Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Шумен през 2023 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Шумен през 2023 година

През 2023 г. средната цена на сделките с ниви достига 1 271 лв. за един декар, което е ръст от 7.3% спрямо 2022 година.

През 2023 г. средната цена на един декар ниви в област Шумен е с 20.9% по-ниска от средната цена на един декар ниви в страната – 1 607 лева.  

През 2023 г. най-висока е цената на сделките с ниви в общините Шумен – 1 706 лв. на декар, Каспичан – 1 613 лв. на декар и Нови пазар – 1 291 лв. на декар. В останалите общини средната цена на нивите не надвишава средното за областта равнище.

Основни данни за културата в област Шумен през 2023 година

Музеи

Към 31.12.2023 г. в област Шумен функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

През 2023 г. музеите на областта са посетени от 170.4 хил. посетители, като 10.2 хил. от тях са чужденци, а 23.6 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2022 г. общият брой посетители се е увеличил със 17.6%. Регистрирано е и увеличение на чуждестранните посетители – с 25.9%.

Бракове и бракоразводи в област Шумен през 2023 година

Бракове

През 2023 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 509 – със 190, или с 27.2% по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 55.2% (281) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 228 брака (44.8%). От общо 143 села в областта, в 58 не е сключен нито един брак, а в 30 – само по един.

Коефициентът на брачност през 2023 г. в област Шумен е 3.4‰, колкото е и за страната. През 2023 г., в сравнение с 2022 г., коефициентът на брачност в област Шумен е спаднал с 1.3‰.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Шумен през периода 2021 – 2023 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2021 – 2023 г., е 72.6 години, като спрямо предходния период (2020 – 2022) се увеличава с 1.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-ниска от средната за страната – 73.5 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Шумен е 69.6 години, докато при жените е по-висока – 75.8 години. В област Шумен равнището на показателя е по-ниско от регистрираното средно за страната – при мъжете с 0.3 години, а при жените – с 1.5 години.

Образованието в област Шумен през учебната 2023/2024 година

Общо образование

Към 31.12.2023 г. учебни занятия в област Шумен се водят в 54 общообразователни училища.

Учащите във всички видове общообразователни училища в област Шумен са 13 405, като жените са 6 760, а мъжете – 6 645.

През 2023 г. основно образование в общообразователните училища в област Шумен са завършили 1 449 ученици, а средно – 590 ученици.

Детски градини в област Шумен през 2023 година

Към 31.12.2023 г. в област Шумен функционират 95 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 4 676 (2 433 момчета и 2 243 момичета), което е с 42 деца (0.9%) по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Броят на детските градини в градовете на област Шумен е 28, със 145 групи, а в селата на областта функционират 67 детски градини със 77 групи.

Разпределението на детските градини по общини сочи, че в община Шумен са функционирали 28 детски градини със 122 групи в тях и 2 751 настанени деца, или 58.8% от всички настанени деца в областта.

Дейност на местата за настаняване в област Шумен през април 2024 година

През април 2024 г. в област Шумен са функционирали 70 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 764, а на леглата – 1 637. В сравнение с април 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 2.8%, а броят на леглата в тях – с 1.3%.

През месец април 2024 г. категоризирани места за настаняване с 10 или повече легла са функционирали в шест от десетте общини в област Шумен.

Индикатори за бедност и социално включване в област Шумен през 2023 година

Оценка на бедността

През 2023 г. линията на бедност в област Шумен е 555.92 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 637.92 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност са били 10.9% от населението в областта, при 20.6% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Стара Загора – 25.8%, Кюстендил – 24.6%, София (столица) – 22.2%, и Добрич – 22.0%.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 25.0%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.0 процентни пункта.

Териториално разпределение на населението в област Шумен към 31.12.2023 година

Към 31.12.2023 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, както и на статистически райони, образуващи 3 нива в съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана в Европейския съюз. Област Шумен е част от район „Североизточен“, който включва и областите Варна, Добрич и Търговище. В него живеят 826 134 души, или 12.8% от населението на страната.

Към 31.12.2023 г. област Шумен е разделена административно-териториално на 10 общини, в които има обособени 127 кметства. Броят на населените места в областта е 151, от които осем са градове, а 143 – села.

Към 31.12.2023 г. населението на област Шумен е 149 699 души.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. общият брой на заетите лица в област Шумен е 66.9 хил., от които 38.6 хил. са мъже, а 28.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през първото тримесечие на 2024 г. е 51.7% (при 52.8% за страната), съответно 62.1% за мъжете и 42.1% за жените. По брой на заетите лица област Шумен заема 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Търговище.