Дейност на местата за настаняване през септември 2020 г. в област Шумен

През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 635, а на леглата – 1 375. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 78.3 хил., от които 44.1 хил. са мъже, а 34.2 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.1%.

Наети лица и средна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. в област Шумен

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2020 г. се увеличават с 1 447, или с 3.3% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 45 784. Увеличение се наблюдава в дванадесет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 7.4%, „Преработваща промишленост“ – с 5.1% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 4.8%. Намаление на наетите лица е регистрирано в пет отрасъла, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Други дейности“ – с 4.4%, „Операции с недвижими имоти“ – с 2.8% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Броят на наетите лица в две икономически дейности остава непроменен в сравнение с предходното тримесечие.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през третото тримесечие на 2020 г. в област Шумен

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради със 152 жилища в тях и 15 057 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/офиси с 2 354 кв. м РЗП и на 39 други сгради с 11 549 кв. м РЗП.

Смъртност в област Шумен през 2019 година

Обща смъртност

През 2019 г. в област Шумен нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 2 692 души, като спрямо 2018 г. е регистриран спад със 76 случая, или с 2.7%. Броят на умрелите намалява в седем общини и се увеличава в три.

Дейност на местата за настаняване през август 2020 г. в област Шумен

През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 60 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 645, а на леглата – 1 400. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата в тях – с 1.3%.

Естествен и механичен прираст на населението в област Шумен през 2019 година

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен. През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 1 278 души.

Бракове и бракоразводи в област Шумен през 2019 година

Бракове

През 2019 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 754 – с 68, или 8.3% по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 50.7% (382) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 372 брака. От общо 143 села в областта, в 41 не е сключен нито един брак, а в 26 – само по един.

Териториално разпределение на населението в област Шумен към 31.12.2019 година

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2019 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Шумен включва 10 общини и е разположена в Североизточния район, който включва и областите Варна, Добрич и Търговище. В него живеят 924 870 души, или 13.3% от населението на страната.

Към 31.12.2019 г. населението на област Шумен е 172 262 души, като в сравнение с 2018 г. то намалява с 93 души, или с 0.05%. Намалението на населението е характерно за 26 от 28 области в страната, а нарастване е регистрирано в областите София (столица) и Кърджали – съответно с 0.1 и 3.5%. С най-голямо намаление на населението са областите Видин – с 2.4%, и Монтана – с 2.0%.

Дейност на местата за настаняване през юли 2020 г. в област Шумен

През юли 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 637, а на леглата – 1 355. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата в тях – с 15.9%.