Дейност на нефинансовите предприятия в област Шумен през 2018 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 7 018 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, или с 1.5% повече в сравнение с 2017 година.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2019 г. в област Шумен

През ноември 2019 г. в област Шумен са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 615, а на леглата – 1 318. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.7%, а броят на леглата в тях – с 13.9%.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. в област Шумен възлизат на 117.3 млн. евро, което е с 8.8% повече в сравнение с 2017 година.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Шумен през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 363.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 24.1%.

Дейност на местата за настаняване през октомври 2019 г. в област Шумен

През октомври 2019 г. в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 634, а на леглата – 1 353. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 9.4%, а броят на леглата в тях намалява с 4.9%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Шумен през 2019 година

Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2019 г. в област Шумен са анкетирани 93 обикновени домакинства и 187 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от 11 населени места – четири града и седем села.

Годишна статистика на заетостта в област Шумен през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42.5 хил. души, което представлява 1.8% от общо наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите в областта се увеличава с 0.7%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания“. Намаление се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Култура, спорт и развлечения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Дейност на местата за настаняване през септември 2019 г. в област Шумен

През септември 2019 г. в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 639, а на леглата – 1 391. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях намалява с 9.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 78.4 хил., от които 43.8 хил. са мъже, а 34.6 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.6%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2019 г. намаляват с 407, или с 0.9% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 44 545. Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.6%, „Други дейности“ – с 3.7% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.3%. Увеличение се наблюдава в шест отрасъла, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.6%, „Добивна промишленост“ – с 2.4% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.1%. В два отрасъла наетите лица се запазват същите спрямо края на предходното тримесечие.