Детски ясли в област Ловеч през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 478 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения остава непроменен, докато местата в тях намаляват с 28, или с 5.5%.

В градовете детските ясли са 11 с 438 места, а в селата – 3 с 40 места. В община Априлци няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2022 г. в област Ловеч е 16.9% при 19.5% – средно за страната. Най високо равнище на показателя е регистрирано в община Троян (24.6%), а най-ниска е осигуреността с места в община Луковит – 8.1%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март  2023 г. нараства с 0.3 хил., или с 1.1% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 31.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови стради в област Ловеч през първото тримесечие на 2023 година

През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 1 531 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 3 474 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 40.9%, броят на жилищата в тях – с 43.5%, както и общата им застроена площ – със 77.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 47.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 12.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Ловеч са функционирали 72 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 369 стаи и 2 963 легла в тях. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 41.2%, а броят на леглата в тях намалява – с 1.0%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2023 г. е 19 070, или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 18 130 нощувки, а чуждите – 940.

Основните резултати от наблюдението на работна сила в област Ловеч през 2022 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрана чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2022 г. намаляват с 1.8% спрямо края на септември 2022 г., като достигат 30.8 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 12.0%, и „Образование“ – 9.0%.

В края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.1 хил. или с 0.2% повече в сравнение със същия период на предходната година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2022 година (Предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 18, а новопостроените жилища в тях са 20. Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. сградите са с 2 повече, или с 12.5%, а жилищата в тях се увеличават с 3, или със 17.6%.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ловеч през 2021 година

В област Ловеч преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2021 г. възлизат на 130.0 млн. евро, което е с 6.6% по-малко в сравнение с 2020 година.

            През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 115.8 млн. евро, като е регистрирано намаление с 10.4% спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 14.9 млн. евро, което е със 79.0% повече в сравнение с 2020 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 5 500 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, или с 0.6% по-малко в сравнение с 2020 година.

 Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.9%, следван от сектор „Преработваща промишленост” – 12.5% и сектор  „Хотелиерство и ресторантьорство” – 8.9%.

Здравен статус на населението към 7 септември 2021 година в област Ловеч

По време на Преброяване 2021 е получена информация за три основни характеристики на здравния статус на населението: самооценка на здравето, наличие на ограничения в ежедневните дейности поради здравословен проблем (лица с ограничение) и хора с увреждания.
Съгласно националното законодателство и методологията на преброяването въпросите по темата за здравния статус са доброволни. Тъй като част от населението на страната не беше обхванато по време на преброяването, и за нея бяха добавени данни от административни източници, структурите и съответните коефициенти, характеризиращи здравния статус на населението са изчислени към общия брой на отговорилите лица, а не към цялото население.