Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Добрич са функционирали 184 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.9 хил., а на леглата – 27.9 хиляди. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 2.2 %, а броят на леглата в тях намалява с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2023 г., е 452.9 хиляди. Българските граждани са реализирали 127.7 хил. нощувки, а чуждите – 325.2 хиляди.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2022 година

През 2022 г. в област Варна са приключили делата за 1 509 извършени престъпления. От тях 598 са завършили с ефективно осъждане, 703 – с условно осъждане, 45 – с оправдаване, 13 – с прекратяване и 150 – с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 1 301 извършени престъпления.

Преброяване на населението в област Варна към 7 септември 2021 г. – жилищни сгради

Брой и прираст на жилищните сгради

Жилищните сгради в област Варна към 7 септември 2021 г. са 105 147. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил със 7 902, или с 8.1%.

В градовете в област Варна се намират 58 551 жилищни сгради, или 55.7%, а в селата – 46 596, или 44.3%. Увеличение в броя на жилищните сгради има както в градовете (със 7 141, или с 13.9%), така и в селата (със 761, или с 1.7%).

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Добрич през 2022 година

През 2022 г. на територията на област Добрич са регистрирани 132 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 168, а на загиналите – 15 души. Делът на пътнотранспортните произшествия от общия брой за страната е 2.0%, a на ранените и на загиналите съответно – 2.0 и 2.8%. В сравнение с 2021 г. нарастват както пътнотранспортните произшествия (със 7.3%), така и броят на ранените и загиналите лица в областта съответно с 6.3 и 15.4%. По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2022 г., област Добрич се нарежда на 16-то място сред областите в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 323, а на леглата – 625.

Общият брой на нощувките, регистрирани през юли 2023 г. е 4 034, или с 0.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 3.4%, а тези от чужди граждани намаляват с 16.0%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през второ тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второ тримесечие на 2023 г. е 22, а новопостроените жилища в тях са 48. Спрямо второ тримесечие на 2022 г. сградите са с 9 по-малко или с 29.0%, а жилищата в тях намаляват с 18, или с 27.3%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второ тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 63.6%, а с тухлена – 36.4%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 40.1 хил., от които 22.0 хил. са мъже, а 18.1 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2023 г. е 48.3% (при 52.9% за страната), съответно 55.2% за мъжете и 42.0% за жените.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Варна са функционирали 396 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 25.8 хил. стаи и 61.3 хил. легла в тях. В сравнение с юли 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 1.5%, а броят на леглата в тях – с 4.4%.

Общият брой на нощувките в областта е 1 220.2 хил., или с 5.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 228.0 хил. нощувки, а чуждите – 992.2 хиляди.

Дейност на местата за настаняване през юли 2023 г. в област Шумен

През юли 2023 г. в област Шумен са функционирали 74 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 794, а на леглата – 1 695. В сравнение с юли 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 2.8%, а броят на леглата в тях – с 10.9%.

През месец юли 2023 г. категоризирани места за настаняване с 10 или повече легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2022 година

През 2022 г. линията на бедност в област Добрич e 452.6 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 45.4 хил. лица, или 27.0% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2022 г. e 525.92 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 571.9 хил. лица, или 22.9% от населението на страната.