Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 77.2 хил., от които 41.7 хил. са мъже, а 35.5 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.3%.

Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2020 г. се увеличават с 455, или с 1.0% спрямо края на март 2020 г., като достигат 44 337. Увеличение се наблюдава в девет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 22.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5.1%, и „Строителство“ и „Култура, спорт и развлечения“ – с по 3.9%. Намаление на наетите лица е регистрирано в десет отрасъла, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 10.5%, „Добивна промишленост“ и „Финансови и застрахователни дейности“. Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 31.1% и 14.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през второто тримесечие на 2020 г. в област Шумен

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 22 жилищни сгради с 37 жилища в тях и 5 160 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 46 други сгради с 20 459 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. в област Шумен са приключили делата за 755 извършени престъпления. Делата за 257 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 326 престъпления – с условно осъждане, за 9 престъпления – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, а за 159 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2018 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 12.5%.

Дейност на местата за настаняване през май 2020 г. в област Шумен

През май 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 473, а на леглата – 1 019. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 32.8%, а броят на леглата в тях – с 35.8%.

Основни данни за културата в област Шумен през 2019 година

Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Шумен функционират 3 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. музеите на областта са посетени от 200.1 хил. посетители, като 20.9 хил. от тях са чужденци, а 27.7 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2018 г. общият брой посетители се е увеличил с 8.2%. Отчетено е намаление на чуждестранните посетители – с 0.5 хил., или с 2.1%.

Започва предварителен обход на област Шумен за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

От 20 юли до 15 септември Националният статистически институт съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните етапи в подготовката на Преброяване 2021. Близо 2000 представители на общините и НСИ, преминали специализирани обучения, ще извършат предварителен обход във всички населени места на територията на Република България за актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите.

В област Шумен работата по събиране и актуализиране на данните за местоположението и характеристиките на единиците на наблюдение на предварителния обход ще извършат 42 регистратори. На всеки регистратор ще бъдат определени обходни райони. В границата на тези райони регистраторът ще трябва да събере или да актуализира данните за сградите.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Шумен през 2019 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви достига 944 лв. за един декар, което е с 14.3% по-малко в сравнение с 2018 година. През 2019 г. средната цена на един декар ниви в страната е 1 053 лв., със 109 лв. по-висока от тази в област Шумен.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Шумен към 31.12.2019 година

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Шумен функционират 5 заведения за болнична помощ с 933 легла, заведенията за извънболнична помощ са 39 с 42 легла, а другите лечебни и здравни заведения в областта са 4, без разкрити легла.

Жилищен фонд в област Шумен към 31.12.2019 година

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53.3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18.4 хил. жилищни сгради, а в селата – 34.9 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.6% от общия жилищен фонд в страната.