НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2023 г. са 25.4 хиляди. Спрямо края на декември 2022 г. наетите лица се увеличават с 1.2%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 0.2%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2023 г. в обществения сектор са 8.4 хиляди, а в частния – 17.0 хиляди. Спрямо края на месец декември 2022 г. наетите лица в обществения и частния сектор се увеличават съответно с 1.9% и 0.8%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.1%, а в частния сектор намаляват с 1.7%.

(още…)

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2022 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 64 навършени години са 46.2 хиляди. Коефициентът на икономическа активност за населението в същата възрастова група е 67.5%

Общият брой на заетите лица е 42.1 хил., или 45.6% от населението на 15 и повече навършени години в областта.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2022 г. са 25.1 хиляди. Спрямо края на септември 2022 г. наетите лица намаляват с 2.6%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 1.1%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2022 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 16.9 хиляди. Спрямо края на месец септември 2022 г. наетите лица в обществения и частния сектор намаляват съответно с 4.2% и 1.9%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения и частния сектор намаляват съответно с 0.3% и 1.4%.

(още…)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2022 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 86.1% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет, при средно 87.3% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 9.5 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 18-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 94.7%, а най-нисък в област Сливен – 67.8%.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец септември 2022 г. са 25.8 хиляди. Спрямо края на юни 2022 г. наетите лица намаляват с 2.2%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 0.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.09.2022 г. в обществения сектор са 8.6 хиляди, а в частния – 17.2 хиляди. Спрямо края на месец юни 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2%, в частния сектор намаляват с 3.9%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.3%, а в частния сектор намаляват с 2.3%.

(още…)

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ РАЗГРАД  КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Образователна структура

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличаване на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през годините между преброяванията.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2022 г. са 26.4 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица се увеличават с 3.6%, а в сравнение със същия период на предходната година почти не се променят.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2022 г. в обществения сектор са 8.5 хиляди, а в частния – 17.9 хиляди. Спрямо края на месец март 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.2%, в частния сектор увеличението е с 3.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.2%, а в частния сектор намаляват с 1.5%.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2022 г. са 25.4 хиляди. Спрямо края на декември 2021 г. наетите лица се увеличават с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 0.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2022 г. в обществения сектор са 8.1 хиляди, а в частния – 17.3 хиляди. Спрямо края на месец декември 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.4%, а в частния сектор се увеличават с 1.1%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1%, а в частния сектор намаляват с 1.4%.

(още…)

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2021 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 43.2 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 61.9%

Общият брой на заетите лица е 39.0 хил., или 41.4% от населението на 15 и повече навършени години в областта.

(още…)