НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Към 31.12.2018 г. населението на област Разград е 112 229 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 23-то място по брой на населението – непосредствено след област Ямбол (118.9 хил. души) и пред област Търговище (111.6 хил. души). В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 1 485 души, или 1.3%.

В общия брой на населението жените са повече (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 051 жени.

Прочетете още „НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА“

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2018 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 46.4 хиляди. В сравнение с 2017 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 3.0 процентни пункта и достига 63.2%, като при жените намалението е с 5.0 процентни пункта, а при мъжете регистрираното намаление е с 1.1 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 42.6 хил., или 43.7% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград.

Прочетете още „ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2018 г. са 25.7 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 2.7%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 3.0%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2018 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 17.4 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.7%, а в частния сектор намаляват с 4.6%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 6.6%, а в частния сектор намаляват с 6.9%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 63.3% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 5.7 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 24-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област Кърджали – 84.4%, а най-нисък в област София – 51.3%. Прочетете още „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец септември 2018 г. са 26.4 хиляди. Спрямо края на юни 2018 г. наетите лица намаляват с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 1.9%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.09.2018 г. в обществения сектор са 8.1 хиляди, а в частния – 18.3 хиляди. Спрямо края на юни 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.2%, а в частния сектор намаляват с 2.3%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.7%, а в частния сектор намаляват – с 4.2%. Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2018 г. са 26.6 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица се увеличават с 2.3%, а в сравнение със същия период на предходната година е регистрирано намаление с 2.4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2018 г. в обществения сектор са 7.9 хиляди, а в частния – 18.7 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.4%, а в частния сектор се увеличават с 3.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0%, а в частния сектор намаляват – с 3.8%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2018 г. са 26.0 хиляди. Спрямо края на декември 2017 г. наетите лица намаляват с 1.9%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 1.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2018 г. в обществения сектор са 7.9 хиляди, а в частния – 18.1 хиляди. Спрямо края на декември 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.0%, а в частния сектор намаляват с 3.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.7%, а в частния сектор – с 1.0%. Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Към 31.12.2017 г. населението на област Разград е 113 714 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 23-то място по брой на населението – непосредствено след област Ямбол (120.5 хил.души) и пред област Търговище (112.5 хил.души). В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 1 688 души, или 1.5%.

В общия брой на населението жените са повече (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 051 жени. Прочетете още „НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА“

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2017 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 49.7 хиляди. В сравнение с 2016 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 0.7 процентни пункта и достига 66.2%, като при жените се регистрира намаление с 1.2 процентни пункта, а при мъжете увеличение с 2.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 45.3 хил., или 45.9% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград. Прочетете още „ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД“