НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2021 г. по данни от текущата демографска статистика населението на област Габрово е 103404 души, което представлява 1.5% от населението на страната и 13.8% от населението на район Северен централен. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 2384 души, или с 2.3%.

(още…)

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2021 г. по данни от текущата демографска статистика населението на област Габрово е 103404 души, което представлява 1.5% от населението на страната и 13.8% от населението на район Северен централен. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 2384 души, или с 2.3%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2021 г. се увеличава с 0.4 хил., или с 0.9%, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 39.9 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ , „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Намаление се наблюдава сред наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности, „Операции с недвижими имоти“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА ПРЕЗ 2021 Г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. в област Габрово показват, че 83.7% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, при средно 83.5% за страната. За областта е отбелязан ръст от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година, който е по-висок от регистрирания за страната – 4.6 пункта. По този показател област Габрово се нарежда на второ място в рамките на Северен централен район. 

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2021 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.4%, спрямо края на юни 2021 г., като достигат 39.6 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“. Увеличение се наблюдава сред наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 39.1 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите на лица се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“; „Операции с недвижими имоти“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Демографска ситуация в област Габрово през 2020 година:

 Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;

 Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;

 Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;

 Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите;

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Габрово са 6 024, или с 1.2% повече спрямо предходната година.

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

  1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Габрово преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2019 г. възлизат на 340.9 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 314.9 млн. евро, или с 2.3% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ e сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 17.6 млн. евро, което е с 15.0% повече спрямо 2018 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2020 г. се увеличават с 0.1 хил., или с 0.2%, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 38.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите на лица се наблюдава в икономическите дейности: “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия  и на газообразни горива“; „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „ Административни и спомагателни дейности“ и „Строителство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 48.7% и 11.3%.