ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 153 лв. за един декар, което е с  0.4% над нивото на 2019 година (табл. 1). Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2020 г. е 100 лв.за един декар и отбелязва значително намаление с над 7 пъти спрямо предходната година.

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2020 г. е над средната цена  на тази категория земи за страната (1 042 лв.) с 10.7%.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2020 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1 850 легла, от които 7 болници с 1 587 легла (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 71 с 22 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 4 с 2 легла.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.2 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица се увеличават с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2020 г.) намаляват с 2.7%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.8 хил. души, а в частния сектор – 49.4 хил., или 78.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор се увеличава с 0.3%.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2020 г. населението на област Русе възлиза на 212 729 души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.9 хиляди. Спрямо края на септември 2020 г. наетите лица намаляват с 1.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2019 г.) намаляват с 5.2%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.7 хил. души, а в частния сектор – 49.2 хил., или 78.3% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.9%.

В сектора на услугите към края на декември 2020 г. работят най-голям брой от наетите лица – 34.3 хил. или 54.5%, в индустрията – 25.8 хил., а в селското, горското и рибното стопанство – 2.9 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.2 хил.) представляват 82.3% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.0% от всички наети в сектора.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 80.0% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 78.9% за страната. Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязано намаление с 4.4 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на осмо място в страната, като тук първенството държи София столица с 90.8%, а след нея се нареждат областите Перник, Сливен, Шумен, Търговище, Пазарджик и Силистра. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори и фиксирана кабелна връзка.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.8 хиляди. Спрямо края на юни 2020 г. наетите лица нарастват с 0.2%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2019 г.) намаляват с 4.2%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.7 хил. души, а в частния сектор – 50.2 хил., или 78.6% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.1%.

В сектора на услугите към края на септември 2020 г. работят 34.9 хил. (54.6%) от наетите лица, в индустрията – 25.8 хил. (40.4%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.1 хиляди (4.9%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.2 хил.) представляват 82.0% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.5% от всички наети в сектора.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.7 хиляди. Спрямо края на март 2020 г. наетите лица намаляват с 1.9%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2019 г.) намаляват с 4.6%. В обществения сектор на област Русе в края на юни работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 50.2 хил., или 78.8% от всички наети лица в областта. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 2.3%.

В сектора на услугите към края на юни 2020 г. работят 34.8 хил. (54.6%) от наетите лица, в индустрията – 25.7 хил. (40.4%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.2 хиляди (5.0%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.1 хил.) представляват 81.9% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.7% от всички наети в сектора.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. в съдилищата на територията на област Русе с осъдителна присъда са приключили делата за 793 извършени престъпления. В сравнение с 2018 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане се увеличава с 25.7%. 755 от наказаните престъпления са извършени от едно лице, 30 – от две лица, а 8 – от три и повече лица.

През 2019 г. в област Русе броят на обвиняемите лица е 842, или с 12.3% повече от предходната година. Те представляват 2.9% от общия брой на обвиняемите лица за страната при относителен дял за 2018 г. 2.5%. С ефективни осъдителни присъди са 252 лица, а условно осъдените са 446. Оправдани са 16 обвиняеми, 124 лица са освободени от наказание, а на 4 лица делата са прекратени. В сравнение с 2018 г. броят на лицата с ефективни присъди се увеличава с 25, а този на условно осъдените – с 95.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 148 лв. за един декар, което е с  5.0% над нивото на 2018 година (табл. 1). Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2019 г. достига 751 лв.за един декар и отбелязва увеличение със 125.5 % спрямо предходната година.

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2019 г. е над средната цена  на тази категория земи за страната (1 053 лв.) с 9.0%.