Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2022 г. намаляват с 1.8% спрямо края на септември 2022 г., като достигат 30.8 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 12.0%, и „Образование“ – 9.0%.

В края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.1 хил. или с 0.2% повече в сравнение със същия период на предходната година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2022 година (Предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 18, а новопостроените жилища в тях са 20. Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. сградите са с 2 повече, или с 12.5%, а жилищата в тях се увеличават с 3, или със 17.6%.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ловеч през 2021 година

В област Ловеч преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2021 г. възлизат на 130.0 млн. евро, което е с 6.6% по-малко в сравнение с 2020 година.

            През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 115.8 млн. евро, като е регистрирано намаление с 10.4% спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 14.9 млн. евро, което е със 79.0% повече в сравнение с 2020 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 5 500 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, или с 0.6% по-малко в сравнение с 2020 година.

 Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.9%, следван от сектор „Преработваща промишленост” – 12.5% и сектор  „Хотелиерство и ресторантьорство” – 8.9%.

Здравен статус на населението към 7 септември 2021 година в област Ловеч

По време на Преброяване 2021 е получена информация за три основни характеристики на здравния статус на населението: самооценка на здравето, наличие на ограничения в ежедневните дейности поради здравословен проблем (лица с ограничение) и хора с увреждания.
Съгласно националното законодателство и методологията на преброяването въпросите по темата за здравния статус са доброволни. Тъй като част от населението на страната не беше обхванато по време на преброяването, и за нея бяха добавени данни от административни източници, структурите и съответните коефициенти, характеризиращи здравния статус на населението са изчислени към общия брой на отговорилите лица, а не към цялото население.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 30 955 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. Увеличение се наблюдава в тринадесет от 19 икономически дейности като най-значимо в  „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 19.9% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.3%. Намаление на наетите лица се наблюдава  в шест икономически дейности като най-голямо е „Финансови и застрахователни дейности“ – с 26.6% и „Операции с недвижими имоти“ – с 9.1%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ловеч през 2022 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 г. показват, че 87.5% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 87.3%. По-този показател спрямо предходната година е регистрирано увеличение с 9.4 процентни пункта. Област Ловеч е на 11-то място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Ловеч е 54.0 хил., от които 30.7 хил. са мъже, а 23.3 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.1 хил., а спрямо третото тримесечие на 2021 г. увеличението е с 0.7 хиляди.         

Етнокултурни характеристики на населението в област Ловеч към 7 септември 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“. През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и „религиозност“.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови стради в област Ловеч през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 24 жилищни сгради с 23 жилища в тях и с 4 041 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 16 други сгради с 1 490 кв. м РЗП.