Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през четвъртото тримесечие на 2022 г. в област Шумен

През четвъртото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради със 73 жилища в тях и 8 456 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 50 други сгради с 19 335 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 13.3%, броят на жилищата в тях – с 30.5%, но разгънатата им застроена площ нараства с 0.7%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 18.0% по-малко, докато разгънатата им застроена площ е с 28.4% повече.

Миграция в област Добрич към 7 септември 2021 година

Вътрешна миграция на населението през периода 2011 – 2021 година

Към 7 септември 2021 г. 7 302 лица от област Добрич са декларирали, че са променили населеното място на обичайното си местоживеене през периода 2011 – 2021 година. Жените мигранти са 3 945, или 54.0%, а мъжете – 3 357, или 46.0% от мигриралите лица. За страната 395 690 лица са променили населеното си място.

С най-висок относителен дял са лицата на възраст 25 – 34 навършени години – 19.4%, а с най-нисък – лицата на възраст 80 и повече навършени години – 4.1% от мигриралите лица. Сред мигрантите на възраст от 50 до 59 години преобладават мъжете, докато жените са с по-висок относителен дял сред по-младите възрастови групи (до 35 години) и сред лицата на 60 и повече навършени години.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2021 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2021 г. възлизат на 1 548.3 млн. евро по текущи цени.

През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 811.3 млн. евро. Следват сектор „Операции с недвижими имоти“ – 285.9 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 273.6 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ – 102.1 млн. евро.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 253, а на леглата – 456.

Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2022 г. е 2 496, или с 21.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 15.0%, а при тези от български граждани има ръст с 34.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в област Варна са функционирали 132 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.1 хил., а на леглата – 10.9 хиляди. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 10.0%, а броят на леглата в тях – със 17.4%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2022 г., е 52.4 хиляди. Българските граждани са реализирали 24.4 хил. нощувки, а чуждите – 28.0 хиляди.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2022 г. в област Шумен

През ноември 2022 г. в област Шумен са функционирали 65 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 692, а на леглата – 1 487. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.6%, а броят на леглата в тях – с 16.8%.

През месец ноември 2022 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2022 година

Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2022 г. 89.1% от домакинствата в област Търговище (87.3% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2012 – 2022 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 50.8 процентни пункта.

Раждаемост в област Добрич към 7 септември 2021 година

Раждаемостта е един от основните фактори, оказващи влияние върху броя и структурите на населението. От началото на 50-те години на миналия век се наблюдава трайна тенденция на намаляване на раждаемостта в страната. Причините за това са много и различни през различните периоди от демографското развитие на България. Промяната в семейния модел, променящата се социално-икономическа среда, общото намаление на населението, в частност на фертилните контингенти, отлагането във времето на сключването на брак и раждането на първо дете и не на последно място – емиграцията от страната предимно на население в активна възраст.

Основни фактори, които определят равнището на раждаемостта и възпроизводството на населението, са размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост. И докато в началото на миналия век равнището на раждаемостта се е влияело основно от размера на фертилните контингенти, тъй като плодовитостта е била висока, то с настъпилите изменения в семейния модел и ролята на жената в обществото през последните десетилетия все по-голямо значение придобива плодовитостта.

Броят на жените във фертилна възраст в област Добрич е 26 657 жени на възраст 15 – 49 навършени години при преброяването през 2021 година. През последния десетгодишен период (2011 – 2021) – жените намаляват с 15 134, или с 36.2%. като за страната намалението е с 22.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в област Добрич са функционирали 50 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.3 хил., а на леглата – 5.3 хиляди. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 47.1%, а броят на леглата в тях се увеличава с 60.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2022 г., е 17.1 хиляди. Българските граждани са реализирали 12.7 хил. нощувки, а чуждите – 4.4 хиляди.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2022 година

Резултатите от проведеното през 2022 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 87.7% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, което е с 3.4 процентни пункта по-малко в сравнение с предходната година. Областта е на десето място в страната по този показател. Първа е област София (столица) с 94.7%, при 87.3% средна стойност за страната. За периода 2013 – 2022 г. се наблюдава ръст от 30.6 процентни пункта на относителния дял на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.