Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Шумен през периода 2019 – 2021 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2019 – 2021 г. е 72.4 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020) тя намалява с 1.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.2 години по-ниска от средната за страната – 73.6 години.

Детски ясли в област Варна през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Варна функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 106 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 81, или с 4.0%. В градовете детските ясли са 40 с 2 039 места, а в селата – 3 с 67 места.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през април 2022 година

През април 2022 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 273, а на леглата – 525. Общият брой на нощувките, регистрирани през април 2022 г. е 2 964, или с 35.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват със 114.5%, а тези от български граждани – с 21.1%.

Дейност на местата за настаняване през април 2022 г. в област Шумен

През април 2022 г. в област Шумен са функционирали 64 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 670, а на леглата – 1 405. В сравнение с април 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.7%, а броят на леглата в тях – с 3.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през април 2022 година

През април 2022 г. в област Добрич са функционирали 60 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.0 хил., а на леглата – 9.8 хиляди. В сравнение с април 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 39.5%, а броят на леглата в тях се увеличава със 149.3%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Варна през 2021 година

През 2021 г. линията на бедност в област Варна e 505.75 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 504.33 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност за област Варна са били 17.3% от населението на областта, при 22.1% от населението на страната. Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с 4.2 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 19.4 и 15.2%. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Варна нараства с 5.4%, а относителният дял на бедното население намалява с 6.7 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 41.7 хил., от които 24.3 хил. са мъже, а 17.5 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2022 г. е 45.3% (при 52.7% за страната), съответно 54.5% за мъжете и 36.7% за жените.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през първото тримесечие на 2022 г. са 5. Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. сградите са с 3 по-малко, а жилищата в тях със 102.

Детски градини в област Шумен през 2021 година

През учебната 2021/2022 година в област Шумен функционират 96 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 4 774 (2 462 момчета и 2 312 момичета), което е със 153 деца (3.1%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 7 624, като на 100 деца се падат 160 места.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през първо тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2022 г. е 39, а новопостроените жилища в тях са 50. Спрямо първо тримесечие на 2021 г. сградите са с 4 повече, или с 11.4 %, а жилищата в тях намалят с 6, или с 10.7%.