Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2021 г. в област Благоевград

 Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 80.6% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 83.5%.

 За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Благоевград с достъп до интернет се е увеличил с 25.7 процентни пункта.

 По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област Благоевград се нарежда на 16-то място в страната. Най-висок е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%, а най-нисък в област Враца – 67.9%.

През 2021 г. 74.3% от лицата в област Благоевград на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Благоевград през 2020 година

През 2020 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 733 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 22.5%. През годината са настъпили 249 тежки произшествия, при които броят на ранените е 320, а на загиналите – 15 души. В сравнение с 2019 г. броят на ранените и загиналите лица намалява, съответно с 19.6 и 16.7%,  а тежките ПТП – с 20.2%  (Фиг.1).

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2021 г. намаляват с 0.1% спрямо края на юни 2021 г., като достигат до 85.5 хиляди. Спрямо края на второто   тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор нарастват  с 1.5% (до 21.1, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0.6% до – 64.4 хиляди.

В края на септември 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележи увеличение с 5.3%. По сектори в сравнение с края на юни 2020 г. наетите в частния сектор нарастват с 6.6% (или с 4.0 хил.) и в  обществения сектор с – 1.6% (или с 0.3 хил.).

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна заплата за областта се запазва същата спрямо предходното тримесечие – 999 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 398 лв., а за частния – 863 лева.

Издадени разрешителни за стоеж на нови сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 97 жилищни сгради с 264 жилища в тях и 39 146 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 77 други сгради с 26 900 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 10.2%, жилищата в тях – с 50.9%, a съответната им РЗП – с 49.3%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 22.2%, докато разгънатата им застроена площ бележи спад с 12.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 16.9%, броят на жилищата в тях – с 82.1%, а разгънатата им застроена площ – с 63.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нараства с 45.3%, както и разгънатата им застроена площ – с 6.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2021 г. нарастват с 0.7% спрямо края на март 2021 г., като достигат до 85.6 хиляди. Спрямо края на първото  тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор нарастват  с 0.6% (до 20.8 хиляди) и в частния сектор са повече с 0.7% до – 64.8 хиляди.

В края на юни 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат увеличение с 6.7%. По сектори в сравнение с края на юни 2020 г. наетите в частния сектор нарастват с 8.3% (или с 4.9 хил.) и в  обществения сектор с – 2.1% (или с 0.4 хил.).

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 5.3% до – 999 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 445 лв., а за частния – 847 лева.

През второто тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 12.8% в сравнение със съответния период на предходната година.

Издателска дейност в област Благоевград през 2020 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури През 2020 г. в област Благоевград са издадени 96 книги с тираж 18.3 хил. бр. и 10 брошури с тираж 3.2 хил. броя.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград към 31.12. 2020 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2020 г. са 11 с 1 838 легла, заведенията за извънболнична помощ са 84 с 41 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 20 легла (табл. 1)

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. на територията на област Благоевград функционират 5 многопрофилни болници с 1 247 легла и 5 специализирани болници с 511 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 със 153 легла;
  • За рехабилитация – 3 с 358 легла.

Основни данни за културата в област Благоевград през 2020 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2020 г. в област Благоевград функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 145.0 хил. фондови единици. В сравнение с 2019 г. техният брой нараства с 1.1%. Към 31.12.2020 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 369. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 401 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2020 г. са 61.2 хил. и в сравнение с 2019 г. те бележат намаление с 55.7%. В дните със свободен вход са осъществени 17.8% от посещенията в музеите. В сравнение с 2019 г. посещенията на чужденци в музеите намаляват с 45.2%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 75.5 години, или с 0.6 години по-малко спрямо предходния период 2017 – 2019 година. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-висока от средната за страната – 74.6 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 72.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока – 79.2 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната с – 1.0 години.

Детски ясли в област Благоевград през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Благоевград функционират 54 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 905 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения се запазва същия и местата в тях в областта намаляват с 0.7%.

В градовете детските ясли са 34 с 1 493 места, а в селата – 20 с 412 места.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2020 г. е 23.4%, при 17.7% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на трето място в страната, като с по-висока осигуреност е са областите Габрово (28.0%) и Плевен (24.8%)  .


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.