НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.8 хиляди. Спрямо края на юни 2020 г. наетите лица нарастват с 0.2%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2019 г.) намаляват с 4.2%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.7 хил. души, а в частния сектор – 50.2 хил., или 78.6% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.1%.

В сектора на услугите към края на септември 2020 г. работят 34.9 хил. (54.6%) от наетите лица, в индустрията – 25.8 хил. (40.4%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.1 хиляди (4.9%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.2 хил.) представляват 82.0% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.5% от всички наети в сектора.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.7 хиляди. Спрямо края на март 2020 г. наетите лица намаляват с 1.9%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2019 г.) намаляват с 4.6%. В обществения сектор на област Русе в края на юни работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 50.2 хил., или 78.8% от всички наети лица в областта. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 2.3%.

В сектора на услугите към края на юни 2020 г. работят 34.8 хил. (54.6%) от наетите лица, в индустрията – 25.7 хил. (40.4%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.2 хиляди (5.0%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.1 хил.) представляват 81.9% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.7% от всички наети в сектора.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. в съдилищата на територията на област Русе с осъдителна присъда са приключили делата за 793 извършени престъпления. В сравнение с 2018 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане се увеличава с 25.7%. 755 от наказаните престъпления са извършени от едно лице, 30 – от две лица, а 8 – от три и повече лица.

През 2019 г. в област Русе броят на обвиняемите лица е 842, или с 12.3% повече от предходната година. Те представляват 2.9% от общия брой на обвиняемите лица за страната при относителен дял за 2018 г. 2.5%. С ефективни осъдителни присъди са 252 лица, а условно осъдените са 446. Оправдани са 16 обвиняеми, 124 лица са освободени от наказание, а на 4 лица делата са прекратени. В сравнение с 2018 г. броят на лицата с ефективни присъди се увеличава с 25, а този на условно осъдените – с 95.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 148 лв. за един декар, което е с  5.0% над нивото на 2018 година (табл. 1). Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2019 г. достига 751 лв.за един декар и отбелязва увеличение със 125.5 % спрямо предходната година.

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2019 г. е над средната цена  на тази категория земи за страната (1 053 лв.) с 9.0%.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1 786 легла, от които 7 болници с 1 539 легла (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 72 с 22 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 3 с 2 легла.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.9 хиляди. Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица намаляват с 2.1%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2019 г.) – намаляват с 2.9%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.6 хил. души, а в частния сектор – 51.4 хил., или 79.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 2.6%.

В сектора на услугите към края на март 2020 г. работят 34.9 хил. (53.7%) от наетите лица, в индустрията – 26.9 хил. (41.5%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.1 хиляди (4.8%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (22.2 хил.) представляват 82.5% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.2% от всички наети в сектора.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2019 г. населението на област Русе възлиза на 215 477 души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА

През февруари 2020 г. на територията на област Русе са функционирали 53 места за настаняване с общ капацитет 2 076 легла, от които 23 хотели с 1 095 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2020 г., е 11 385, като от тях 9 083 са от български граждани, а 2 302 – от чужденци. Спрямо февруари 2019 г. нощувките бележат увеличение с 3.3%, като при гостите от страната увеличението е с 28.3%, а при чуждестранните туристи се наблюдава намаление с 41.6%. През февруари 2020 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 75.2% от всички нощувки на български граждани и 42.0% от тези на чужденци.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

През януари 2020 г. на територията на област Русе са функционирали 56 места за настаняване с общ капацитет 2 159 легла, от които 25 хотели с 1 144 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2020 г., е 10 427, като от тях 7 844 са от български граждани, а 2 583 – от чужденци. Спрямо януари 2019 г. нощувките бележат увеличение с 22.5%, като при гостите от страната увеличението е с 25.7%, а при чуждестранните туристи – с 13.6%. През януари 2020 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 74.1% от всички нощувки на български граждани и 37.0% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.4 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица намаляват с 0.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2018 г.) – намаляват с 0.8%. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 13.6 хил. души, а в частния сектор – 52.8 хил., или 79.5% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.3%.

В сектора на услугите към края на декември 2019 г. работят 35.3 хил. (53.3%) от наетите лица, в индустрията – 28.0 хил. (42.1%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди (4.6%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (22.8 хил.) представляват 81.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 27.0% от всички наети в сектора.