ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 3 179 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 23 други сгради с 6 040 кв. м РЗП.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и раненив област Ловеч през 2019 година

 

През 2019 г. на територията на област Ловеч са регистрирани 227 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на загиналите е 26, а на ранените – 339 души. В сравнение с 2018 г. броят на произшествията се увеличава с 9.7%, на загиналите с 23.8%, а на ранените лица с 24.2%. (Фиг. 1)

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 793 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 13 други сгради с 5 468 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и на жилищата в тях се увеличава със 110.0%, а общата им застроена площ – с 24.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад с 31.6%, а разгънатата им застроена площ – с 22.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 25.0%, броят на жилищата в тях – с 27.6% , а разгънатата им застроена площ – с 37.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 43.5%, а общата  им застроена площ – с 23.5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 244, София (столица) – 210, и Варна – 145. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 843, Пловдив –  1 109, и Варна – 913.

През второто тримесечие на 2020 г. в област Ловеч е започнал строежът на 12 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 2 285 кв. м обща застроена площ, и на 19 други сгради с 7 371 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличаване на броя на започнатите жилищни сгради с 33.3%, жилищата в тях – с 20.0%, а общата им застроена площ – с 44.5%. Броят на започнатите други сгради е по-малко с 13.6%, но тяхната РЗП се увеличава с 20.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. намалява броят на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях с 29.4%, а общата им застроена площ – с 19.1%. Започнатите други сгради са по-малко с 20.8%, а разгънатата им застроена площ – с 19.4%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 178, София (столица) – 129, и Варна – 120. Най-много други сгради са започнати в Пловдив – 62, Варна – 40, и Силистра – 39.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

 • Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ е сумата  от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през второто тримесечие на 2020 година

            През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 44.2 хил., от които 26.0 хил. са мъже, а 18.2 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.6 хил., а спрямо второто тримесечие на 2019 г. намалението е с 5.3 хиляди.          

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2020 г. е 42.0% (при 52.0% за страната), съответно 51.2% за мъжете и 33.4% за жените. По брой на заетите лица област Ловеч е на двадесет и първо място сред областите в страната, а по коефицент на заетост – на двадесет и четвърто място.            

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2020 г. намаляват с 2.1% спрямо края на март 2020 г., като достигат 29.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.4%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.0%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.2%.

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 1.7 хил. или с 5.3% по-малко в сравнение със съшия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за април 2020 г. е 1 048 лв., за май  – 1 027 лв. и за юни – 1 049 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 1 041 лева и нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. – с 3.2%. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 10.3% и с 15.8% по-висока в сравнение с частния сектор.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч нараства със 7.0% в сравнение с второто тримесечие на 2019 г.. Спрямо същият период на предходната година средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 6.8%, а в частния сектор – с 6.4%. (фиг. 1)

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2019 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Ловеч през 2019 година

            През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Ловеч достига 647 лв. за един декар, което е с 2.7% повече в сравнение с 2018 година. Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г. средната цена на нивите в област Ловеч е по-ниска с 38.6%. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и  пасища) през 2019 г. достига 385 лв. на един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година със 160.1% ( табл. 1).

Детски ясли в област Ловеч през 2019 година

            Към 31.12.2019 г. в област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 512 места в тях (табл. 1).

В градовете в областта детските ясли са 11 с 460 места, а в селата – 3 с 52 места.

Осигуреността1 с места в детските ясли към 31.12.2019 г. в област Ловеч е 16.9% (с 1.0 процентни пункта по-ниска от средната за страната). Спрямо предходната година осигуреността с места в областта намалява с 2.5 процентни пункта.

            През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 502 деца, или с 12 по-малко в сравнение с 2018 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 513 деца (табл. 2), от които момчета са 275, а момичета – 238. В сравнение с 2018 г. броят на децата в детските ясли нараства с 6.9%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Ловеч през 2019 година

През 2019 г. на отчет[1] в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 209 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

            Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. са следните:

  • 82.3% са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 17.7 % са малолетни (8-13 години) .
  • Момчетата са 180 (86.1%), а момичетата – 29, или 13.9%.
  • Учащи са 180 лица, или 86.1%.
  • В криминогенна среда са живели 112 (53.6%) малолетни и непълнолетни.

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2020 година

4 Aπριλίου 2003

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март 2020 г. нарастват с 0.1% спрямо края на декември 2019г., като достигат 30.5 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повеченавършени години в област Ловеч е 48.8 хил., от които 27.2 хил. са мъже, а 21.5 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.1 хил., а спрямо  първото тримесечие на 2019 г. намалението е с 0.2 хиляди.