Жилищен фонд в област Благоевград към 31.12.2019 година

Към  31.12.2019 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 396 сгради със 140 983 жилища в тях. В сравнение с 2018 г. жилищните сгради са със 131 повече, а жилищата в тях се увеличават с 464. В градовете се намират 59.3% от всички жилища в областта, а в селата – 40.7%.

            Стоманобетонните и панелните сгради са 3 526 с 26 469 жилища в тях, тухлените – 67 103 със 105 036 жилища, а 9 478 жилища се намират в 8 767 сгради с друга конструкция. В градовете 30.1% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.1%  – в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 13.9% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.2% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Основни данни за културата в област Благоевград през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Благоевград функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 143.4 хил. фондови единици. В сравнение с 2018 г. техният брой нараства с 0.5%. Към 31.12.2019 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 369. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 317 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 138.2 хил. и в сравнение с 2018 г. те бележат увеличение с 6.7%. В дните със свободен вход са осъществени 12.4% от посещенията в музеите. В сравнение с 2018 г. посещенията на чужденци в музеите нарастват с 46.7%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2017-2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 76.1 години, или с 0.2 години повечеспрямо предходния период 2016 – 2018 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.2 години по-висока от средната за страната – 74.9 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в страната за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.

Детски ясли в област Благоевград през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Благоевград функционират 54 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 919 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения и местата в тях в областта намаляват съответно – с 5.3 и 1.3%.

В градовете детските ясли са 32 с 1 490 места, а в селата – 22 с 429 места.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2019 г. е 23.4%, при 17.9% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по-висока осигуреност е само област Габрово (26.3%).


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Образование в област Благоевград през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Благоевград показват, че:

  • През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 10 678 деца, или с 1.8% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 1 320 и 1 103 ученици.
  • През учебната 2019/2020 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“,  „бакалавър” и „магистър“ е 8 970.

Население и демографски процеси в област Благоевград през 2019 година

Текуща демографска ситуация в областта през 2019 година:

  • Населението на областта продължава да намалява и застарява.
  • Нараства абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост.
  • Запазва се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
  • Намалява детската смъртност.
  • Намалява броят на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите се увеличава.

           Брой и структури на населението

           Към 31 декември 2019 г. населението на област Благоевград е 302 694 души, което е 4.4% от цялото население на страната. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 429 души, или с 0.8%.

           Мъжете са 147 231 (48.6%), а жените – 155 463 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат

 1 056 жени.  Броят на мъжете преобладава във възрастите до 48 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

           Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в  увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през февруари 2020 година

През февруари 2020 г. в област Благоевград са функционирали 193 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 7 448, а на леглата – 15 992. В сравнение с февруари 2019 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 11.1% и на леглата – с 5.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2020 г. е 226 300, или с 14.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 65% от реализираните нощувки в областта са тези от чужди граждани.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Благоевград през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Благоевград са 157.4 хил., или 78.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) през 2019 г. се повишава с 3.9 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 154.3 хил., или 59.3% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 81.3 хил. (52.7%) са мъже и 73.0 хил. (47.3%) са жени. По степени на образование разпределението на заетите лица е следното: с висше образование са 34.6 хил. лица, със средно – 94.4 хил. и с основно или по-ниско образование – 25.4 хил., като коефициентът на заетост е съответно – 76.4, 69.2 и 32.3%. В сравнение с 2018 г. през 2019 г. се наблюдава увеличение на коефициента на заетост за лицата с висше образование – с 0.6 процентни пункта, за лицата със средно образование – с 2.4 процентни пункта, и за тези с основно или по-ниско –  с  5.3 процентни пункта (фиг. 1.).

Статистика на околната среда в област Благоевград през 2018 година

Води

През 2018 г. 99.2% от населението на област Благоевград е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от домакинствата от общественото общественото водоснабдяване в областта нараства от 110 л/ден средно на човек през 2017 г. на 117 л/ден/чов. през 2018 г. (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (126 л/ден/чов.) и Благоевград (117 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.).

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Благоевград през 2018 година

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Благоевград са 536.7 млн. лв., или с 29.2% повече в сравнение с 2017 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 508.9 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено намаление с 23.7%, а при нежилищните сгради – увеличение с 4.7% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 27.8 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 57.5%, а на нежилищни сгради – 42.5%.

През 2018 г. приходите от сградно строителство в област Благоевград са 190.5 млн. лв., като намаляват с 11.2% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 54.6%, а от строителство на нежилищни сгради – 45.4% от общите приходи от сградно строителство.

В област Благоевград приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават със 72.2% спрямо 2017 г. и достигат 346.2 млн. лева. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 61.9%, следван от „Други приходи“ – 32.9%.