Детски ясли в област Търговище през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Търговище функционират 8 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 354 места в тях. В сравнение с предходната година заведенията и броят на местата са без промяна. Всички детски ясли се намират в градове на областта – Търговище, Попово и Омуртаг.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2021 година

През май 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 180 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.4 хил., а на леглата – 23.2 хиляди. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през май 2021 г., е 88.3 хиляди. Българските граждани са реализирали 54.3 хил. нощувки, а чуждите – 34.0 хиляди.

Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 43.7 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2019 година нараства с 20 жилищни сгради. В градовете се намират 27.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 72.5%. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2020 година

Доходи на домакинствата            

През 2020 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 7 158 лв. и нараства с 8.3% спрямо 2019 година. За последните десет години (2011 – 2020 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.9 пъти.

Детски градини в област Търговище през 2020 година

През учебната 2020/2021 година в област Търговище функционират 20 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 3 001 (1 528 момчета и 1 473 момичета), което е с 81 деца (2.6%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 3 654, като на 100 деца се падат 122 места.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Шумен през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви достига 1 044 лв. за един декар, което е с 10.6% повече в сравнение с 2019 година. През 2020 г. средната цена на един декар ниви в страната е 1 042 лв., с 2 лв. по-ниска от тази в област Шумен. През 2020 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Никола Козлево – 1 242 лв. на декар. В още три общини – Нови пазар, Шумен и Каспичан, средната цена на нивите надвишава средното за страната равнище. Увеличение на цената на един декар ниви спрямо предходната година е отчетено в четири от десетте общини на областта.

Основни данни за културата в област Шумен през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Шумен функционират 3 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2020 г. музеите на областта са посетени от 107.2 хил. посетители, като 4.3 хил. от тях са чужденци, а 11.9 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2019 г. общият брой посетители е намалял с 46.4%. Регистрирано е и намаление на чуждестранните посетители – с 16.6 хил., или със 79.5%.

Издателска дейност в област Варна през 2020 година

През 2020 година в област Варна са издадени:

  • 671 книги с годишен тираж 110 хиляди;
  • 128 брошури с годишен тираж 52 хиляди;
  • 5 регионални вестника с годишен тираж 375 хил. и еднократен тираж 3 хиляди.

В сравнение с предходната година през 2020 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 290 (57.0%), а средният тираж достига 203 броя при 257 броя през 2019 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Варна към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 665 легла. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. многопрофилните болници са 6 с 2 052 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 77.0% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници – от 60 до 1 384 легла. Към 31.12.2020 г. специализираните болници в област Варнаса 10, от които 9 –  за активно лечение с 493 легла и една – за рехабилитация със 120 легла.

Основни данни за културата в област Търговище през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2020 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Търговище, са 83.4 хил. фондови единици. Посещенията в музеите през 2020 г. са 5.4 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват със 72.3%. В дните със свободен вход са осъществени 34.4% от посещенията в музеите. Посещенията на чужденци намаляват с 51.5% в сравнение с предходната година и достигат 49 броя.