Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Благоевград са функционирали 189 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 509 стаи и 14 772 легла в тях. В сравнение с юни 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 14.6%, а на леглата в тях – с 20.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2023 г. е 91 765, или с 12.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 73 670 нощувки, а чуждите – 18 095.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Благоевград през 2022 година

През 2022 г. в област Благоевград са приключилиделата за 1 204 извършени престъпления. Делата за 339 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 668 – с условно осъждане, за 31 – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, и за 162 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 007 извършени престъпления, което е по-малко с 11.2% в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. обвиняемите в областтаса били1 124, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 302 лица, или 26.9% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 626 лица (55.7%);

• освободени от наказателна отговорност са 163 лица (14.5%);   

• оправдани са 28 обвиняеми лица (2.5%); • прекратени са делата на 5 лица (0.4%).

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през май 2023 година

През май 2023 г. в област Благоевград са функционирали 177 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 205 стаи и 13 857 легла в тях. В сравнение с май 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 14.9%, а на леглата в тях – с 18.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през май 2023 г. е 83 165, или с 6.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 71 364 нощувки, а чуждите – 11 801.

Издателска дейност в област Благоевград през 2022 година.

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2022 г. в област Благоевград са издадени 72 книги с тираж 18.8 хил. бр. и 1 брошура с тираж 0.1 хил. броя.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград през 2022 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2022 г. са 11 с 1 692 легла, заведенията за извънболнична помощ са 90 с 38 легла, а другите лечебни  и здравни заведения са 4, които са без  легла (табл. 1).

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2022 г. на територията на област Благоевград функционират 5 многопрофилни болници с 1 111 легла и 5 специализирани болници с 501 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 със 143 легла;
  • За продължително лечение и рехабилитация – 3 с 358 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2022 г. е 587.2 на 100 000 души от населението, при средно за страната е 848.5.

Към 31.12.2022 г. заведенията за извънболнична помощ в област Благоевград са 90 с 38 легла.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2020 – 2022 година.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2020 – 2022 г., е 74.0 години, или с 0.3 години по-малко спрямо предходния период 2019 – 2021 година. Средната продължителност на живота в областта е с 2.1 години по-висока от средната за страната – 71.9 години.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през април 2023 година

През април 2023 г. в област Благоевград са функционирали 183 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 375 стаи и 14 250 легла в тях. В сравнение с април 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 23.6%, а на леглата в тях – с 24.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през април 2023 г. е 113 305, или с 32.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 94 155 нощувки, а чуждите – 19 150.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Благоевград през първото тримесечие на 2023 година

През първото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 107 жилищни сгради с 324 жилища в тях и
41 290 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 49 други сгради с 14 387 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради  нараства с 18.9%, броят на жилищата в тях – със 114.6%, както и общата им застроена площ – с 67.9%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се запазва техният брой, но  разгънатата им застроена площ намалява с 46.2%.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Благоевград се увеличава с 20.2%, броят на жилищата в тях – със 78.0%, а разгънатата им застроена площ – с 27.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради бележи увеличение с 36.1%, докато разгънатата им застроена площ намалява – с 8.6%.

През първото тримесечие на 2023 г. в област Благоевград е започнал строежът на 71 жилищни сгради със 187 жилища в тях и с 29 282 кв. м обща застроена площ и на 31 други сгради с 8 792 кв. м РЗП.

Основни данни за културата в област Благоевград през 2022 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност , производството на филмии и читалищната дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2022 г. в област Благоевград функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 145.2 хил. фондови единици. В сравнение с 2021 г. техният брой нараства с 2.3%. Към 31.12.2022 г. броят на цифровизираните фондови единици е 8 305, което е със 195 повече спрямо предходната година. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 811 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2022 г. са 131.4 хил.  и съпоставени с 2021 г. се увеличават с 37.7% (фиг. 1). В дните със свободен вход са осъществени 14.7% от посещенията в музеите (19.3 хиляди). Регистрирано е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 2.3 хиляди., или с 27.5% спрямо предходната година.  

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Благоевград през първото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Благоевград през първото тримесечие на 2023 г. е 63, а новопостроени жилища в тях са 495. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. сградите са с 11 повече, или 21.2%, а жилищата в тях се увеличават с 328, или 196.4% (фиг. 1).