НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.9 хиляди. Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица намаляват с 2.1%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2019 г.) – намаляват с 2.9%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.6 хил. души, а в частния сектор – 51.4 хил., или 79.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 2.6%.

В сектора на услугите към края на март 2020 г. работят 34.9 хил. (53.7%) от наетите лица, в индустрията – 26.9 хил. (41.5%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.1 хиляди (4.8%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (22.2 хил.) представляват 82.5% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.2% от всички наети в сектора.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2019 г. населението на област Русе възлиза на 215 477 души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА

През февруари 2020 г. на територията на област Русе са функционирали 53 места за настаняване с общ капацитет 2 076 легла, от които 23 хотели с 1 095 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2020 г., е 11 385, като от тях 9 083 са от български граждани, а 2 302 – от чужденци. Спрямо февруари 2019 г. нощувките бележат увеличение с 3.3%, като при гостите от страната увеличението е с 28.3%, а при чуждестранните туристи се наблюдава намаление с 41.6%. През февруари 2020 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 75.2% от всички нощувки на български граждани и 42.0% от тези на чужденци.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

През януари 2020 г. на територията на област Русе са функционирали 56 места за настаняване с общ капацитет 2 159 легла, от които 25 хотели с 1 144 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2020 г., е 10 427, като от тях 7 844 са от български граждани, а 2 583 – от чужденци. Спрямо януари 2019 г. нощувките бележат увеличение с 22.5%, като при гостите от страната увеличението е с 25.7%, а при чуждестранните туристи – с 13.6%. През януари 2020 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 74.1% от всички нощувки на български граждани и 37.0% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.4 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица намаляват с 0.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2018 г.) – намаляват с 0.8%. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 13.6 хил. души, а в частния сектор – 52.8 хил., или 79.5% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.3%.

В сектора на услугите към края на декември 2019 г. работят 35.3 хил. (53.3%) от наетите лица, в индустрията – 28.0 хил. (42.1%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди (4.6%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (22.8 хил.) представляват 81.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 27.0% от всички наети в сектора.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

През декември 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 52 места за настаняване с общ капацитет 2 106 легла, от които 23 хотели с 1 120 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2019 г., е 11 935, като от тях 9 078 са от български граждани, а 2 857 – от чужденци. Спрямо декември 2018 г. нощувките бележат увеличение със 7.4%, като при гостите от страната увеличението е с 8.4%, а при чуждестранните туристи – с 4.5%. През декември 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 69.3% от всички нощувки на български граждани и 34.2% от тези на чужденци.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

През ноември 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 51 места за настаняване с общ капацитет 2 074 легла, от които 23 хотели с 1 120 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2019 г., е 14 460, като от тях 11 021 са от български граждани, а 3 439 – от чужденци. Спрямо ноември 2018 г. нощувките запазват нивото си, като при гостите от страната също няма промяна, а при чуждестранните туристи се наблюдава увеличение с 2.5%. През ноември 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 68.7% от всички нощувки на български граждани и 39.2% от тези на чужденци.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 г. показват, че 84.4% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 75.1% за страната. Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязан ръст от 12.5 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на първо място в страната, изпреварвайки София(столица), в която този относителен дял е 83.0%. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори и фиксирана кабелна връзка.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

През октомври 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 51 места за настаняване с общ капацитет 2 072 легла, от които 23 хотели с 1 120 легла. Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2019 г., е 16 260, като от тях 12 060 са от български граждани, а 4 200 – от чужденци. Спрямо октомври 2018 г. нощувките бележат намаление с 3.1%, като при чуждестранните туристи намалението е с 10.6%, а при гостите от страната не се наблюдава промяна. През октомври 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 66.7% от всички нощувки на български граждани и 38.1% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.6 хиляди. Спрямо края на юни 2019 г. наетите лица намаляват с 0.2%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2018 г.) – намаляват с 0.9%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.7 хил. души, а в частния сектор – 52.9 хил., или 79.4% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.5%.

В сектора на услугите към края на септември 2019 г. работят 35.0 хил. (52.5%) от наетите лица, в индустрията – 28.3 хил. (42.5%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.3 хиляди (5.0%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.0 хил.) представляват 81.2% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.7% от всички наети в сектора.