Миграция на населението в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 128 179 лица, от които 45.6% мъже и 54.4% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 19 969 (15.6%). Сред тях 269 са от Шуменска област.

Детски градини в област Шумен през 2019 година

През учебната 2019/2020 година броят на детските градини в област Шумен остава непроменен спрямо предходната и е 98. Броят на децата, настанени в детските градини, е 5 026 (2 397 момчета и 2 629 момичета), което е с 84 деца (1.6%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 7 274, като на 100 деца се падат 145 места.

Раждаемост в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. в област Шумен са регистрирани 1 418 родени деца, като от тях 1 414 (99.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 37 деца, или с 2.5%. Коефициентът на обща раждаемост в област Шумен през 2019 г. е 8.2‰, а през предходната 2018 г. – 8.4‰. Броят на живородените момчета е 725 и е с 36 по-голям от този на живородените момичета (689), или на 1 000 живородени момчета се падат 950 момичета.

Дейност на местата за настаняване през юни 2020 г. в област Шумен

През юни 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 609, а на леглата – 1 297. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 7.9%, а броят на леглата в тях – с 19.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 77.2 хил., от които 41.7 хил. са мъже, а 35.5 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.3%.

Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2020 г. се увеличават с 455, или с 1.0% спрямо края на март 2020 г., като достигат 44 337. Увеличение се наблюдава в девет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 22.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5.1%, и „Строителство“ и „Култура, спорт и развлечения“ – с по 3.9%. Намаление на наетите лица е регистрирано в десет отрасъла, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 10.5%, „Добивна промишленост“ и „Финансови и застрахователни дейности“. Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 31.1% и 14.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през второто тримесечие на 2020 г. в област Шумен

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 22 жилищни сгради с 37 жилища в тях и 5 160 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 46 други сгради с 20 459 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. в област Шумен са приключили делата за 755 извършени престъпления. Делата за 257 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 326 престъпления – с условно осъждане, за 9 престъпления – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, а за 159 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2018 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 12.5%.

Дейност на местата за настаняване през май 2020 г. в област Шумен

През май 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 473, а на леглата – 1 019. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 32.8%, а броят на леглата в тях – с 35.8%.

Основни данни за културата в област Шумен през 2019 година

Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Шумен функционират 3 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. музеите на областта са посетени от 200.1 хил. посетители, като 20.9 хил. от тях са чужденци, а 27.7 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2018 г. общият брой посетители се е увеличил с 8.2%. Отчетено е намаление на чуждестранните посетители – с 0.5 хил., или с 2.1%.