НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Демографска ситуация в областта през 2023 година:

  • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Намалява броят на живородените деца;
  • Намалява броят на умрелите лица;
  • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Към 31.12.2023 г. в област Габрово функционират 10 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 472 места в тях (табл. 1), като всичките са в градовете. В сравнение с 2022 г. местата в детските ясли в областта намаляват с 96 или с 16.9%.

Пълен текст в PDF файл

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила. 

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2023 г. са 38.0 хил. души, като намаляват с 0,1% спрямо края на септември 2023 г. В сравнение с края на третото тримесечие на 2023 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и на творчески продукти; далекосъобщения“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Транспорт, складиране и пощи“. Увеличават се наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Култура, спорт и развлечения“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Образование“.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА ПРЕЗ 2023 г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2023 г. в област Габрово показват, че 91.0% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, при средно 88.5% за страната. За областта е отбелязан ръст от 2.2 процентни пункта спрямо предходната година, който е по-висок от регистрирания за страната – 1.2 процентни пункта. По този показател област Габрово се нарежда на първо място в рамките на Северен централен район, следван област Велико Търново и област Разград. 

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на юни 2023 г. намаляват с 0.4 хил., или с 1.0%, спрямо края на септември 2023 г., като достигат 38.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и на творчески продукти; далекосъобщения“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Увеличават се наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на юни 2023 г. намаляват с 0.6 хил., или с 1.6%, спрямо края на март 2023 г., като достигат 38.4 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности:   „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“. Най-много се увеличават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“.

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Брой и прираст на жилищните сгради

Жилищните сгради[1] в област Габрово към 7 септември 2021 г. са 42 898. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради намалява със 716, или с 1.6%.


[1] Жилищна сграда е сграда, която по първоначално изграждане или чрез преустройство е предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60% от разгънатата ѝ площ.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2023 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 39.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство”, а най-голямо увеличение е отчетено в „Строителство”.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2022 г.

Към 31.1.2022 г. по данни на текущата демографска статистика населението на област Габрово наброява 95957 души, което представлява 1.5% от населението на страната и 14.0% от населението на Северен централен район. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 1451 души или с 1.5%[1]. Броят и структурата на населението към края на всяка година  се изчислява на база данните от предходната година  и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.


[1] За всички сравнения с предходната година е използвано ревизирано население към 31.12.2021 г., което е изчислено като към броя на населението от Преброяването към 07.09.2021 г. са добавени данните за естественото и механично движение на населението до 31.12.2021 година.