Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 82.4 хиляди. Коефициентът на икономическа активност се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2018 година.

Дейност на местата за настаняване през януари 2020 г. в област Шумен

През януари 2020 г. в област Шумен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 614, а на леглата – 1 312. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава със 7.7%, докато броят на леглата в тях намалява с 10.4%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 79.4 хил., от които 45.6 хил. са мъже, а 33.8 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.0%.

Наети лица и средна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2019 г. намаляват с 203, или с 0.5% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 44 342. Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Административни и спомагателни дейности“ – с 11.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.6% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.3%. Увеличение се наблюдава в осем отрасъла, като то е най-голямо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.2%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 3.5% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 2.1%.

Дейност на местата за настаняване през декември 2019 г. в област Шумен

През декември 2019 г. в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 633, а на леглата – 1 347. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.5%, докато броят на леглата в тях намалява със 7.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Шумен

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради с 59 жилища в тях и 7 747 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 26 263 кв. м РЗП.

Статистика на околната среда в област Шумен – годишни данни за 2018 година

1. Води

През 2018 г. в област Шумен потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване, остава устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението намалява от 80 л/чов./ден. през 2017 г. на 78 л/чов./ден. през 2018 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Шумен през 2018 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 7 018 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, или с 1.5% повече в сравнение с 2017 година.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2019 г. в област Шумен

През ноември 2019 г. в област Шумен са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 615, а на леглата – 1 318. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.7%, а броят на леглата в тях – с 13.9%.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. в област Шумен възлизат на 117.3 млн. евро, което е с 8.8% повече в сравнение с 2017 година.