Население в област Търговище през 2022 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2022 г. населението на област Търговище е 96 201 души, което представлява 1.5% от населението на България и нарежда областта на 24-то място по брой на населението след област Разград (101.1 хил. души), и преди област Габрово (96.0 хил. души). В сравнение с 2021 г. населението на областта през 2022 г. намалява с 818 души, или с 0.8%.

Мъжете са 46 661 (48.5%), а жените – 49 540 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 062 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2023 г. се увеличават с 3.9 хил., или с 2.7% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 147.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 21.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 15.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – със 7.2% е регистрирано в дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.

Образованието в област Добрич през 2022/2023 учебна година

Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2022/2023 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани са записани  4.6 хил. деца, или с 2.0% по-малко в сравнение с предходната година.

• През 2022 г. основно образование са завършили 1 251 ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 432 и 195 ученици.

• Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за академичната 2022/2023 година са 586.

Образованието в област Варна през 2022/2023 учебна година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

 • През учебната 2022/2023 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) в област Варна са записани 15.6 хил. деца, или с 2.5% повече в сравнение с предходната година.
 • През 2022 г. основно образование са завършили 4.4 хил. ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища в област Варна са съответно 1.8 и 1.0 хил. ученици.
 • Записаните в различните степени на висшето образование („професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“) за академичната 2022/2023 година са 22.2 хиляди.
 • Към 31.12.2022 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Варна се обучават 630 лица, от които 75 чужди граждани.

Образованието в област Шумен през учебната 2022/2023 година

Общо образование

Към 1.12.2022 г. учебни занятия в област Шумен се водят в 55 общообразователни училища. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 21 ученици.

Учащите във всички видове общообразователни училища в област Шумен са 12 777, като жените са 6 395, а мъжете 6 382.

През 2022 г. основно образование в общообразователните училища в област Шумен са завършили 1 360 ученици, а средно – 583 ученици.

Образование в област Търговище през 2022/2023 учебна година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

 • През учебната 2022/2023 година в детски градини в област Търговище са записани 2.9 хил. деца, или с 1.1% по-малко в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2022 г. в общообразователни/специални и професионални училища в област Търговище са съответно 321 и 211 ученици.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в област Шумен

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2023 г. нарастват с 50, или с 0.1% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 44 004 по предварителни данни на Националния статистически институт. Намаление на наетите лица се наблюдава в девет отрасъла, като в процентно изражение е най-значимо в „Административни и спомагателни дейности“ – със 17.6%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.7%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.3%. Увеличение е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Други дейности“ – с 4.4%, „Селско, горско и рибно стопанство“, и „Транспорт, складиране и пощи“ – с по 3.6%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Варна през 2022 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2022 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Варна са водени 564 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2021 г. броят им намалява със 71, или с 11.2%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 83.2%;
 • малолетни (8 – 13 години) – 16.8%;
 • момчета – 427 (75.7%);
 • момичета – 137 (24.3%);
 • учащи – 389 лица (69.0%);
 • в криминогенна среда живеят 214 малолетни и непълнолетни (37.9%).

Дейност на местата за настаняване през март 2023 г. в област Шумен

През март 2023 г. в област Шумен са функционирали 65 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 688, а на леглата – 1 478. В сравнение с март 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.6%, а броят на леглата в тях – с 13.6%.

През месец март 2023 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните в област Търговище през 2022 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2022 г. в област Търговище на отчет в ДПС са водени 136 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС от областта лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 81.6%;
 • малолетни (8 – 13 години) – 18.4%;
 • момчета – 126 (92.6%);
 • момичета – 10 (7.4%);
 • учащи – 125 лица (91.9%).