Индикатори за бедност и социално включване в област Шумен през 2019 година

През 2019 г., линията на бедност в област Шумен е 345.92 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 413.04 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 39.8 хил. лица, или 23.1% от населението в областта, при 22.6% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Сливен – 30.1%, Кюстендил – 28.8%, Враца – 27.7%, и Ямбол – 27.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2020 година

През март 2020 г. в област Добрич са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с март 2020 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 27.7, 28.1 и 28.3%.

Стартиране на наблюдение по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата.

Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права.

Излъчената извадка за област Варна е от 888 домакинства, разпределени в 148 гнезда.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 153 жилищни сгради с 680 жилища в тях и 91 023 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради с 25 645 кв. м РЗП.

Анонс: Статистика на доходите и условията на живот в област Варна

В периода април – юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2020”.

579 избрани домакинства на територията на област Варна ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, който се попълва за членовете на домакинството на 16 и повече години. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Детски ясли в област Шумен през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Шумен функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 788 места в тях. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Информация за стартиране на наблюдение по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата.

Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП) по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права.

В област Добрич, в рамките на анкетното изследване „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права” са включени 62 гнезда с 372 домакинства от градовете Добрич, Балчик, Каварна, Тервел, Генерал Тошево, Шабла и селата Соколово, Църква, Изворово, Калина, Пчеларово, Победа, Житница, Овчарово, Попгригорово, Росеново, Свобода, Стефаново, Вранино, Северци, Зърнево, Нова Камена, Граничар, Балик, Крушари.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Добрич през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2020 г. намаляват с 0.8 хил. или със 2.1% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 35.4 хиляди.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2020 г. намаляват с 3.4 хил., или с 2.3% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 146.5 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 21.9%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.0% и „Други дейности“ – с 6.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 9.2% е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Наети лица и средна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2020 г. намаляват с 460, или с 1.0% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 43 882. Намаление на наетите лица е регистрирано в девет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 28.6%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 22.6% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 16.0%. Увеличение се наблюдава в десет отрасъла, като то е най-голямо в „Операции с недвижими имоти“ – с 38.6%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 14.9%, и „Други дейности“ – с 9.5%.