ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Ловеч се състои от 75.4 хил. жилищни сгради,
като спрямо 2019 г. броят им се увеличава с 32. В градовете се намират 25.3 хил. жилищни сгради, а
в селата – 50.1 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 3.6% от общия жилищен фонд в
страната.

Образование в област Ловеч през 2020/2021 година

Предучилищно образование

Към 01.12.2020 г. в област Ловеч функционират 32 самостоятелни детски градини с директор, като 23 от тях се намират в градовете и 9 – в селата. В сравнение с предходната учебна година броят им не се променя.

Местата в детските градини намаляват от 3 911 за учебната 2019/2020 година, до 3 729 за 2020/2021 година.

Броят на децата, настанени в детските градини в областта за учебната 2020/2021 година е 3 454, което е с 80 деца, или с 2.3% по-малко от броя им през учебната 2019/2020 година.

Броят на детските групи е 161 и нараства с 0.6% спрямо предходната учебна година.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕИ НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.
През 2020 г. на отчет1 в детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 209 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИВ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Демографска ситуация в областта през 2020 година:
 Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
 Увеличава се броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост;
 Увеличава се броя на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
 Увеличава се детската смъртност;
 Намалява броя на сключените граждански бракове и броя на бракоразводите;

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛАВ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 48.8 хил., или 67.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефицентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 4.5 процентни пункта.

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

  1. Преки чуждестранни инвестиции
    По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ)
    в нефинансовия сектор в област Ловеч към 31.12.2019 г. възлизат на 147.1 млн. евро, което е с
    21.6% повече в сравнение с 2018 година.

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧПРЕЗ 2019 ГОДИНА

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 5 639 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, или с 0.1% повече в сравнение с 2018 година.