Дейност на местата за настаняване в област Варна през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 110 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.5 хил., а на леглата – 7.3 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 20.9%, а на леглата в тях – с 38.9%.

Население и демографски процеси в област Добрич през 2020 година (окончателни данни)

Към 31 декември 2020 г. населението на област Добрич е 170 298 души, което представлява 2.5% от населението на България (6 916 548 души) и нарежда областта на 15-о място по брой на населението непосредствено след област Шумен (171 781 души) и преди област Кърджали (160 781 души). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 511 души, или с 0.9%.

Население в област Шумен през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област Шумен е 171 781 души, което представлява 2.5% от населението на България и нарежда областта на 14-то място по брой на населението, непосредствено след Сливен (182 551 души) и преди Добрич (170 298 души). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 481 души. Мъжете са 83 696 (48.7%), а жените – 88 085 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 052 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 60 години включително, с изключение на единични възрасти 3, 7, 19, 32, 33, 35, 47 и 58 години.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Търговище са функционирали 10 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 234, а на леглата – 455. Общият брой на нощувките, регистрирани през февруари 2021 г. е 1 889, или с 23.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 53.1%, а тези от български граждани – с 12.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Добрич са функционирали 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.1 хил., а на леглата – 2.4 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 27.5, 31.4 и 31.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Търговище са 44.3 хил., или 63.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 3.9 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през 2020 година

През 2020 г. в област Добрич икономически активните лица са 78.3 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 53.4% при 55.5% общо за страната. Коефициентът на икономическа активност е съответно 63.8% за мъжете и 43.7% за жените. По брой на икономически активните лица област Добрич е на петнадесето място, а по коефициент на икономическа активност – на четиринадесето място. С най-висок коефициент на икономическа  активност е област София (столица) – 62.2%. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност в област Добрич през 2020 г. намалява с 2.1 процентни пункта.

Статистика на доходите и условията на живот в област Варна

През месец април 2021 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра стартира провеждане на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2021“.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум, определени с Регламент 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета. Основна цел на изследването като част от Европейската статистическа система е да предоставя своевременни и съпоставими данни за разпределението на доходите и социалното включване. Резултатите допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната. Те служат за изчисляване на индикатори за бедност и социално включване, които са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация и се използват при съставяне на Годишен доклад за напредъка на България по социално включване, както и за мониторинг на напредъка на страната по изпълнение на целите от Стратегия „Европа 2020”. Във въпросника на изследването за 2021 г. е включен модул „Настаняване и условия на деца в разделени семейства“.

Статистика на доходите и условията на живот в област Добрич през 2021

През април 2021 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2021”.

С Регламент № 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Проучването за доходите и условията на живот (SILC), е част от изследванията включени в регламента и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2019 година в област Добрич

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2019 г. възлизат на 291.9 млн. евро, което е с 6.4% по-малко в сравнение с 2018 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.2% и съответно 11.9% от ПЧИ в рамките на Североизточен район.