Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2019 година

През август 2019 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 296, а на леглата – 594.

Естествен и механичен прираст на населението в област Добрич през 2018 година

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната и в частност на област Добрич се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Добрич е намаляло с 1 615 души, а за страната намалението е с 46 329 души.

Смъртност в област Шумен през 2018 година

Обща смъртност

През 2018 г. в област Шумен нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 2 768 души, като спрямо 2017 г. нараства с 42 случая, или с 1.5%. Броят на умрелите намалява в две общини и се увеличава в осем.

Дейност на местата за настаняване през август 2019 г. в област Шумен

През август 2019 г. в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 659, а на леглата – 1 419. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.4%, а броят на леглата в тях намалява с 8.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през август 2019 година

През август 2019 г. в област Варна са функционирали 450 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.6 хил., а на леглата – 70.6 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях се увеличава с 0.3%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Търговище през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Търговище са регистрирани 57 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 14 души и са ранени 58 лица. В сравнение с 2017 г. броят на ПТП с пострадали се увеличава с 29.5%.

Естествен и механичен прираст на населението в област Шумен през 2018 година

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен.

Коефициентът на естествен прираст се измерва чрез разликата между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението. За област Шумен стойността на посочения показател през 2018 г. е същата като 2017 г. и е най-ниска от 1991 г. насам – минус 7.6 промила, като в градовете е минус 6.2‰, а в селата минус 10.0‰.

Европейско здравно интервю в област Варна през 2019 година

В периода октомври – декември 2019 г. на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, провежда анкетно изследване „Европейско здравно интервю 2019“.

Изследването е извадково и се провежда на всеки пет години по обща методология и единен въпросник във всички държави – членки на ЕС. Провеждане му е определено в Регламент (ЕС) № 255 от 19.02.2018 г. на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на статистическите данни, основани на Европейската система за здравни интервюта (EHIS). По време на изследването се спазват изискванията на европейското и националното законодателство.

Европейско здравно интервю в област Добрич през 2019 година

В периода октомври – декември 2019 г. на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра провежда анкетно изследване „Европейско здравно интервю – 2019”.

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС. Обект на наблюдение са лицата на 15 и повече навършени години.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Добрич са функционирали 176 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.0 хил., а на леглата – 29.0 хиляди. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 2.3%, а броят на стаите и леглата в тях намалява съответно с 1.1 и 2.2%.