НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на юни 2022 г. намаляват с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 39.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение има в икономическите дейности:  „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Операции с недвижими имоти“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2022 г. намаляват с 0.4 хил., или с 1.0%, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 39.5 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“; „Професионални дейности и научни изследвания“; „Хотели и ресторантьорство“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Увеличават се наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:  „Други дейности“, „Операции с недвижими имоти“, „Административни и спомагателни дейности“; „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Към 31.12.2021 г. в област Габрово функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 596 места в тях (табл. 1), като всичките са в градовете. В сравнение с 2020 г. местата в детските ясли в областта се увеличават с 3 или с 0.5%.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2021 г. по данни от текущата демографска статистика населението на област Габрово е 103404 души, което представлява 1.5% от населението на страната и 13.8% от населението на район Северен централен. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 2384 души, или с 2.3%.

(още…)

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2021 г. по данни от текущата демографска статистика населението на област Габрово е 103404 души, което представлява 1.5% от населението на страната и 13.8% от населението на район Северен централен. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 2384 души, или с 2.3%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2021 г. се увеличава с 0.4 хил., или с 0.9%, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 39.9 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ , „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Намаление се наблюдава сред наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности, „Операции с недвижими имоти“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА ПРЕЗ 2021 Г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. в област Габрово показват, че 83.7% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, при средно 83.5% за страната. За областта е отбелязан ръст от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година, който е по-висок от регистрирания за страната – 4.6 пункта. По този показател област Габрово се нарежда на второ място в рамките на Северен централен район. 

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2021 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.4%, спрямо края на юни 2021 г., като достигат 39.6 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“. Увеличение се наблюдава сред наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 39.1 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите на лица се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“; „Операции с недвижими имоти“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Демографска ситуация в област Габрово през 2020 година:

 Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;

 Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;

 Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;

 Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите;