Дейност на местата за настаняване в област Варна през април 2024 година

През април 2024 г. в област Варна са функционирали 163 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 8.1 хил. стаи и 18.7 хил. легла в тях. В сравнение със същия период на предходната година местата за настаняване се увеличават с 5.8%, а броят на леглата в тях намалява с 4.6%.

Общият брой на нощувките в областта е 87.2 хил., или с 13.7% по-малко в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 41.7 хил. нощувки, а чуждите – 45.5 хиляди.

Индикатори за бедност и социално включване в област Шумен през 2023 година

Оценка на бедността

През 2023 г. линията на бедност в област Шумен е 555.92 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 637.92 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност са били 10.9% от населението в областта, при 20.6% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Стара Загора – 25.8%, Кюстендил – 24.6%, София (столица) – 22.2%, и Добрич – 22.0%.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 25.0%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.0 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на март 2024 г.  нарастват с 0.6% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 24.4 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Строителство”. Намаление се наблюдава в седем икономически дейности, като най-голямо е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Транспорт, складиране и пощи”.

Териториално разпределение на населението в област Шумен към 31.12.2023 година

Към 31.12.2023 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, както и на статистически райони, образуващи 3 нива в съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана в Европейския съюз. Област Шумен е част от район „Североизточен“, който включва и областите Варна, Добрич и Търговище. В него живеят 826 134 души, или 12.8% от населението на страната.

Към 31.12.2023 г. област Шумен е разделена административно-териториално на 10 общини, в които има обособени 127 кметства. Броят на населените места в областта е 151, от които осем са градове, а 143 – села.

Към 31.12.2023 г. населението на област Шумен е 149 699 души.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна през периода 2021 – 2023 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2021 – 2023 г., е 74.4 години, като спрямо предходния период (2020 – 2022 г.) се увеличава с 0.8 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-висока от средната за страната – 73.5 години.

Област Варна, заедно с областите София (столица) (75.4), Кърджали (75.4), Благоевград (74.9) и Пловдив (74.4), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Видин (70.3) и Враца (70.9 години).

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през първото тримесечие на 2024 г. е 7. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. сградите са с 1 по-малко, а жилищата в тях са със 7 по-малко.

Според конструкцията новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна – 85.7% и други – 14.3%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през първо тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през първо тримесечие на 2024 г. е 26, а новопостроените жилища в тях са 33. Спрямо първо тримесечие на 2023 г. сградите са с 9 по-малко или с 25.7%, а жилищата в тях намаляват с 2, или с 5.7%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първо тримесечие на 2024 г. със стоманобетонна конструкция са 84.6%, а с тухлена и  панелни със 7.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. общият брой на заетите лица в област Шумен е 66.9 хил., от които 38.6 хил. са мъже, а 28.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през първото тримесечие на 2024 г. е 51.7% (при 52.8% за страната), съответно 62.1% за мъжете и 42.1% за жените. По брой на заетите лица област Шумен заема 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Търговище.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради със 115 жилища в тях и 8 457 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 12 други сгради със 7 663 кв. м. РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са със 17.6% повече, броят на жилищата в тях – със 180.5%, а общата им застроена площ – с 99.0%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради намаляват с 29.4%, но при общата им застроена площ има ръст със 72.8%.

Основни данни за културата в област Добрич през 2023 година

1.1. Музеи

Към 31.12.2023 г. в страната функционират 189 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, а в област Добрич функционират 6 самостоятелни музея.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 252 хил. фондови единици. През 2023 г. броят на културните ценности нараства с 0.3% в сравнение с 2022 година. Цифровизирани са 4 748 фондови единици. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 13 808 квадратни метра.