Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Шумен през 2020 година

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 305.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 1.6%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 154.7 млн. лева, което е с 8.3% повече спрямо 2019 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 49.9 млн. лева, като в сравнение с предходната година е регистрирано увеличение с 14.7%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Шумен през 2021 година

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2021 г. в област Шумен са анкетирани 103 обикновени домакинства и 227 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от 13 населени места – пет града и осем села. Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2021 г. 84.6% от домакинствата в област Шумен (83.5% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2012 – 2021 г. достъпът до интернет в домакинствата от областта се увеличава с 39.9 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване през октомври 2021 г. в област Шумен

През октомври 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 63 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 658, а на леглата – 1 387. В сравнение с октомври 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.0%, а броят на леглата в тях намалява с 0.4%.

Годишна статистика на заетостта в област Шумен през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 41.8 хил. души, което представлява 1.9% от общо наетите в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите в областта намалява с 2.5%. Намаление се наблюдава в четиринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Увеличение на наетите лица е регистрирано в пет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2021 г. нарастват с 457, или с 1.0% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 44 030. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 31.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 11.8%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.6%. Намаление на наетите лица е регистрирано в осем отрасъла, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Строителство“ – с 10.5%.

Дейност на местата за настаняване през септември 2021 г. в област Шумен

През септември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 67 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 662, а на леглата – 1 374. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 13.6%, а броят на леглата в тях намалява с 0.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през третото тримесечие на 2021 г. в област Шумен

През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради със 125 жилища в тях и 16 031 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 1 761 кв. м РЗП и на 56 други сгради с 25 695 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване през юли 2021 г. в област Шумен

През юли 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 70 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 689, а на леглата – 1 430. През месец юли 2021 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Раждаемост в област Шумен през 2020 година

През 2020 г. в област Шумен са регистрирани 1 230 родени деца, като от тях 1 225 (99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 189 деца, или с 13.4%.Коефициентът на обща раждаемост в област Шумен през 2020 г. е 7.1‰, а през предходната 2019 г. – 8.2‰. Броят на живородените момчета е 653 и е с 81 по-голям от този на живородените момичета (572), или на 1 000 живородени момчета се падат 876 момичета.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2021 г. нарастват с 409, или с 0.9% спрямо края на март 2021 г., като достигат 43 573. Увеличение се наблюдава в петнадесет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Култура, спорт и развлечения“ – с 12.7%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 11.9%, и „Строителство“ – с 10.2%. Намаление на наетите лица е регистрирано в четири отрасъла, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Други дейности“ – с 5.4%, и „Преработваща промишленост“ – с 2.0%.