Население и демографски процеси в област Ловеч през 2018 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Ловеч е 124 873 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 088 души (1.6 %). Мъжете са 60 836 (48.7%), а жените – 64 037 или на 1 000 мъже се падат 1 053 жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през 2018 година

  • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 50.8 хил., или 67.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефицентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 6.2 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през януари 2019 година

            През януари 2019 г. в област Ловеч са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла, от които 36 с една и две звезди, 19 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 592, а на леглата 3 268. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) намалява с 10, и броят на леглата в тях намалява с 7.1%. Спрямо януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 14.5%, а леглата в тях намаляват – с 14.1%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечие 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2018 г. намаляват с 0.3% спрямо края на септември 2018г., като достигат 32.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 42.4%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.1%, и „Образование“ – 9.1%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2017 година

1. Брой предприятия

По окончателни данни в област Ловеч годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 5 523 нефинансови предприятия, или с 0.4% намаляват в сравнение с 2016 година. С най-висок относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.7% от общия брой предприятия. Сектор „Преработваща промишленост” отчита 12.6%, а в секторите  „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Селско, горско и рибно стопанство”  този дял е съответно 10.2% и 8.5%.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2017 година показват, че средногодишния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 33 296 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 147 души повече. По-значително е увеличението на наетия персонал в секторите: „Създаване и разпространение информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ – с 40.5%, „Строителство“ – с 25.1% и „Култура, спорт и развлечение“ – 20.5%. Най-голямо намаление на наетия персонал е регистрирано в сектор “Добивна промишленост“ – със 73.3%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през третото тримесечие на 2018 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО  НА РАБОТНАТА СИЛА

 В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 47.5 хил., от които 22.5 хил. са мъже, а 25.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.0 хил., а спрямо третото тримесечие на 2017 г. увеличението е с 3.3 хиляди.

Коефициентът  на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 43.6% (при 53.3% за страната), съответно 42.9% за мъжете и 44.3% за жените. По брой на заетите лица област Ловеч е на двадесет и трето място сред областите в страната, а по коефицент на заетост на двадесет и пето място.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември  2018 г. намаляват с 0.8% спрямо края на юни 2018г., като достигат 32.7 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 42.2%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“ – 11.9%, и „Образование“ – 8.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през септември 2018 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            През септември 2018 г. в област Ловеч са функционирали 74 места за настаняване с над 10 легла, от които 47 с една и две звезди, 23 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 822, а на леглата 3 796. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) намалява с 1 и броят на леглата в тях намалява с 1.4%. Спрямо септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване се запазва същия, а леглата в тях намаляват – с 2.3%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 23 039 като 21 691 (94.1%) от тях са от български граждани, а 1 348 (5.9%) – от чужденци. Спрямо август 2018 г. нощувките намаляват с 32.3%. В сравнение със същия период на предходната година през септември 2018 г. реализираните нощувки намаляват с 0.6%.

 

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през второто тримесечие на 2018 година

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ

В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

През второто  тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради с 20 жилища в тях и с 3 267 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 21 960 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 26.7%, броят на жилищата в тях – с 33.3%, а общата им застроена площ – с 27.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват със 100.0%, а разгънатата им застроена площ – с близо осем пъти.