НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.8 хиляди. Спрямо края на юни 2022 г. наетите лица намаляват с 1.1%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2021 г.) броят им е почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 48.9 хил., или 77.8% от всички наети лица в областта.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА  В ОБЛАСТ РУСЕ

Образователна структура на населението

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, като се наблюдава увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РУСЕ

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. Преброяванията се провеждат на всеки десет години, за да се представи детайлна картина на населението и условията, при които то живее и показват промените през десетилетията между преброяванията.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.5 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица се увеличават с 0.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2021 г.) се увеличават с 0.2%. В обществения сектор на област Русе в края на юни работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 49.6 хил., или 78.0% от всички наети лица в областта.

(още…)

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2021 година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 302 лв. за един декар, което е с 12.9% над нивото на 2020 година (табл. 1).

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2021 г. е над средната цена  за тази категория земи за страната (1 192 лв.) с 9.2%.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2021 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1 966 легла, от които 7 болници с 1 700 легла (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 70 с 20 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 4 с 4 легла.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

По данни от текущата демографска статистика населението на областта в края на 2021 г. е 209 084 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 3 645 души, или с 1.7%.

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.2 хиляди. Спрямо края на декември 2021 г. наетите лица се увеличават с 1.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2021 г.) броят им е почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 49.4 хил., или 78.1% от всички наети лица в областта.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.4 хиляди. Спрямо края на септември 2021 г. наетите лица намаляват с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2020 г.) намаляват с 0.9%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 48.5 хил., или 77.7% от всички наети лица в областта. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.7%.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 87.9% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 83.5% за страната. Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязано увеличение със 7.9 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на пето място в страната, като тук първенството държи Варна с 91.1%, а след нея се нареждат областите София столица с 90.3 %, Пловдив – с 88.9% и Търговище с 88.0%. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори и фиксирана кабелна връзка.