Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Шумен през периода 2019 – 2021 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2019 – 2021 г. е 72.4 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020) тя намалява с 1.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.2 години по-ниска от средната за страната – 73.6 години.

Дейност на местата за настаняване през април 2022 г. в област Шумен

През април 2022 г. в област Шумен са функционирали 64 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 670, а на леглата – 1 405. В сравнение с април 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.7%, а броят на леглата в тях – с 3.8%.

Детски градини в област Шумен през 2021 година

През учебната 2021/2022 година в област Шумен функционират 96 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 4 774 (2 462 момчета и 2 312 момичета), което е със 153 деца (3.1%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 7 624, като на 100 деца се падат 160 места.

Индикатори за бедност и социално включване в област Шумен през 2021 година

През 2021 г. линията на бедност в област Шумен е 502.08 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 504.33 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност са били 26.0 хил. лица, или 15.2% от населението в областта, при 22.1% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Стара Загора – 28.3%, София – 25.8%, Сливен и Бургас – по 25.2%.

Детски ясли в област Шумен през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Шумен функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 790 места в тях. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Население и демографски процеси в област Шумен през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Шумен в края на 2021 г. е 169 423 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 2 358 души, или с 1.4%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Шумен е 68.8 хил., от които 36.0 хил. са мъже, а 32.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през първото тримесечие на 2022 г. е 47.3% (при 52.7% за страната), съответно 51.2% за мъжете и 43.6% за жените. По брой на заетите лица област Шумен е на 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Монтана. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема седемнадесето място в страната, заедно с област Добрич.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2022 г. се увеличават с 374, или с 0.9% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 44 271. Увеличение на наетите лица се наблюдава в девет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Други дейности“, „Строителство“ и „Транспорт, складиране и пощи“. Намаление е регистрирано в десет отрасъла, като в процентно изражение е най-значимо в „Добивна промишленост“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Култура, спорт и развлечения“.

Образованието в област Шумен през учебната 2021/2022 година

Към 1.12.2021 г. учебни занятия в област Шумен се водят в 55 общообразователни училища. В сравнение с предходната година броят им намалява с 1 училище. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 20 ученици. Учащите във всички видове общообразователни училища в област Шумен са 13 241, като жените са 6 597, или 49.8%.

Дейност на местата за настаняване през март 2022 г. в област Шумен

През март 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в област Шумен са функционирали 61 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 608, а на леглата – 1 301. В сравнение с март 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.2%, а броят на леглата в тях намалява с 0.2%.