Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Шумен

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2023 г. нарастват със 162, или с 0.4%, спрямо края на септември 2023 г., като достигат 43 239 по предварителни данни на Националния статистически институт. Увеличение на наетите лица е регистрирано в единадесет отрасъла, като то е най-голямо във „Финансови и застрахователни дейности“ – с 20.3%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 10.4%, и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 8.4%. Намаление се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Образование“.

Дейност на местата за настаняване през декември 2023 г. в област Шумен

През декември 2023 г. в област Шумен са функционирали 71 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 752, а на леглата – 1 579. В сравнение с декември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.4%, а броят на леглата в тях се увеличава с 2.7%.

През месец декември 2023 г. категоризирани места за настаняване с 10 или повече легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Шумен

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради с 87 жилища в тях и 11 627 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 55 други сгради с 33 710 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 22.2%, докато броят на жилищата в тях се увеличава със 107.1%, а общата им застроена площ – със 120.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нарастват с 1.9%, както и разгънатата им застроена площ – над четири пъти.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност в област Шумен през 2022 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Шумен през 2022 г. е 2 342 милиона лева. Това нарежда областта на 14-то място в страната. В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение нараства с 14.5%. Произведеният в областта БВП е 1.4% от общия за страната. На човек от населението се падат 15 614 лв. от стойностния обем на показателя за област Шумен, при 25 956 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 53 746 лева.

Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област Шумен през 2022 година

Продажби на едро и дребно по групи стоки

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2022 г. нефинансовите предприятия в област Шумен са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 1 521 млн. лв., от които 79.7% – нехранителни стоки и 20.3% са от храни, напитки и тютюневи изделия. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства с 33.1%, като е отчетен ръст както на продажбите на едро на храни, напитки и тютюневи изделия, така и на продажбите на нехранителни стоки съответно с 62.8 и 27.2%.

Жилищен фонд в област Шумен към 31.12.2022 година

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 52 291 жилищни сгради. В градовете се намират 18 985 жилищни сгради, а в селата – 33 306. Жилищните сгради в областта представляват 2.5% от общия жилищен фонд в страната.

Тухлени (с бетонна плоча или с гредоред) са 35 398 жилищни сгради, или 67.7% от всички жилищни сгради. Следват сградите с „Друга“ конструкция – 15 970 или 30.5%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 563 (1.1%), а панелните – 360 (0.7%). В градовете 57.2% са тухлени сгради с бетонна плоча, а 24.5% са тухлени сгради с гредоред.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2022 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2022 г. в област Шумен възлизат на 204.4 млн. евро, като се наблюдава ръст от 69.2% в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 185.2 млн. евро, или с 83.0% повече спрямо предходната година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) чуждестранните инвестиции са в размер на 5.1 млн. евро.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Шумен през 2022 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2022 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Шумен са 302.4 млн. лв., като спрямо 2021 г. се увеличават с 3.3%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 257.6 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 34.9%, а при нежилищните – намаление с 16.6% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 44.8 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 89.7%, а на жилищни сгради – 10.3%.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2023 г. в област Шумен

През ноември 2023 г. в област Шумен са функционирали 65 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 705, а на леглата – 1 453. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, не се променя, а броят на леглата в тях намалява с 2.3%.

През месец ноември 2023 г. категоризирани места за настаняване с 10 или повече легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Шумен през 2022 година

През 2022 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 419.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 29.5%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 151.7 млн. лева, което е с 24.5% повече спрямо 2021 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 87.4 млн. лева, като в сравнение с предходната година е регистрирано увеличение с 28.8%.