Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 111 жилищни сгради с 216 жилища в тях и 30 775 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 64 други сгради с 22 468 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 16.8%, жилищата в тях – със 78.5%, а съответната им РЗП – с 38.3%. При броя на издадените разрешителни за строеж и разгънатата застроена площ на други сгради се наблюдава намаление, съответно с 22.0 и 20.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 73.4%, броят на жилищата в тях – с 6.4%, а разгънатата им застроена площ – с 9.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 29.7%, а разгънатата им застроена площ – с 43.2%.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Благоевград е започнал строежът на 44 жилищни сгради с 85 жилища в тях и с 11 638 кв. м обща застроена площ, и на 35 други сгради с 14 559 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през август 2019 година

През август 2019 г. в област Благоевград са функционирали 194 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6 374, а на леглата – 14 069. В сравнение с август 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 4.9% и на леглата – с 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 135 340, или с 5.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 71% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. намаляват с 3.8% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 57 547 броя. От всички пренощували лица 73.7% са българи. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2019 г. са реализирали средно по 2.3 нощувки, а чуждите граждани са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Благоевград през август 2019 г. е 32.8%, като спрямо август 2018 г. намалява с 1.2 процентни пункта.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Благоевград през 2018 година.

През 2018 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 1 039 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 11.5%. През годината са настъпили 295 тежки произшествия, при които броят на ранените е 377, а на загиналите – 18 души. В сравнение с 2017 г. броят на ранените лица нараства със 7.4%, на тежките ПТП  – с 2.4%, докато броя на загиналите лица намалява – с 30.8% .

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Благоевград е 4.4%, на ранените – 4.5%, а на загиналите – 2.9%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 272, или 92.2% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 220 или 80.9%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месец август – 39, или 13.2% от общия брой ПТП, а най-малък през месец март – 10. През месец август  и ранените лица са най-много – 52, или 13.8% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец януари – 4, или 22.2% от общия брой загинали през годината.

В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в петък – 60.  Най-много ранени лица също са регистрирани в петък – 75. Най-голям е броят на загиналите лица в неделя – 5.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Благоевград през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 95 жилищни сгради със 121 жилища в тях и 22 254 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/ офиси с 573 кв. м РЗП и на 82 други сгради с 28 165 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 33.8%, жилищата в тях – с 4.3% и съответната им РЗП е повече с 12.7%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са без промяна, но тяхната РЗП намалява с 44.6%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 26.2%, докато разгънатата им застроена площ бележи спад с 41.9%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 6.9%, броят на жилищата в тях – с 60.6%, а разгънатата им застроена площ – с 41.1%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, бележат спад с 25.0%, а тяхната РЗП – с 34.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се намаляват с 13.7%, а разгънатата им застроена площ – с 31.1%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград през 2018 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 11 с 1 650 легла, заведенията за извънболнична помощ са 75 с 39 легла, а другите лечебни  и здравни заведения са 4 с 23 легла (табл. 1).

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. на територията на област Благоевград функционират 5 многопрофилни болници с 1 074 легла и 5 специализирани болници с 496 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 със 139 легла;
  • За продължително лечение и рехабилитация – 3 с 357 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 540.8 на 100 000 души от населението, при средно за страната е 759.6.

Към 31.12.2018 г. заведенията за извънболнична помощ в област Благоевград са 75 с 39 легла.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 28 заведения с 19 легла.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Благоевград през 2018 година

През 2018 г. в област Благоевград са приключилиделата за 1 602 извършени престъпления. Делата за 466 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 835 – с условно осъждане, за 48 – с оправдаване, за 13 – с прекратяване, и за 240 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 301 извършени престъпления, което е повече с 1.0% в сравнение с 2017 година.

Издателска дейност в област Благоевград през 2018

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2018 г. в област Благоевград са издадени 109 книги с тираж 25 050 и 6 брошури с тираж  1 100.

В сравнение с предходната година през 2018 г. намалява, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж. Броят на издадените книги и брошури намалява с 41 (26.3%), а средният им тираж с 13.7% и достига 227 броя.

През 2018 г. в област София (столица) са издадени преобладаващият брой от книгите и брошурите в страната 6 590 заглавия, или 67.0%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 8.3 и 4.8%. За област Благоевград този дял е 1.2%.

Жилищен фонд в област Благоевград към 31.12.2018 година

Към  31.12.2018 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 265 сгради със 140 519 жилища в тях. В сравнение с 2017 г. жилищните сгради са с 10 повече, а жилищата в тях се увеличават с 13. В градовете се намират 59.2% от всички жилища в областта, а в селата – 40.8%.

            Стоманобетонните и панелните сгради са 3 461 с 26 155 жилища в тях, тухлените – 67 045 със 104 895 жилища, а 9 469 жилища се намират в 8 759 сгради с друга конструкция. В градовете 29.9% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.3%  – в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 14.0% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.1% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 75.9 години, или с 0.1 години повечеспрямо предходния период 2015 – 2017 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-висока от средната за страната – 74.8 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в страната за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 72.4 години, докато при жените е със 7.2 години по-висока – 79.6 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.2 и 1.0 години.

Детски ясли в област Благоевград през 2018 година.

Към 31.12.2018 г. в област Благоевград функционират 57 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 945 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения и местата в тях в областта намаляват съответно – с 3.4 и 0.9%.

В градовете детските ясли са 32 със 1 446 места, а в селата – 25 с 499 места.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2018 г. е 23.6%, при 17.3% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по-висока осигуреност е само област Габрово (26.7%).


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.