Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 76.7 хил., от които 43.2 хил. са мъже, а 33.5 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.4%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2020 г. намаляват с 1 698, или с 3.7% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 44 086. Намаление на наетите лица е регистрирано в четиринадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 15.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.3% и „Преработваща промишленост“ – с 6.1%. Увеличение се наблюдава в три отрасъла, като то е най-голямо в „Добивна промишленост“. Следват „Други дейности“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Броят на наетите лица в две икономически дейности остава непроменен в сравнение с предходното тримесечие.

Дейност на местата за настаняване през декември 2020 г. в област Шумен

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 49 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 567, а на леглата – 1 191. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 15.5%, а броят на леглата в тях – с 11.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през четвъртото тримесечие на 2020 г. в област Шумен

През четвъртото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с 22 жилища в тях и 3 017 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 41 други сгради с 22 107 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2020 г. в област Шумен

През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 46 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 544, а на леглата – 1 148. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 19.3%, а броят на леглата в тях – с 12.9%.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2019 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2019 г. в област Шумен възлизат на 114.3 млн. евро, което е с 2.5% по-малко в сравнение с 2018 година. През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 96.5 млн. евро, или с 2.4% по-малко спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 4.0 млн. евро.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 310.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 14.5%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 142.9 млн. лева, което е с 19.7% по-малко спрямо 2018 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 54.2 млн. лева, като в сравнение с предходната година е регистриран спад с 12.2%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Шумен през 2020 година

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2020 г. в област Шумен са анкетирани 103 обикновени домакинства и 221 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от 13 населени места – четири града и девет села.

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 82.5% от домакинствата в област Шумен (78.9% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2011 – 2020 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с 48.8 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване през октомври 2020 г. в област Шумен

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 60 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 646, а на леглата – 1 393. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.4%, а броят на леглата в тях – с 3.0%.

Годишна статистика на заетостта в област Шумен през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42.9 хил. души, което представлява 1.8% от общо наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите в областта се увеличава с 1.0%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Строителство”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Административни и спомагателни дейности“. Намаление се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост“, „Операции с недвижими имоти“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.