Етнокултурни характеристики на населението на област Шумен към 7 септември 2021 година

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група в област Шумен обхваща 81 907, или 57.9% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 1.3 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Шумен е 75.1 хил., от които 39.6 хил. са мъже, а 35.4 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 51.6% (при 55.4% за страната), съответно 56.5% за мъжете и 47.1% за жените. По брой на заетите лица област Шумен заема 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Разград. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема осемнадесето място в страната.

Дейност на местата за настаняване през септември 2022 г. в област Шумен

През септември 2022 г. в област Шумен са функционирали 73 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 764, а на леглата – 1 627. В сравнение със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 9.0%, а броят на леглата в тях – с 18.4%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2022 г. намаляват с 210, или с 0.5% спрямо края на юни 2022 г., като достигат 44 428. Намаление на наетите лица се наблюдава в девет отрасъла, като в процентно изражение е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 11.1%, и „Строителство“ – с 4.8%. Увеличение е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Култура, спорт и развлечения“ – с 19.1%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.2%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през третото тримесечие на 2022 г. в област Шумен

През третото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради със 105 жилища в тях и 8 399 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 61 други сгради с 15 063 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.8%, броят на жилищата в тях – с 34.0%, а разгънатата им застроена площ – с 48.3%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са със 7.0% повече, но разгънатата им застроена площ намалява с 42.2%.

Икономическа активност и степен на завършено образование на населението на област Шумен към 7 септември 2021 година

За периода от 1985 г. до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в област Шумен е 26 861, или всеки пети (18.8%) е висшист. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 4.3 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 22.7%, а на мъжете – 14.6%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно с 5.4 и 3.0 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване през август 2022 г. в област Шумен

През август 2022 г. в област Шумен са функционирали 70 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 734, а на леглата – 1 553. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.5%, а броят на леглата в тях – с 11.6%. През месец август 2022 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Население на област Шумен към 7 септември 2021 година

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Населението на област Шумен към 7 септември 2021 г. е 151 465 души. Жените са 77 892 (51.4%), а мъжете – 73 573 (48.6%) от населението на областта, или на 1 000 жени се падат 945 мъже.

Дейност на местата за настаняване през юли 2022 г. в област Шумен

През юли 2022 г. в област Шумен са функционирали 72 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 720, а на леглата – 1 529. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.9%, а броят на леглата в тях – с 6.9%. През месец юли 2022 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Шумен е 73.1 хил., от които 38.6 хил. са мъже, а 34.5 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 50.1% (при 53.7% за страната), съответно 54.9% за мъжете и 45.6% за жените. По брой на заетите лица области Шумен и Добрич заемат 13-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Монтана. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема петнадесето място в страната, заедно с област Пловдив.