Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 39.0 хил., което преставлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намалява с 1.5 хил. или с 3.7%. Увеличение са наблюдава в 3 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (1.2%) и “Административни и спомагателни дейности” (0.7%). Намаление на наетите е регистрирано в 16 икономически дейности – като най-значимо е в „Операции с недвижими имоти” с 8.6%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2019 година

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 284.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 1.3%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 384.8 млн. лв. и в промишления сектор – 333.9 млн. лева. През 2019 г. тези сектори заедно формират 56.0% от общия обем разходи за ДМА.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Търговище през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище  е 27.5 хил. души, което представлява 1.2% от общо наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите в областта  намалява с 2.9%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Операции с недвижими имоти” и „Строителство“. Намаление се наблюдава в дванадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 310.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 14.5%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 142.9 млн. лева, което е с 19.7% по-малко спрямо 2018 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 54.2 млн. лева, като в сравнение с предходната година е регистриран спад с 12.2%.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Варна през 2019 година

По окончателни данни през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 412.3 млн. лв. и намаляват с 2.4% спрямо 2018 година. Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 298.4 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 4.7% спрямо предходната година. Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 113.9 млн. лв. и се увеличават със 7.2% спрямо 2018 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 64.9%, а на жилищни сгради – 35.1%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2020 година

Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 82.4% от домакинствата в област Търговище (78.9% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2010 – 2020 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 62.2 процентни пункта.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 77.5% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.0 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на 13-то място в страната, заедно с област Габрово, по този показател. Първа е област София (столица) с 90.8%, следвана от областите Сливен и Перник (с по 83.4%), при 78.9% средна стойност за страната. За периода 2011 – 2020 г. се наблюдава ръст от 37.4 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 518. Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2020 г. е 4 286, или с 52.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват със 190.0%, докато тези от български граждани с 16.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 148 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.7 хил., а на леглата – 12.0 хиляди. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 20.4%, а на леглата в тях – с 53.6%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Шумен през 2020 година

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2020 г. в област Шумен са анкетирани 103 обикновени домакинства и 221 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от 13 населени места – четири града и девет села.

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 82.5% от домакинствата в област Шумен (78.9% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2011 – 2020 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с 48.8 процентни пункта.