4 хиляди) и в частния сектор са по-малко с 1.4% до – 65.3 хиляди.

В края на септември 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6%. По сектори в сравнение с края на септември 2018 г. наетите в частния сектор намаляват с 3.8% (или с 2.6 хил.), докато в  обществения сектор бележат увеличение  с – 1.4% (или с 0.3 хил.).

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 0.7% до – 815 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 070 лв., а за частния – 734 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 9.7% в сравнение със съответния период на предходната година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 111 жилищни сгради с 216 жилища в тях и 30 775 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 64 други сгради с 22 468 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 16.8%, жилищата в тях – със 78.5%, а съответната им РЗП – с 38.3%. При броя на издадените разрешителни за строеж и разгънатата застроена площ на други сгради се наблюдава намаление, съответно с 22.0 и 20.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 73.4%, броят на жилищата в тях – с 6.4%, а разгънатата им застроена площ – с 9.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 29.7%, а разгънатата им застроена площ – с 43.2%.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Благоевград е започнал строежът на 44 жилищни сгради с 85 жилища в тях и с 11 638 кв. м обща застроена площ, и на 35 други сгради с 14 559 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през август 2019 година

През август 2019 г. в област Благоевград са функционирали 194 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6 374, а на леглата – 14 069. В сравнение с август 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 4.9% и на леглата – с 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 135 340, или с 5.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 71% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. намаляват с 3.8% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 57 547 броя. От всички пренощували лица 73.7% са българи. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2019 г. са реализирали средно по 2.3 нощувки, а чуждите граждани са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Благоевград през август 2019 г. е 32.8%, като спрямо август 2018 г. намалява с 1.2 процентни пункта.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Благоевград през 2018 година.

През 2018 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 1 039 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 11.5%. През годината са настъпили 295 тежки произшествия, при които броят на ранените е 377, а на загиналите – 18 души. В сравнение с 2017 г. броят на ранените лица нараства със 7.4%, на тежките ПТП  – с 2.4%, докато броя на загиналите лица намалява – с 30.8% .

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Благоевград е 4.4%, на ранените – 4.5%, а на загиналите – 2.9%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 272, или 92.2% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 220 или 80.9%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месец август – 39, или 13.2% от общия брой ПТП, а най-малък през месец март – 10. През месец август  и ранените лица са най-много – 52, или 13.8% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец януари – 4, или 22.2% от общия брой загинали през годината.

В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в петък – 60.  Най-много ранени лица също са регистрирани в петък – 75. Най-голям е броят на загиналите лица в неделя – 5.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Благоевград през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 95 жилищни сгради със 121 жилища в тях и 22 254 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/ офиси с 573 кв. м РЗП и на 82 други сгради с 28 165 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 33.8%, жилищата в тях – с 4.3% и съответната им РЗП е повече с 12.7%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са без промяна, но тяхната РЗП намалява с 44.6%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 26.2%, докато разгънатата им застроена площ бележи спад с 41.9%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 6.9%, броят на жилищата в тях – с 60.6%, а разгънатата им застроена площ – с 41.1%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, бележат спад с 25.0%, а тяхната РЗП – с 34.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се намаляват с 13.7%, а разгънатата им застроена площ – с 31.1%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград през 2018 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 11 с 1 650 легла, заведенията за извънболнична помощ са 75 с 39 легла, а другите лечебни  и здравни заведения са 4 с 23 легла (табл. 1).

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. на територията на област Благоевград функционират 5 многопрофилни болници с 1 074 легла и 5 специализирани болници с 496 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 със 139 легла;
  • За продължително лечение и рехабилитация – 3 с 357 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 540.8 на 100 000 души от населението, при средно за страната е 759.6.

Към 31.12.2018 г. заведенията за извънболнична помощ в област Благоевград са 75 с 39 легла.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 28 заведения с 19 легла.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Благоевград през 2018 година

През 2018 г. в област Благоевград са приключилиделата за 1 602 извършени престъпления. Делата за 466 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 835 – с условно осъждане, за 48 – с оправдаване, за 13 – с прекратяване, и за 240 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 301 извършени престъпления, което е повече с 1.0% в сравнение с 2017 година.