Дейност на местата за настаняване през февруари 2022 г. в област Търговище

През февруари 2022 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 255, а на леглата – 491. С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция – 58.5%, следват  Израел – 19.4% и Германия – 5.4%.

Дейност на местата за настаняване през февруари 2022 г. в област Шумен

През февруари 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в област Шумен са функционирали 61 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 620, а на леглата – 1 301. В сравнение с февруари 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава със 7.0%, а броят на леглата в тях – с 2.5%.

Статистика на околната среда в област Добрич през 2020 година

  1. Води

През 2020 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.4% в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Добрич остава устойчиво. През 2020 г. количеството се оценява на 84 л/ден средно на човек, или с 18 л под средното потребление в страната. Разпределението по области показва, че през 2020 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (127 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (68 л/чов./ден.) и Сливен (71 л/чов./ден.). Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район (119 л/чов./ден.), а най-ниско – в Североизточния район (89 л/чов./ден.).

Статистика на околната среда в област Варна през 2020 година

През 2020 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 97 л/ден. през 2019 г. на 101 л/ден. през 2020 година. За същия период потреблението на питейна вода от домакинствата в страната се оценява на 102 литра средно на човек, което е на равнището на 2012 година. Разпределението по области показва, че през 2020 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (127 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Сливен (71 л/чов./ден.) и Търговище (68 л/чов./ден.).

Дейност на местата за настаняване в област Варна през февруари 2022 година

През февруари 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в област Варна са функционирали 109 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.8 хил., а на леглата – 7.9 хиляди. В сравнение с февруари 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.9%, докато броят на леглата в тях се увеличава с 9.3%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през 2021 година

През 2021 г. в област Добрич икономически активните лица са 76.0 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 52.3% при 55.3% общо за страната. Коефициентът на икономическа активност е съответно 62.6% за мъжете и 42.9% за жените. По брой на икономически активните лица област Добрич е на петнадесето място, а по коефициент на икономическа активност – на седемнадесето място. С най-висок коефициент на икономическа  активност е област София (столица) – 62.5%.

Изследване на доходите и условията на живот през 2022 година в област Шумен

До края на месец май 2022 г., на територията на цялата страна НСИ, чрез териториалните статистически бюра, включително отдел „Статистически изследвания – Шумен“, провежда анкетно проучване сред домакинствата „Статистика на доходите и условията на живот 2022“.

Проучването за доходите и условията на живот (SILC), е част от изследванията включени в Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 45.7 хил., от които 26.4 хил. са мъже, а 19.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 49.0% (при 52.6% за страната), съответно 58.7% за мъжете и 40.0% за жените.

Информация за Хармонизирано европейско изследване на бюджета на времето

В периода март 2022 г. – март 2023 г., в изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (ЗПНЖФ2021), Закона за статистиката и решенията на Централната комисия по преброяването и Програмата на Статистическата служба на Европейската комисия, Евростат – за единно изследване на бюджета на времето, Националният статистически институт на България ще проведе  изследване „Бюджет на времето на населението”.

Информация за Наблюдението Статистика на доходите и условията на живот в област Добрич през 2022

През април 2022 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2022”.

С Регламент № 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Проучването за доходите и условията на живот (SILC), е част от изследванията включени в регламента и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.