Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 116 жилищни сгради с 270 жилища в тях и 38 802 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 81 други сгради с 13 243 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 39.8%, жилищата в тях – с 86.2%, a съответната им РЗП – с 62.0%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 52.8%, докато разгънатата им застроена площ бележи спад с 47.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 4.5%, броят на жилищата в тях – с 25.0%, а разгънатата им застроена площ – с 26.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нараства с 26.6%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 41.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през септември 2020 година

През септември 2020 г. в област Благоевград са функционирали 153 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5 044, а на леглата – 11 036. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 16.8% и на леглата – с 19.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2020 г. е 71 143, или с 19.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 90% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Благоевград през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 946 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление с 9.0%. През годината са настъпили 312 тежки произшествия, при които броят на ранените е 398, а на загиналите – 18 души. В сравнение с 2018 г. броят на ранените лица нараства с 5.6%, на тежките ПТП – с 5.8%, докато броят на загиналите лица се запазва същият (Фиг.1).

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Благоевград е 4.6%, на ранените – 4.7%, а на загиналите – 2.9%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 290, или 92.9% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 241 или 83.1%. Най-голям брой произшествия е регистриран през месец август – 37, или 11.9% от общия брой ПТП, а най-малък през месец март – 16. През месец август  и ранените лица са най-много – 47, или 11.8% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец юни и октомври – по 4, или 22.2% от общия брой загинали през годината

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Благоевград през 2019 година

През 2019 г. в област Благоевград са приключилиделата за 1 521 извършени престъпления. Делата за 507 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 775 – с условно осъждане, за 38 – с оправдаване, за 9 – с прекратяване, и за 192 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 282 извършени престъпления, което е по-малко с 1.5% в сравнение с 2018 година.

Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2019 г. е 1 392, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 435 лица (31.3% от общия брой на обвиняемите);

• условно осъдени са 717 лица, или 51.5 % от общия брой на обвиняемите;

• освободени от наказателна отговорност са 191 лица, или 13.7% от общия брой на обвиняемите;

• оправдани са 41 обвиняеми лица (2.9%); • на 8 лица (0.6%) делата са прекратени.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2020 година (област Благоевград)

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2020 г. намаляват с 3.2% спрямо края на март 2020 г., като достигат до 80.2 хиляди. Спрямо края на първото  тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор нарастват  с 0.2% (до 20.3 хиляди), а в частния сектор са по-малко с 4.3% до – 59.9 хиляди.

В края на юни 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат спад със 7.4%. По сектори в сравнение с края на юни 2019 г. наетите в частния сектор намаляват с 9.6% (или с 6.4 хил.) и в  обществения сектор с – 0.5% (или с 0.1 хил.).

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 2.2% до – 886 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 202 лв., а за частния – 769 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 9.5% в сравнение със съответния период на предходната година.

Издателска дейност в област Благоевград през 2019 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2019 г. в област Благоевград са издадени 88 книги с тираж 18 хил. бр. и 3 брошури с тираж 510 броя.

Жилищен фонд в област Благоевград към 31.12.2019 година

Към  31.12.2019 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 396 сгради със 140 983 жилища в тях. В сравнение с 2018 г. жилищните сгради са със 131 повече, а жилищата в тях се увеличават с 464. В градовете се намират 59.3% от всички жилища в областта, а в селата – 40.7%.

            Стоманобетонните и панелните сгради са 3 526 с 26 469 жилища в тях, тухлените – 67 103 със 105 036 жилища, а 9 478 жилища се намират в 8 767 сгради с друга конструкция. В градовете 30.1% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.1%  – в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 13.9% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.2% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Основни данни за културата в област Благоевград през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Благоевград функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 143.4 хил. фондови единици. В сравнение с 2018 г. техният брой нараства с 0.5%. Към 31.12.2019 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 369. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 317 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 138.2 хил. и в сравнение с 2018 г. те бележат увеличение с 6.7%. В дните със свободен вход са осъществени 12.4% от посещенията в музеите. В сравнение с 2018 г. посещенията на чужденци в музеите нарастват с 46.7%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2017-2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 76.1 години, или с 0.2 години повечеспрямо предходния период 2016 – 2018 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.2 години по-висока от средната за страната – 74.9 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в страната за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.

Детски ясли в област Благоевград през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Благоевград функционират 54 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 919 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения и местата в тях в областта намаляват съответно – с 5.3 и 1.3%.

В градовете детските ясли са 32 с 1 490 места, а в селата – 22 с 429 места.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2019 г. е 23.4%, при 17.9% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по-висока осигуреност е само област Габрово (26.3%).


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.