Дейност на нефинансовите предприятия в област Варна през 2018 година

1. Общ преглед

По данни на Националния статистически институт в област Варна годишен отчет за дейността през 2018 г. са представили общо 32 959 нефинансови предприятия, в които са заети 151 607 лица. Произведената продукция по текущи цени е на стойност 10 445 млн. лв., а нетните приходи от продажби достигат 17 652 млн. лева.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2018 година в област Добрич

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2018 г. възлизат на 311.8 млн. евро, което е с 15.4% повече в сравнение с 2017 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.3% и съответно 12.1% от ПЧИ в рамките на Североизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Добрич заема 11-то място в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през януари 2020 година

През януари 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 278, а на леглата – 535.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през 2019 година

• През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 221.6 хил., или 71.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 2.4 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през януари 2020 година

През януари 2020 г. в област Добрич са функционирали 43 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.2 хил., а на леглата – 4.6 хиляди. В сравнение с януари 2019 г. нарастват както общият брой на местата за настаняване – с 4.9%, така и броят на стаите и леглата в тях съответно с 18.8 и 13.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 82.4 хиляди. Коефициентът на икономическа активност се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2018 година.

Статистика на околната среда в област Търговище – годишни данни за 2018 година

1. Води

През 2018 г. в област Търговище потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване, остава устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се увеличава от 68 л/чов./ден. през 2017 г. на 69 л/чов./ден. през 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през януари 2020 година

През януари 2020 г. в област Варна са функционирали 143 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.2 хил., а на леглата – 13.5 хиляди. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.9%, а на леглата в тях – с 8.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 44.1 хил., от които 26.8 хил. са мъже, а 17.3 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.1%.

Дейност на местата за настаняване през януари 2020 г. в област Шумен

През януари 2020 г. в област Шумен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 614, а на леглата – 1 312. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава със 7.7%, докато броят на леглата в тях намалява с 10.4%.