Население в област Ловеч към 7 септември 2021 година

Населението на област Ловеч към 7 септември 2021 г. е 116 394, което представлява 1.8% от населението на страната (6 519 789). Жените са 59 952 (51.5%), а мъжете 56 442 (48.5%), или на 1000 жени се падат 941 мъже. В сравнение с преброяването, проведено през 2011 година населението е намаляло с 25 028 души или 17.7%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2022 г. нарастват с 0.4% спрямо края на март 2022 г., като достигат 31.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.1%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.7%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ловеч към 31.12. 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Ловеч функционират 8 заведения за болнична помощ с 1 011 легла, като всички са болници (табл. 1).

            Заведенията за извънболнична помощ са 36 без легла, а другите лечебни и здравни заведения са 2 без легла.

            Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за  кожно-венерически заболявания, центровете за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2020 г. броя на болниците в област Ловеч не се променя, а броя на леглата се увеличава с 8, или с 0.8%. Съгласно закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

Цена на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2021 година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Ловеч достига 768 лв. за един декар, което е с 11.5% повече в сравнение с 2020 година. Спрямо средната стойност за страната (1 192 лв./дка) през 2021 г. средната цена на нивите в област Ловеч е по-ниска с 35.6%. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и  пасища) през 2021 г. достига 308 лв. на един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 19.8%.

Детски ясли в област Ловеч през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 506 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година заведенията са без промяна, а броят на местата в тях се увеличава с 10 или с 2.0%.

Образование в област Ловеч през 2021/2022 учебна година

Основните резултати, от провежданите от Националния статистически институт (НСИ), ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Ловеч са следните:

  • През учебната 2021/2022 година в детските градини са записани 3 462 деца, като е

регистрирано увеличение с 0.2% в сравнение с предходната учебна година.

  • През 2021 г. основно образование са завършили 1 031 ученици, а завършилите

среднообразование в общообразователните и професионални програми съответно 566 и 247 ученици.

  • Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за

академичната 2021/2022 година са 152 души.

Население и демографски процеси в област Ловеч през 2021 година

Към 31 декември 2021 г. населението на област Ловеч е 119 780 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 2 710 души, или с 2.2%.

Мъжете са 58 181 (48.6%), а жените – 61 599 или на 1 000 мъже се падат 1 059 жени.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Ловеч през 2021 година

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ловеч са водени 167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2020 г. броят им намалява с 42, или с 20.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март  2022 г. нарастват с 2.4% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 31.4 хиляди.

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИВ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. на територията на област Ловеч са регистрирани 535 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 12.2%. През годината по пътищата на областта са регистрирани 161 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на загиналите е 17, а на ранените – 235 души. В сравнение с 2019 г. броят на произшествията намалява с 29.1%, на загиналите с 34.6%, а на ранените лица с 30.7%. (Фиг. 1)