Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Шумен през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2018 – 2020 г. е 73.7 години, като спрямо предходния период (2017 – 2019) тя намалява с 0.5 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-ниска от средната за страната – 74.6 години.

Детски градини в област Шумен през 2020 година

През учебната 2020/2021 година в област Шумен функционират 97 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 4 927 (2 586 момчета и 2 341 момичета), което е с 99 деца (2.0%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 7 304, като на 100 деца се падат 148 места. В градовете от областта броят на детските градини е 29, с 3 945 места, като в тях са настанени 3 511 деца, или на 100 деца се падат 112 места. В селата на областта броят на детските градини е 68, с 3 359 места, а настанените деца са 1 416, като на 100 деца се падат 237 места.

Индикатори за бедност и социално включване в област Шумен през 2020 година

През 2020 г., линията на бедност в област Шумен е 408.25 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 451.00 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност са били 28.7 хил. лица, или 16.4% от населението в областта, при 23.8% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Сливен – 31.3%, Монтана – 29.4%, Силистра – 29.1%, и Бургас – 29.0%.

Детски ясли в област Шумен през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Шумен функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 790 места в тях. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли. Всички детски ясли се намират в градове на областта – Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар, Смядово и Шумен. В сравнение с предходната година броят на детските ясли се запазва, а местата се увеличават с 2, или с 0.3%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2021 г. намаляват с 922, или с 2.1% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 43 164. Намаление на наетите лица е регистрирано в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Добивна промишленост“, „Операции с недвижими имоти“, и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Увеличение се наблюдава в шест отрасъла, като то е най-голямо във „Финансови и застрахователни дейности“, „Селско, горско и рибно стопанство“, и „Култура, спорт и развлечения“.

Образованието в област Шумен през учебната 2020/2021 година

Към 1.10.2020 г. учебни занятия в област Шумен се водят в 56 общообразователни училища. В сравнение с предходната година броят им се увеличава с 1 училище. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 21 ученици. Учащите във всички видове общообразователни училища в област Шумен са 13 673, като жените са 6 824, или 49.9%.

Дейност на местата за настаняване през март 2021 г. в област Шумен

През март 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 58 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 605, а на леглата – 1 303. В сравнение с март 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 13.7%, а броят на леглата в тях – със 7.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през първото тримесечие на 2021 г. в област Шумен

През първото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради със 110 жилища в тях и 7 529 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради с 3 594 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 26.7%, броят на жилищата в тях нараства четири пъти, а общата им застроена площ – със 149.6%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава намаление както на броя им – с 26.8%, така и на разгънатата им застроена площ – с 83.7%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Шумен през 2020 година

През 2020 г. в област Шумен на отчет в ДПС са водени 180 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им се увеличава със 7 лица, или с 4.0%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС от областта лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 61.1%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 38.9%;
  • момчета – 134 (74.4%);
  • момичета – 46 (25.6%);
  • учащи – 171 лица (95.0%).

Лични имена на новородените деца през 2020 г. в област Шумен

През 2020 г. новородените деца на територията на област Шумен са наречени с 541 различни лични имена (628 през 2019 година). През изминалата година новородените момчета в област Шумен са наречени с 272 различни имена, а новородените момичета – с 269 имена, като разнообразието е по-малко от предходната година. С две лични имена са записани четири новородени.