Детски ясли в област Шумен през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Шумен функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 790 места в тях.

Всички детски ясли се намират в градове на областта – Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар, Смядово и Шумен.

В сравнение с предходната година броят на детските ясли и местата в тях се запазват.

Образованието в област Шумен през учебната 2022/2023 година

Общо образование

Към 1.12.2022 г. учебни занятия в област Шумен се водят в 55 общообразователни училища. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 21 ученици.

Учащите във всички видове общообразователни училища в област Шумен са 12 777, като жените са 6 395, а мъжете 6 382.

През 2022 г. основно образование в общообразователните училища в област Шумен са завършили 1 360 ученици, а средно – 583 ученици.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в област Шумен

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2023 г. нарастват с 50, или с 0.1% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 44 004 по предварителни данни на Националния статистически институт. Намаление на наетите лица се наблюдава в девет отрасъла, като в процентно изражение е най-значимо в „Административни и спомагателни дейности“ – със 17.6%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.7%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.3%. Увеличение е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Други дейности“ – с 4.4%, „Селско, горско и рибно стопанство“, и „Транспорт, складиране и пощи“ – с по 3.6%.

Дейност на местата за настаняване през март 2023 г. в област Шумен

През март 2023 г. в област Шумен са функционирали 65 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 688, а на леглата – 1 478. В сравнение с март 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.6%, а броят на леглата в тях – с 13.6%.

През месец март 2023 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Население и демографски процеси в област Шумен през 2022 година

Към 31 декември 2022 г. населението на област Шумен е 149 628 души, което представлява 2.3% от населението на странатаи нарежда областта на 14-то място по брой на населението, непосредствено след Сливен (170 583 души) и преди Враца (148 874 души). В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява със 787 души, или с 0.5%.

Мъжете са 72 514 (48.5%), а жените – 77 114 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 063 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 58 години включително.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през първото тримесечие на 2023 г. в област Шумен

През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради с 34 жилища в тях и 5 189 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 36 други сгради с 10 644 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.9%, броят на жилищата в тях – с 53.4%, както и общата им застроена площ – с 38.6%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 28.0% по-малко, а разгънатата им застроена площ намалява с 44.9%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Шумен през 2022 година

През 2022 г. в област Шумен на отчет в детските педагогически стаи са водени 331 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2021 г. броят им се увеличава със 123, или с 59.1%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС от областта лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 62.2%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 37.8%;
  • момчета – 245 (74.0%);
  • момичета – 86 (26.0%);
  • учащи – 325 лица (98.2%);
  • в криминогенна среда живеят 84 малолетни и непълнолетни (25.4%).

Дейност на местата за настаняване през февруари 2023 г. в област Шумен

През февруари 2023 г. в област Шумен са функционирали 61 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 662, а на леглата – 1 404. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях се увеличава със 7.9%.

През месец февруари 2023 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Изследване на информационното общество през 2023 г. в област Шумен

За поредна година, в периода април – юни, на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, провежда две анкетни наблюдения в областта на статистиката на информационното общество – „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2023 година” и „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и е-търговия в предприятията през 2023 година”. Изследванията се провеждат във всички държави-членки на ЕС по единна методология съгласно Регламент на Европейската комисия. Основната цел е получаването на надеждни, сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

В област Шумен, в рамките на наблюдението за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата ще бъдат посетени 120 домакинства от 4 града – Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Каспичан и 7 села – Черноглавци, Върбак, Климент, Марково, Памукчии, Янково и Салманово. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Изследване на доходите и условията на живот през 2023 г. в област Шумен

До края на месец май 2023 г., на територията на цялата страна НСИ, чрез териториалните статистически бюра, включително отдел „Статистически изследвания – Шумен“, провежда анкетно проучване сред домакинствата „Статистика на доходите и условията на живот“.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 9 400 домакинства, разпределени във всички области на страната.

В област Шумен изследването включва 230 домакинства, от 28 населени места – 6 града (Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Каспичан и Плиска) и 22 села, сред които Тодор Икономово, Венец, Янково, Средковец, Станянци, Енево, Вехтово, Близнаци, Браничево, Хан Крум, Веселиново и други. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.