НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2019 г. намаляват с 0.2 хил., или с 0.5%, спрямо края на юни 2019 г., като достигат 39.4 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Строителство“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа  дейност „Хотелиерство и ресторантьорство„, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.6% и 12.3%.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

През 2018 г. в област Габрово са приключили делата за 633 извършени престъпления. От тях 194 са завършили с ефективно осъждане, 354 – с условно осъждане, 12 – с оправдаване, 1 – с прекратяване, а 72 – с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата  за 548 извършени престъпления, което е с 2.4% повече в сравнение с 2017 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. се увеличават с 0.7 хил., или с 1.9%, спрямо края на март 2019 г., като достигат 39.6 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Култура, спорт и развлечения“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа  дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.9% и 12.1%.

ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Към 31.12.2018 г. в област Габрово функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 592 места в тях (табл. 1), като всичките са в градовете. В сравнение с 2017 г. местата в детските ясли в областта се намаляват с 33 или с 5.9%.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Габрово функционират 6 заведения за болнична помощ с 860 легла (табл. 1). Заведенията за извънболнична помощ са 39 с 4 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 с 30 легла.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. се увеличават с 0.4 хил., или с 1%, спрямо края на декември 2018 г., като достигат 38.8 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 33.7%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 20.1%. и в „Други дейности“ – с 11.5%, Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 26.1% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – със 7.9%.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Демографска ситуация в областта през 2018 година:

  • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
  • Броят на живородените деца бележи леко увеличение в сравнение с нивото си от 2017 година;

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Габрово са 5 971, или с 0.8% повече спрямо предходната година.

Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.4%. В сектор „Преработваща промишленост” този дял е 14.8% и в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” – 8.2%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 0.7 хил., или с 1.8%, спрямо края на септември 2018 г., като достигат 38.4 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“ – с 18.2%, „Други дейности“ – с 11.6%, и в „Строителство“ – с 5.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 8.6% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 3.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 50.1 и 11.9%…

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

1. Преки чуждестранни инвестиции В област Габрово преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. възлизат на 326.3 млн. евро което е със 7.8% повече в сравнение с 2016 година. През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 295.6 млн. евро, или с 8.8% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ e сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 16.3 млн. евро, което е със 7.2% по-малко спрямо 2016 година.