Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през март 2024 година

През март 2024 г. в област Благоевград са функционирали 208 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с     8 130 стаи и 18 059 легла в тях. В сравнение с март 2023 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода, намалява с 6.7%, а на леглата в тях –  с 3.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март 2024 г. е 178 970, или с 0.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 98 558 нощувки, а чуждите – 80 412.

Индикатори за бедност и социално включване в област Благоевград през 2023 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение “Статистика на доходите и условията на живот (EU- SILC)”.

Оценка на бедността

През 2023 г. линията на бедност общо за страната е 637.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията на бедност под прага на бедност са били 1 325.9 хил. лица, или 20.6% от населението на страната.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2023 г. в област Благоевград размерът на линията на бедност е 579.87 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия са 15.3% от населението на областта (табл.1).

Противообществени прояви и пресъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Благоевград през 2023 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2023 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област Благоевград са водени 404 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни 294 (на възраст от 14 до 17 години) – 72.8%;
 • малолетни 110 (8-13 години) – 27.2%;
 • момчета – 344 (85.1%);
 • момичета – 60 (14.9%);
 • учащи – 241 (59.7%);
 • в криминогенна среда живеят 153 малолетни и непълнолетни (37.9%).

[1] Съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Детски ясли в област Благоевград през 2023 година

Към 31.12.2023 г. в област Благоевград функционират 45 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 888 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения намаляват с 5, а местата в тях бележат спад с 0.7%.

В градовете детските ясли са 30 с 1 573 места, а в селата – 15 с 315 места. В община Гърмен няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2023 г. е 25.4%, при 19.5% – за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по-висока осигуреност е област Плевен (26.5%).


[1] Изчислява се като отношение на броя на местата в детски ясли и яслени групи в състава на ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Благоевград са функционирали 225 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 8 490 стаи и 18 888 легла в тях. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода намалява с 2.6%, а на леглата в тях с 0.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2024 г. е 246 013, или с 13.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 145 200 нощувки, а българските – 100 813.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2024 г. намалява с 10.2% в сравнение със същия месец на предходната година и достига 79 465. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Благоевград през февруари 2024 г. са 41 196 и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 38 269 и са реализирали средно по 3.8 нощувки.

Статистика на околната среда в област Благоевград през 2022 година

 1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

В края на 2022 г. за област Благоевград общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 324.2 млн. лв., при 318.4 млн. лв. през 2021 година.

 • Битови отпадъци

В област Благоевград образуваните битови отпадъци  през 2022 г., са 115.1 хил. т. или с 6.7% повече спрямо 2021 година. Предадените за директно депониране битови отпадъци се увеличават от 63.4 хил. т. през 2021 г. на 77.3 хил. т. през 2022 година. Регистрира се намаление на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от 37.5 хил. т. (2021 г.) на 32.7 хил. т. (2022 г.).

Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания. Общият брой на депата и инсталациите за третиране на битови отпадъци в експлоатация за страната за 2022 г. е 71, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. В област Благоевград през 2022 г. са регистрирани 5 инсталации за третиране на битови отпадъци с обща заета площ от 109 дка.

Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметоизвозване през 2022 г. е 99.9% от общото население на областта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Благоевград през 2023 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

 • През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Благоевград са 136.7 хил., или 74.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) през 2023 г. се увеличава с 0.6 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица e 131.4 хил., от които 68.2 хил., или 51.9% са мъже и 63.3 хил., или 48.2% са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.5% (57.8% за мъжете и 49.6% за жените).
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 128.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.0% (71.6% за мъжете и 68.5% за жените). В сравнение с 2022 г. коефициентът намалява с 0.1 процентни пункта.
 • Броят на заетите лица на възраст от 15 64 навършени години с висше образование е 29.3 хил., със средно – 85.2 хил. и с основно и по-ниско образование – 13.6 хиляди.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 15 64 навършени години при лицата с висше образование е 88.9%, за лицата със средно образование – 77.7% и за лицата с основно и по-ниско образование – 33.8%.

Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област Благоевград през 2022 година

Продажби на едро и дребно по групи стоки

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2022 г. нефинансовите предприятия в област Благоевград са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 1 632 млн. лв., от които 38.4% са от храни, напитки и тютюневи изделия и 61.6% – нехранителни стоки. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства със 17.0%, като е отчетен ръст както на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, така и на  продажбите на едро на нехранителни стоки съответно с 13.2% и 19.5%.

Продажбите на дребно (вкл. ДДС и акцизи) за 2022 г. са на стойност 1 325 млн. лв., като преобладават нехранителните стоки с дял от 66.3%. В сравнение с 2021 г. обемът на продажбите на дребно в номинално изражение нараства с 10.8%, като е отчетен ръст както на продажбите на дребно на нехранителни стоки, така и на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия съответно с 10.8% и 10.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през януари 2024 година

През януари 2024 г. в област Благоевград са функционирали 222 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 8 188 стаи и 18 420 легла в тях. В сравнение с януари 2023 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода намалява с 1.8%, а на леглата в тях с 0.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през януари 2024 г. е 227 270, или с 1.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 138 698 нощувки, а българските – 88 572.

Статистика на фамилния бизнес в област Благоевград през 2022 година

Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика.

От 2015 г. Националният статистически институт провежда статистическо проучване за Семейния бизнес в България. Целта на наблюдението е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се оцени ролята на тези предприятия в българската икономика.

Данни за фамилния бизнес се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е годишната отчетност за дейността на предприятията.

През 2022 г. 5 368 са активните предприятия в област Благоевград, които декларират, че бизнесът им е семеен. В сравнение с 2021 г. техният брой се увеличава с 455, или с 9.3%, а в сравнение с 2017 г. те намаляват с 260, или с 4.6%.

През 2022 г. на територията на област Благоевград функционират 5.1% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на пето място.