Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечи на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2019 г. намаляват с 2.8% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 30.5 хиляди.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 248 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 10 други сгради с 2 720 кв. м РЗП.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 5 636 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, или с 2.0% повече в сравнение с 2017 година.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Ловеч през 2019 година

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ловеч за 2019 година показват, че 66.8% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната. По-този показател спрямо предходната година е регистрирано намаление с 1.0 процентни пункта. Област Ловеч е на 24-то място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (фиг. 1).

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 година показват, че средногодишния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 32 697 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта намалява с 599 души или с 1.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 53.0 хил., от които 28.7 хил. са мъже, а 24.4 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.5 хил., а спрямо третото тримесечие на 2018 г. увеличението е с 5.5 хиляди.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през третото тримесечие на 2018 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 19 жилища в тях и с 2 279 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 18 други сгради с 4 437 кв. м РЗП.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември 2019 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 31.3 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през август 2019 година

През август 2019 г. в област Ловеч са функционирали 72 места за настаняване с над 10 легла, от които 44 с една и две звезди, 24 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 753, а на леглата 3 661. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се запазва същия, а броят на леглата в тях намалява с 0.7%. Спрямо август 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 4.0%, а леглата в тях намаляват – с 4.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 49.5 хил., от които 26.0 хил. са мъже, а 23.6 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.5 хил., а спрямо второто тримесечие на 2018 г. увеличението е с 4.0 хиляди.