Баланс на територията на област Варна към 31.12.2021 година

Към 31 декември 2021 г. територията на област Варна, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната, е 3 818.67 кв. километра. Тя нарежда областта на 12-о място с 3.4% от територията на страната. В състава на областта най-голяма по територия е община Провадия с 517.46 кв. км, или 13.55%, а най-малка – община Белослав с 59.90 кв. км, или 1.57%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 293, а на леглата – 591. Общият брой на нощувките, регистрирани през юли 2022 г. е 4 020, или със 24.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 2.0%, а при тези от български граждани има ръст от 31.4%.

Дейност на местата за настаняване през юли 2022 г. в област Шумен

През юли 2022 г. в област Шумен са функционирали 72 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 720, а на леглата – 1 529. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.9%, а броят на леглата в тях – с 6.9%. През месец юли 2022 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2021 година

През 2021 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за 1 440 извършени престъпления. С осъдителни присъди са приключили делата за 1 171 извършени престъпления. От тях за 620 престъпления – с ефективно осъждане, а за 551 – с условно осъждане. Делата за 14 престъпления са били прекратени, за 37 са завършили с оправдаване, а за 218 – с освобождаване от наказание.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Добрич са функционирали 180 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.5 хил., а на леглата – 28.7 хиляди. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 20.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 29.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 44.1 хил., от които 24.4 хил. са мъже, а 19.7 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 48.0% (при 53.7% за страната), съответно 55.0% за мъжете и 41.5% за жените.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Варна са функционирали 390 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 25.0 хил., а на леглата – 58.6 хиляди. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.1%, а броят на леглата в тях – с 2.8%. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2022 г., е 1 153.7 хиляди. Българските граждани са реализирали 253.7 хил. нощувки, а чуждите – 900.0 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Шумен е 73.1 хил., от които 38.6 хил. са мъже, а 34.5 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 50.1% (при 53.7% за страната), съответно 54.9% за мъжете и 45.6% за жените. По брой на заетите лица области Шумен и Добрич заемат 13-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Монтана. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема петнадесето място в страната, заедно с област Пловдив.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през второ тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2022 г. е 32, а новопостроените жилища в тях са 67. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. броят на сградите се запазва, докато жилищата в тях намалят с 26, или с 28.0%. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второ тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 71.9%, а с тухлена – 28.1%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през второто тримесечие на 2022 г. са 9. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. сградите са с 4 повече, а жилищата в тях с 12. Според конструкцията новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна – 77.8%, тухлени – 11.1% и други – 11.1%.