Статистика на околната среда в област Благоевград през 2018 година

Води

През 2018 г. 99.2% от населението на област Благоевград е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от домакинствата от общественото общественото водоснабдяване в областта нараства от 110 л/ден средно на човек през 2017 г. на 117 л/ден/чов. през 2018 г. (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (126 л/ден/чов.) и Благоевград (117 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.).

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Благоевград през 2018 година

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Благоевград са 536.7 млн. лв., или с 29.2% повече в сравнение с 2017 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 508.9 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено намаление с 23.7%, а при нежилищните сгради – увеличение с 4.7% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 27.8 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 57.5%, а на нежилищни сгради – 42.5%.

През 2018 г. приходите от сградно строителство в област Благоевград са 190.5 млн. лв., като намаляват с 11.2% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 54.6%, а от строителство на нежилищни сгради – 45.4% от общите приходи от сградно строителство.

В област Благоевград приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават със 72.2% спрямо 2017 г. и достигат 346.2 млн. лева. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 61.9%, следван от „Други приходи“ – 32.9%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Благоевград през 2018 година

  1. Общ преглед

По данни на Националния статистически институт през 2018 г. годишен отчет за дейността в  област Благоевград са представили общо 21 907 нефинансови предприятия, или с 1.7% повече в сравнение с 2017 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 93.6% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.5%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.8% и големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от всички нефинансови предприятия в областта.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Благоевград за 2018 г. е печалба от 572 млн. лв. или с 17.6% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 71.5% от общия брой и размерът и е 692 млн. лв. Тези със загуба са 18.0% и стойност 121 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 10.5%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 66.0% от общия размер.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Благоевград през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Благоевград са 539.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 10.8%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 190.9 млн. лв., което е с 2.5% повече спрямо 2017 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е промишления сектор – 122.0 млн. лв., или с 22.3% повече в сравнение с предходната година. През 2018 г. тези сектори заедно формират 58.0% от общия размер разходи за ДМА в област Благоевград, а общият им относителен дял намалява спрямо 2017 г. с 0.7 процентни пункта.  През 2018 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции нараства с 1.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 34.0%, а делът на другите разходи – с 3.4 пункта и е 13.7%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Благоевград към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2018 г. възлизат на 499.3 млн. евро, което е с 5.3% повече в сравнение с 2017 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 2.0% и съответно 3.4% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема осмо място в страната.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 248.3 млн. евро, с 1.3% повече в сравнение с 2017 година.

В предприятията от сектор Индустрия (с изключение на строителството) в областта са инвестирани – 139.5 млн. евро или с 3.0% повече от 2017 година. През 2018 г. тези две дейности заедно формират 77.7% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял бележи спад спрямо 2017 г. с 2.5 процентни пункта.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Благоевград през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Благоевград сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 88 781, което представлява 3.8% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите намалява с 965 души или с 1.1%. Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост“ (25.5%) и „Преработваща промишленост“ (6.2%). Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ (9.9%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (7.0%) и „Операции с недвижими имоти“ (4.6%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.2 и 11.9%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 6-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 751.1 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Благоевград са функционирали 170 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5 739, а на леглата – 12 419. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява със 7.1% и на леглата – с 4.0%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2019 г. е 87 659, или с 19.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 66% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани. Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. са повече с 15.5% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 43 891 броя. От всички пренощували лица 71.0% са българи. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2019 г. са реализирали средно по 1.9 нощувки, а чуждите граждани са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2019 г. в област Благоевград

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 71.1% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 75.1% за страната. За осемгодишен период използването на ИКТ в област Благоевград става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 16.2 процентни пункта.

През 2019 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Русе (84.4%), а с най-нисък – Ямбол (53.4%). По този показател област Благоевград заема петнадесето място заедно с Враца сред 28-те области. Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Благоевград, които регулярно използват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2019 г. е 65.2%, като спрямо предходната година е отбелязано увеличение от 4.0 проценти пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2019 г. намаляват с 1.1% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 85.7 хиляди. Спрямо края на второто  тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват  с 0.2% (до 20.4 хиляди) и в частния сектор са по-малко с 1.4% до – 65.3 хиляди.

В края на септември 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6%. По сектори в сравнение с края на септември 2018 г. наетите в частния сектор намаляват с 3.8% (или с 2.6 хил.), докато в  обществения сектор бележат увеличение  с – 1.4% (или с 0.3 хил.).

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 0.7% до – 815 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 070 лв., а за частния – 734 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 9.7% в сравнение със съответния период на предходната година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 111 жилищни сгради с 216 жилища в тях и 30 775 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 64 други сгради с 22 468 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 16.8%, жилищата в тях – със 78.5%, а съответната им РЗП – с 38.3%. При броя на издадените разрешителни за строеж и разгънатата застроена площ на други сгради се наблюдава намаление, съответно с 22.0 и 20.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 73.4%, броят на жилищата в тях – с 6.4%, а разгънатата им застроена площ – с 9.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 29.7%, а разгънатата им застроена площ – с 43.2%.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Благоевград е започнал строежът на 44 жилищни сгради с 85 жилища в тях и с 11 638 кв. м обща застроена площ, и на 35 други сгради с 14 559 кв. м РЗП.