Жилищен фонд в област Шумен към 31.12.2019 година

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53.3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18.4 хил. жилищни сгради, а в селата – 34.9 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.6% от общия жилищен фонд в страната.

Дейност на местата за настаняване през април 2020 г. в област Шумен

През април 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13.03.2020 г., в област Шумен са функционирали 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 349, а на леглата – 747. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 53.2%, а броят на леглата в тях – с 53.4%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Шумен през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2017 – 2019 г. е 74.2 години, като спрямо предходния период (2016 – 2018) тя намалява с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.7 години по-ниска от средната за страната – 74.9 години.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 75.1 хил., от които 41.0 хил. са мъже, а 34.1 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.6%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Шумен през 2019 година

През 2019 г., линията на бедност в област Шумен е 345.92 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 413.04 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 39.8 хил. лица, или 23.1% от населението в областта, при 22.6% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Сливен – 30.1%, Кюстендил – 28.8%, Враца – 27.7%, и Ямбол – 27.4%.

Детски ясли в област Шумен през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Шумен функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 788 места в тях. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Наети лица и средна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2020 г. намаляват с 460, или с 1.0% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 43 882. Намаление на наетите лица е регистрирано в девет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 28.6%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 22.6% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 16.0%. Увеличение се наблюдава в десет отрасъла, като то е най-голямо в „Операции с недвижими имоти“ – с 38.6%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 14.9%, и „Други дейности“ – с 9.5%.

Образованието в област Шумен през учебната 2019/2020 година

Общо образование

Към 1.10.2019 г. учебни занятия в област Шумен се водят в 55 общообразователни училища. В сравнение с предходната година броят им не се променя. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 21 ученици.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през първото тримесечие на 2020 г. в област Шумен

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради със 103 жилища в тях и 11 255 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 42 други сгради с 36 344 кв. м РЗП.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Шумен през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2019 г. в област Шумен на отчет в ДПС са водени 173 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им се увеличава с 18 лица, или с 11.6%.