НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.6 хил., или с 1.6%, спрямо края на юни 2020 г., като достигат 38.7 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите на лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“ и „Транспорт, складиране и пощи“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 48.6% и 11.1%.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

През 2019 г. в област Габрово са приключили делата за 605 извършени престъпления. От тях 197 са завършили с ефективно осъждане, 313 – с условно осъждане, 11 – с оправдаване, 4 – с прекратяване, а 80 – с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата  за 510 извършени престъпления, което е със 6.9 % по-малко в сравнение с 2018 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2020 г. намаляват с 1.1 хил., или с 2.7%, спрямо края на декември 2019 г., като достигат 38.6 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 27.2%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – 15.3%  и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“  – с 12.7%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа  дейност „Операции с недвижими имоти“ – с 31.2% и „Строителство“ – с 20.9%.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Брой и структура на населението

Към 31.12.2019 г. населението на област Габрово е 106 598 души, което представлява 1.5% от населението на България и 13.8% от населението на Северен централен район. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1806 души или 1.7%.

(още…)

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Брой и структура на населението

Към 31.12.2019 г. населението на област Габрово е 106 598 души, което представлява 1.5% от населението на България и 13.8% от населението на Северен централен район. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1806 души или 1.7%.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. са 39.7 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица се увеличават с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 3.2%.

Наетите лица по трудово или служебно правоотношение към 31.12.2019 г. в обществения сектор са 7.8 хиляди, а в частния – 31.8 хиляди. Спрямо края на септември 2019 наетите в обществения се увеличават с 1.5%. а в частния сектор – с 0.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите в обществения сектор се увеличават с 3.6%, а в частния с 3.1%.

(още…)

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

  1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Габрово преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. възлизат на 338.2 млн. евро което е с 3.6% повече в сравнение с 2017 година.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 307.9 млн. евро, или с 4.2% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ e сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 15.3 млн. евро, което е с 5.7% по-малко спрямо 2017 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2019 г. намаляват с 0.2 хил., или с 0.5%, спрямо края на юни 2019 г., като достигат 39.4 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Строителство“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа  дейност „Хотелиерство и ресторантьорство„, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.6% и 12.3%.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

През 2018 г. в област Габрово са приключили делата за 633 извършени престъпления. От тях 194 са завършили с ефективно осъждане, 354 – с условно осъждане, 12 – с оправдаване, 1 – с прекратяване, а 72 – с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата  за 548 извършени престъпления, което е с 2.4% повече в сравнение с 2017 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. се увеличават с 0.7 хил., или с 1.9%, спрямо края на март 2019 г., като достигат 39.6 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Култура, спорт и развлечения“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа  дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.9% и 12.1%.