НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.3 хиляди. Спрямо края на март 2023 г. наетите лица намаляват с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2022 г.) броят им е увеличен с 1.3%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 15.2 хил. души, а в частния сектор – 49.1 хил., или 76.4% от всички наети лица в областта.

В сектора на услугите към края на юни 2023 г. работят най-голям брой от наетите лица – 36.1 хил. или 56.2%, в индустрията – 25.2 хил., а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (20.4 хил.) представляват 81.1% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 25.2% от всички наети в сектора.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 632 лв. за един декар, което е с 25.7% над нивото на 2021 година (табл. 1).

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2022 г. е с 14.3% над средната цена  за тази категория земи за страната (1 428 лв.).

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2022 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1 966 легла, от които 7 болници с 1 700 легла (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 68 с 19 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 4 с 2 легла.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.5 хиляди. Спрямо края на декември 2022 г. наетите лица се увеличават с 3.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2022 г.) броят им е увеличен с 2.1%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 15.0 хил. души, а в частния сектор – 49.6 хил., или 76.8% от всички наети лица в областта.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.4 хиляди. Спрямо края на септември 2022 г. наетите лица намаляват с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2021 г.) броят им е почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 48.5 хил., или 77.7% от всички наети лица в областта.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.8 хиляди. Спрямо края на юни 2022 г. наетите лица намаляват с 1.1%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2021 г.) броят им е почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 48.9 хил., или 77.8% от всички наети лица в областта.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА  В ОБЛАСТ РУСЕ

Образователна структура на населението

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, като се наблюдава увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РУСЕ

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. Преброяванията се провеждат на всеки десет години, за да се представи детайлна картина на населението и условията, при които то живее и показват промените през десетилетията между преброяванията.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.5 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица се увеличават с 0.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2021 г.) се увеличават с 0.2%. В обществения сектор на област Русе в края на юни работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 49.6 хил., или 78.0% от всички наети лица в областта.

(още…)