Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ловеч през 2022 година

През 2022 г. в съдилищата на територията на област Ловеч са приключили дела за 752 извършени престъпления. Делата за 274 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 362 – с условно осъждане, за 17 престъпления – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 92 – с освобождаване от наказание.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2023 г. намаляват с 0.4 хил., или с 1.4% спрямо края на март 2023 г., като достигат 30.7 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 37.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.7%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.9%.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Ловеч достига 845 лв. за един декар, което е с 15.6% повече в сравнение с 2021 година. Спрямо средната стойност за страната (1 428 лв./дка) през 2022 г. средната цена на нивите в област Ловеч е по-ниска с 40.8%. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и  пасища) през 2022 г. достига 315 лв. на един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 3.6%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Ловеч през 2022 година

През 2022 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ловеч са водени 147 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2021 г. броят им намалява с 20, или с 12.0%.

            Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 79.6%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 20.4%;
  • момчетата – 116 (78.9%);
  • момичетата – 31 (21.1%);
  • учащи – 113 (76.9%);
  • в криминогенна среда живеят 63 малолетни и непълнолетни (42.9%).

Основни данни за културата в област Ловеч през 2022 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми и читалищната дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

Население и демографски процеси в област Ловеч през 2022 година

Към 31 декември 2022 г. населението на област Ловеч е 113 356 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 1 790 души, или с 1.6%.

Мъжете са 54 868 (48.4%), а жените – 58 488 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 066 жени, при 1 080 жени за страната.

            В края на 2022 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години в област Ловеч са 31 536, или 27.8% от населението на областта. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 32,4%, а на мъжете – 22.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Детски ясли в област Ловеч през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 478 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения остава непроменен, докато местата в тях намаляват с 28, или с 5.5%.

В градовете детските ясли са 11 с 438 места, а в селата – 3 с 40 места. В община Априлци няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2022 г. в област Ловеч е 16.9% при 19.5% – средно за страната. Най високо равнище на показателя е регистрирано в община Троян (24.6%), а най-ниска е осигуреността с места в община Луковит – 8.1%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март  2023 г. нараства с 0.3 хил., или с 1.1% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 31.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови стради в област Ловеч през първото тримесечие на 2023 година

През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 1 531 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 3 474 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 40.9%, броят на жилищата в тях – с 43.5%, както и общата им застроена площ – със 77.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 47.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 12.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Ловеч са функционирали 72 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 369 стаи и 2 963 легла в тях. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 41.2%, а броят на леглата в тях намалява – с 1.0%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2023 г. е 19 070, или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 18 130 нощувки, а чуждите – 940.