Дейност на местата за настаняване през юли 2019 г. в област Шумен

През юли 2019 г. в област Шумен са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 775, а на леглата – 1 612. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата се увеличава с 2.6%.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Шумен през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Шумен са регистрирани 100 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 18 души и са ранени 101 лица. В сравнение с 2017 г. се наблюдава увеличение с 20.5% на броя на тежките произшествия.

Териториално разпределение на населението в област Шумен към 31.12.2018 година

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2018 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Шумен включва 10 общини и е разположена в Североизточния район, който включва и областите Варна, Добрич и Търговище. В него живеят 929 035 души, или 13.3% от населението на страната

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 77.4 хил., от които 41.6 хил. са мъже, а 35.8 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.0%.

Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2019 г. нарастват с 253, или с 0.6% спрямо края на март 2019 г., като достигат 44 952. Увеличение на наетите лица е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения“ и „Строителство“ – с по 8.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 3.9% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3.1%. Намаление се наблюдава в девет отрасъла, като то е най-голямо в „Други дейности“ – с 6.5%, „Образование“ – с 2.4% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.1%

Дейност на местата за настаняване през юни 2019 г. в област Шумен

През юни 2019 г. в област Шумен са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 777, а на леглата – 1 618. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.3%, а броят на леглата в тях – с 4.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през второто тримесечие на 2019 година в област Шумен

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 31 жилищни сгради с 203 жилища в тях и 23 599 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 41 други сгради със 7 985 кв. м РЗП.

Миграция на населението в област Шумен през 2018 година

През 2018 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 109 810 лица, от които 43.4% мъже и 56.6% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 18 574 (16.9%). Сред тях 224 са от Шуменска област.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2018 година

През 2018 г. в област Шумен са приключили делата за 863 извършени престъпления. Делата за 273 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 408 престъпления – с условно осъждане, за 15 престъпления – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 160 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2017 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 15.9%.

Детски градини в област Шумен през 2018 година

През учебната 2018/2019 година броят на детските градини в област Шумен остава непроменен спрямо предходната и е 98. Броят на децата, настанени в детските градини, е 5 110 (2 633 момчета и 2 477 момичета), което е с 37 деца (0.7%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 7 280, като на 100 деца се падат 143 места.