Дейност на нефинансовите предприятия в област Шумен през 2018 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 7 018 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, или с 1.5% повече в сравнение с 2017 година.

Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. линията на бедност общо в област Добрич e 327.41 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 32.3 хил. лица, или 18.4% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2018 г. e 351.11 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 550.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2018 г. възлизат на 1 869.9 млн. евро по текущи цени.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 859.2 млн. евро. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектор „Операции с недвижими имоти” – 315.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 301.6 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” – 222.8 млн. евро.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Добрич са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата – 4.2 хиляди. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 2.1%, а броят на стаите и леглата в тях намалява съответно с 1.7 и 3.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 266, а на леглата – 483.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2019 г. в област Шумен

През ноември 2019 г. в област Шумен са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 615, а на леглата – 1 318. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.7%, а броят на леглата в тях – с 13.9%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 301.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 2.8%.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. в област Шумен възлизат на 117.3 млн. евро, което е с 8.8% повече в сравнение с 2017 година.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 40.5 хил., което преставлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите нараства с 0.1 хил. или с 0.2%. Увеличение са наблюдава в 8 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Други дейности” (4.0%) и „Административни и спомагателни дейности” (3.9%). Намаление на наетите е регистрирано в 11 икономически дейности – като най-значимо е в „Добивна промишленост“ с 13.5% и в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” с 10.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Варна са функционирали 147 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 11.4 хиляди. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.7%, а на леглата в тях – с 16.9%.