РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.3 хиляди. Спрямо края на септември 2023 г. наетите лица се увеличават с 0.6%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2022 г.) броят им е увеличен с 3.1%. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 15.5 хил. души, а в частния сектор – 48.9 хил., или 75.9% от всички наети лица в областта.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.0 хиляди. Спрямо края на юни 2023 г. наетите лица намаляват с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2022 г.) броят им е увеличен с 1.8%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 15.1 хил. души, а в частния сектор – 48.8 хил., или 76.3% от всички наети лица в областта.

В сектора на услугите към края на септември 2023 г. работят най-голям брой от наетите лица – 36.1 хил. или 56.5%, в индустрията – 24.8 хил., а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (20.1 хил.) представляват 81.0% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 25.1% от всички наети в сектора.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.3 хиляди. Спрямо края на март 2023 г. наетите лица намаляват с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2022 г.) броят им е увеличен с 1.3%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 15.2 хил. души, а в частния сектор – 49.1 хил., или 76.4% от всички наети лица в областта.

В сектора на услугите към края на юни 2023 г. работят най-голям брой от наетите лица – 36.1 хил. или 56.2%, в индустрията – 25.2 хил., а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (20.4 хил.) представляват 81.1% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 25.2% от всички наети в сектора.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 632 лв. за един декар, което е с 25.7% над нивото на 2021 година (табл. 1).

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2022 г. е с 14.3% над средната цена  за тази категория земи за страната (1 428 лв.).

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2022 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1 966 легла, от които 7 болници с 1 700 легла (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 68 с 19 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 4 с 2 легла.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.5 хиляди. Спрямо края на декември 2022 г. наетите лица се увеличават с 3.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2022 г.) броят им е увеличен с 2.1%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 15.0 хил. души, а в частния сектор – 49.6 хил., или 76.8% от всички наети лица в областта.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.4 хиляди. Спрямо края на септември 2022 г. наетите лица намаляват с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2021 г.) броят им е почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 48.5 хил., или 77.7% от всички наети лица в областта.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.8 хиляди. Спрямо края на юни 2022 г. наетите лица намаляват с 1.1%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2021 г.) броят им е почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 48.9 хил., или 77.8% от всички наети лица в областта.