Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 145 жилищни сгради с 913 жилища в тях и 166 719 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 822 кв. м РЗП и на 34 други сгради с 23 148 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. в област Шумен са приключили делата за 755 извършени престъпления. Делата за 257 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 326 престъпления – с условно осъждане, за 9 престъпления – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, а за 159 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2018 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 12.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2020 година

През май 2020 г. в област Добрич са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.3 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 59.6, 80.9 и 79.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2020 година

През май 2020 г. в условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 96 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.5 хил., а на леглата – 7.2 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 62.9%, а на леглата в тях – с 85.4%.

Детски ясли в област Варна през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 44 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 317 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година заведенията се увеличават с едно, а броят на местата в тях – с 243, или с 11.7%. В градовете детските ясли са 41 с 2 250 места, а в селата – 3 с 67 места.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2019 година

Доходи на домакинствата

През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 6 607 лв. и нараства с 12.3% спрямо 2018 година. За последните десет години (2010 – 2019 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.8 пъти.

Основни данни за културата в област Търговище през 2019 година

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Търговище, са 83.5 хил. фондови единици и в сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава с 1.1%.

Дейност на местата за настаняване през май 2020 г. в област Шумен

През май 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 473, а на леглата – 1 019. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 32.8%, а броят на леглата в тях – с 35.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 39.1 хил., от които 22.5 хил. са мъже, а 16.5 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 5.8%.

Основни данни за културата в област Шумен през 2019 година

Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Шумен функционират 3 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. музеите на областта са посетени от 200.1 хил. посетители, като 20.9 хил. от тях са чужденци, а 27.7 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2018 г. общият брой посетители се е увеличил с 8.2%. Отчетено е намаление на чуждестранните посетители – с 0.5 хил., или с 2.1%.