ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧПРЕЗ 2019 ГОДИНА

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 5 639 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, или с 0.1% повече в сравнение с 2018 година.

СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

  1. Води
    През 2019 г. 99.7% от населението на област Ловеч е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 92 л/чов./ден. през 2018 г. на 95 л/чов./ден. през 2019 г. (фиг.1). Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2019 г. е 99 литра средно на човек. Разпределението по области показва, че през 2019 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (124 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (66 л/чов./ден.) и Сливен (69 л/чов./ден.).

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2020 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 30.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.7%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 11.3%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.1%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.2 хил. или с 0.7% по-малко в сравнение със съшия период на предходната година. Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за октомври 2020 г. е 1 120 лв., за ноември  – 1 098 лв. и за декември – 1 139 лева

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ловеч за 2020 г. показват, че 77.2% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2019 година показват, че средногодишния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 31 915 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта намалява със 782 души или с 2.4%. По-значително е намалението на наетия персонал в секторите: „Финанси и застрахователни дейности“ – с 17.4% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.2%. Най-голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано в секторите: „Други дейности“ – с 12.8% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 10.0%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“   – 40.9%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12.5%, „Образование“ – 8.2%, „Хуманно здравеопазване  и социална работа“ – 6.9%, „Държавно управление“- 6.7%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 4.7%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 4.6% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2019 г., областта заема 19-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София(столица) – 768 471, а най-малък в област Видин – 15 673 души.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 3 179 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 23 други сгради с 6 040 кв. м РЗП.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и раненив област Ловеч през 2019 година

 

През 2019 г. на територията на област Ловеч са регистрирани 227 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на загиналите е 26, а на ранените – 339 души. В сравнение с 2018 г. броят на произшествията се увеличава с 9.7%, на загиналите с 23.8%, а на ранените лица с 24.2%. (Фиг. 1)

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 793 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 13 други сгради с 5 468 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и на жилищата в тях се увеличава със 110.0%, а общата им застроена площ – с 24.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад с 31.6%, а разгънатата им застроена площ – с 22.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 25.0%, броят на жилищата в тях – с 27.6% , а разгънатата им застроена площ – с 37.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 43.5%, а общата  им застроена площ – с 23.5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 244, София (столица) – 210, и Варна – 145. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 843, Пловдив –  1 109, и Варна – 913.

През второто тримесечие на 2020 г. в област Ловеч е започнал строежът на 12 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 2 285 кв. м обща застроена площ, и на 19 други сгради с 7 371 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличаване на броя на започнатите жилищни сгради с 33.3%, жилищата в тях – с 20.0%, а общата им застроена площ – с 44.5%. Броят на започнатите други сгради е по-малко с 13.6%, но тяхната РЗП се увеличава с 20.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. намалява броят на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях с 29.4%, а общата им застроена площ – с 19.1%. Започнатите други сгради са по-малко с 20.8%, а разгънатата им застроена площ – с 19.4%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 178, София (столица) – 129, и Варна – 120. Най-много други сгради са започнати в Пловдив – 62, Варна – 40, и Силистра – 39.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

 • Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ е сумата  от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през второто тримесечие на 2020 година

            През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 44.2 хил., от които 26.0 хил. са мъже, а 18.2 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.6 хил., а спрямо второто тримесечие на 2019 г. намалението е с 5.3 хиляди.          

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2020 г. е 42.0% (при 52.0% за страната), съответно 51.2% за мъжете и 33.4% за жените. По брой на заетите лица област Ловеч е на двадесет и първо място сред областите в страната, а по коефицент на заетост – на двадесет и четвърто място.            

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2020 г. намаляват с 2.1% спрямо края на март 2020 г., като достигат 29.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.4%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.0%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.2%.

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 1.7 хил. или с 5.3% по-малко в сравнение със съшия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за април 2020 г. е 1 048 лв., за май  – 1 027 лв. и за юни – 1 049 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 1 041 лева и нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. – с 3.2%. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 10.3% и с 15.8% по-висока в сравнение с частния сектор.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч нараства със 7.0% в сравнение с второто тримесечие на 2019 г.. Спрямо същият период на предходната година средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 6.8%, а в частния сектор – с 6.4%. (фиг. 1)