ЖИЛИЩНИ СГРАДИ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Брой и прираст на жилищните сгради

Жилищните сгради[1] в област Габрово към 7 септември 2021 г. са 42 898. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради намалява със 716, или с 1.6%.


[1] Жилищна сграда е сграда, която по първоначално изграждане или чрез преустройство е предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60% от разгънатата ѝ площ.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2023 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 39.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство”, а най-голямо увеличение е отчетено в „Строителство”.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2022 г.

Към 31.1.2022 г. по данни на текущата демографска статистика населението на област Габрово наброява 95957 души, което представлява 1.5% от населението на страната и 14.0% от населението на Северен централен район. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 1451 души или с 1.5%[1]. Броят и структурата на населението към края на всяка година  се изчислява на база данните от предходната година  и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.


[1] За всички сравнения с предходната година е използвано ревизирано население към 31.12.2021 г., което е изчислено като към броя на населението от Преброяването към 07.09.2021 г. са добавени данните за естественото и механично движение на населението до 31.12.2021 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА ПРЕЗ 2022 Г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 г. в област Габрово показват, че 88.8% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, при средно 87.3% за страната. За областта е отбелязан ръст от 5.1 процентни пункта спрямо предходната година, който е по-висок от регистрирания за страната – 3.8 пункта. По този показател област Габрово се нарежда на първо място, заедно с област Русе в рамките на Северен централен район.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2022 г. намаляват с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на септември 2022 г., като достигат 39.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Строителство“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. Увеличават се наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2022 г. намаляват с  0.1%, спрямо края на юни 2022 г., като достигат 39.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение има в икономическите дейности: „Други дейности“ и „Култура, спорт и развлечения“.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Образователна структура на населението

От 1985 г. до 2021 г. в област Габрово образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Окончателни данни
От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. Преброяванията се провеждат на всеки десет години, за да се представи детайлна картина на населението и условията, при които то живее и показват промените през десетилетията между преброяванията.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на юни 2022 г. намаляват с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 39.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение има в икономическите дейности:  „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Операции с недвижими имоти“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2022 г. намаляват с 0.4 хил., или с 1.0%, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 39.5 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“; „Професионални дейности и научни изследвания“; „Хотели и ресторантьорство“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Увеличават се наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:  „Други дейности“, „Операции с недвижими имоти“, „Административни и спомагателни дейности“; „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.