Бракове и бракоразводи в област Добрич през 2018 година

Регистрираните юридически бракове през 2018 г. в област Добрич са 944 и са с 58 повече от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 28 961. От всички регистрирани бракове в областта 60.0% (566) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 378 брака. Коефициентът на брачност е 5.4‰, В област Добрич този показател се увеличава спрямо 2017 г. с 0.4‰. През 2010 г. той е бил 2.5‰, през 2013 г. – 3.2‰, а през 2014 г. – 4.3‰.

Годишна статистика на заетостта в област Шумен през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42.5 хил. души, което представлява 1.8% от общо наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите в областта се увеличава с 0.7%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания“. Намаление се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Култура, спорт и развлечения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Варна са функционирали 186 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.7 хил., а на леглата – 25.9 хиляди. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата в тях – с 15.8%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 154 052, което представлява 6.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите нараства с 1 533 души или с 1.0%. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (7.4%), „Строителство“ (5.6%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (4.8%). Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значително в „Добивна промишленост“ (5.0%) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (3.0%).

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2019 г. намаляват с 2.0% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 26.1 хиляди.

Дейност на местата за настаняване през септември 2019 г. в област Шумен

През септември 2019 г. в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 639, а на леглата – 1 391. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях намалява с 9.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 276, а на леглата – 528.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 78.4 хил., от които 43.8 хил. са мъже, а 34.6 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Добрич са функционирали 140 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.0 хил., а на леглата – 23.5 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намалява съответно с 2.1, 4.5 и 6.2%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 229.2 хил., от които 128.0 хил. са мъже, а 101.2 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.9%.