Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през третото тримесечие на 2019 г. в област Шумен

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 59 жилища в тях и 8 009 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 53 други сгради с 23 585 кв. м РЗП.

Смъртност в област Шумен през 2018 година

Обща смъртност

През 2018 г. в област Шумен нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 2 768 души, като спрямо 2017 г. нараства с 42 случая, или с 1.5%. Броят на умрелите намалява в две общини и се увеличава в осем.

Дейност на местата за настаняване през август 2019 г. в област Шумен

През август 2019 г. в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 659, а на леглата – 1 419. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.4%, а броят на леглата в тях намалява с 8.0%.

Естествен и механичен прираст на населението в област Шумен през 2018 година

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен.

Коефициентът на естествен прираст се измерва чрез разликата между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението. За област Шумен стойността на посочения показател през 2018 г. е същата като 2017 г. и е най-ниска от 1991 г. насам – минус 7.6 промила, като в градовете е минус 6.2‰, а в селата минус 10.0‰.

Бракове и бракоразводи в област Шумен през 2018 година

Бракове

През 2018 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 822 – с 6, или 0.7% повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 56.3% (463) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 359 брака. От общо 143 села в областта, в 48 не е сключен нито един брак, а в 23 – само по един.

Дейност на местата за настаняване през юли 2019 г. в област Шумен

През юли 2019 г. в област Шумен са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 775, а на леглата – 1 612. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата се увеличава с 2.6%.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Шумен през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Шумен са регистрирани 100 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 18 души и са ранени 101 лица. В сравнение с 2017 г. се наблюдава увеличение с 20.5% на броя на тежките произшествия.

Териториално разпределение на населението в област Шумен към 31.12.2018 година

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2018 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Шумен включва 10 общини и е разположена в Североизточния район, който включва и областите Варна, Добрич и Търговище. В него живеят 929 035 души, или 13.3% от населението на страната

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 77.4 хил., от които 41.6 хил. са мъже, а 35.8 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.0%.

Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2019 г. нарастват с 253, или с 0.6% спрямо края на март 2019 г., като достигат 44 952. Увеличение на наетите лица е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения“ и „Строителство“ – с по 8.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 3.9% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3.1%. Намаление се наблюдава в девет отрасъла, като то е най-голямо в „Други дейности“ – с 6.5%, „Образование“ – с 2.4% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.1%