Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 120 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.5 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с ноември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличават с 1.7%, докато леглата в тях се увеличават с 10.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 34 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 3.3 хиляди. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г., е 7.5 хиляди. Българските граждани са реализирали 5.9 хил. нощувки, а чуждите – 1.6 хиляди.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2020 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. в област Шумен възлизат на 118.0 млн. евро, като се наблюдава ръст от 3.2% в сравнение с 2019 година. През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 98.4 млн. евро, или с 2.0% повече спрямо предходната година. В секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) чуждестранните инвестиции са в размер на 5.5 млн. евро.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2021 година

Резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 91.1% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 13.6 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на първо място в страната по този показател, следвана от област София (столица) с 90.3%, при 83.5% средна стойност за страната. За периода 2012 – 2021 г. се наблюдава ръст от 39.8 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.

Годишна статистика на заетостта в област Търговище през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище  е 25.7 хил. души, което представлява 1.2% от общо наетите в страната.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2020 година

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 056.6 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват със 17.7%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 226.2 млн. лв., следван от сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 216.8 млн. лева. През 2020 г. тези сектори заедно формират 41.9% от общия обем разходи за ДМА.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица потрудово и служебно правоотношение е 35.8 хил., което преставлява 1.6% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите намалява с 3.2 хил. или с 8.3%. Увеличение са наблюдава в 3 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Образование“ (3.5%) и „Административни и спомагателни дейности“ (1.4%). Намаление на наетите е регистрирано в 16 икономически дейности – като най-значимо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“  с 40.7%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Шумен през 2020 година

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 305.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 1.6%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 154.7 млн. лева, което е с 8.3% повече спрямо 2019 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 49.9 млн. лева, като в сравнение с предходната година е регистрирано увеличение с 14.7%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 141 656, което представлява 6.4% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите намалява с 11 743 души или със 7.7%. Намаление се наблюдава в 16 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (37.7%), „Финансови и застрахователни дейности“ (20.5%) и „Други дейности“ (13.8%). Увеличение на наетите лица е регистрирано само в три икономически дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (7.4%), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3.2%) и „Държавно управление“ (0.2%).

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Варна през 2020 година

По окончателни данни през 2020 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 418.8 млн. лв. и се увеличават с 0.5% спрямо 2019 година. Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 282.7 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 2.7%, а при нежилищните – намаление с 36.9% спрямо предходната година.