Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2020 година

4 Aπριλίου 2003

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март 2020 г. нарастват с 0.1% спрямо края на декември 2019г., като достигат 30.5 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повеченавършени години в област Ловеч е 48.8 хил., от които 27.2 хил. са мъже, а 21.5 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.1 хил., а спрямо  първото тримесечие на 2019 г. намалението е с 0.2 хиляди.     

Население и демографски процеси в област Ловеч през 2019 година

Към 31 декември 2019 г. населението на област Ловеч е 122 546 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 327 души (1.9 %).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 52.9 хил., или 71.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефицентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 4.3 процентни пункта.

Статистика на околната среда в област Ловеч през 2018 година

През 2018 г. 99.7% от населението на област Ловеч е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от  населението в областта намалява от 93 л/чов./ден. през 2017 г. на 92 л/чов./ден. през 2018 г. (фиг.1). Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2018 г. е 99 литра средно на човек. Разпределението по области показва, че през 2018 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (126 л/чов./ден.) и Благоевград (117 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (69 л/чов./ден.) и Сливен (70 л/чов./ден.).

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечи на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2019 г. намаляват с 2.8% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 30.5 хиляди.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 248 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 10 други сгради с 2 720 кв. м РЗП.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 5 636 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, или с 2.0% повече в сравнение с 2017 година.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Ловеч през 2019 година

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ловеч за 2019 година показват, че 66.8% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната. По-този показател спрямо предходната година е регистрирано намаление с 1.0 процентни пункта. Област Ловеч е на 24-то място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (фиг. 1).

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 година показват, че средногодишния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 32 697 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта намалява с 599 души или с 1.8%.