НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Към 31.12.2023 г. населението на област Разград е 100 696 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 23-то място по брой на населението – непосредствено след област Ямбол (106.3 хил. души) и пред област Търговище (95.6 хил. души). В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 411 души, или 0.4%.

В общия брой на населението жените са повече (52.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 085 жени.

(още…)

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2024 г. са 25.3 хиляди. Спрямо края на месец декември 2023 г. наетите лица се увеличават с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година е отчетено намаление с 0.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2024 г. в обществения сектор са 8.6 хиляди, а в частния – 16.6 хиляди. Спрямо края на месец декември 2023 г. наетите лица в обществения и в частния сектор се увеличават съответно с 0.8% и 0.3%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.8%, а частния сектор намаляват с 2.2%.

(още…)

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2023 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 64 навършени години са 42.6 хиляди. Коефициентът на икономическа активност за населението в същата възрастова група е 68.3%

Общият брой на заетите лица е 39.5 хил., или 45.3% от населението на 15 и повече навършени години в областта.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2023 г. са 25.1 хиляди. Спрямо края на месец септември 2023 г. наетите лица се увеличават с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 0.2%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2023 г. в обществения сектор са 8.6 хиляди, а в частния – 16.6 хиляди. Спрямо края на месец септември 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.7%, а в частния сектор намаляват с 0.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.0%, а частния сектор намаляват с 1.7%.

(още…)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2023 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 84.2% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет, при средно 88.5% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава намаление на този показател от 1.9 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 15-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 95.8%, а най-нисък в област Монтана – 74.5%.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец септември 2023 г. са 25.1 хиляди. Спрямо края на юни 2023 г. наетите лица намаляват с 2.0%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 2.8%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.09.2023 г. в обществения сектор са 8.4 хиляди, а в частния – 16.6 хиляди. Спрямо края на месец юни 2023 г. наетите лица в обществения сектор почти не се променят, а в частния сектор намаляват с 2.9%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения и частния сектор намаляват съответно с 2.0% и 3.2%.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2023 г. са 25.6 хиляди. Спрямо края на март 2023 г. наетите лица се увеличават с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 3.1%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2023 г. в обществения сектор са 8.4 хиляди, а в частния – 17.1 хиляди. Спрямо края на месец март 2023 г. наетите лица в обществения и частния сектор се увеличават съответно с 0.3% и 0.9%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения и частния сектор намаляват съответно с 0.9% и 4.1%.

(още…)

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“.

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“.

Пълен текст в PDF файл