Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2020 г. намаляват с 2.1% спрямо края на март 2020 г., като достигат 29.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.4%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.0%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.2%.

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 1.7 хил. или с 5.3% по-малко в сравнение със съшия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за април 2020 г. е 1 048 лв., за май  – 1 027 лв. и за юни – 1 049 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 1 041 лева и нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. – с 3.2%. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 10.3% и с 15.8% по-висока в сравнение с частния сектор.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч нараства със 7.0% в сравнение с второто тримесечие на 2019 г.. Спрямо същият период на предходната година средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 6.8%, а в частния сектор – с 6.4%. (фиг. 1)

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2019 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Ловеч през 2019 година

            През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Ловеч достига 647 лв. за един декар, което е с 2.7% повече в сравнение с 2018 година. Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г. средната цена на нивите в област Ловеч е по-ниска с 38.6%. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и  пасища) през 2019 г. достига 385 лв. на един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година със 160.1% ( табл. 1).

Детски ясли в област Ловеч през 2019 година

            Към 31.12.2019 г. в област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 512 места в тях (табл. 1).

В градовете в областта детските ясли са 11 с 460 места, а в селата – 3 с 52 места.

Осигуреността1 с места в детските ясли към 31.12.2019 г. в област Ловеч е 16.9% (с 1.0 процентни пункта по-ниска от средната за страната). Спрямо предходната година осигуреността с места в областта намалява с 2.5 процентни пункта.

            През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 502 деца, или с 12 по-малко в сравнение с 2018 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 513 деца (табл. 2), от които момчета са 275, а момичета – 238. В сравнение с 2018 г. броят на децата в детските ясли нараства с 6.9%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Ловеч през 2019 година

През 2019 г. на отчет[1] в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 209 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

            Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. са следните:

  • 82.3% са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 17.7 % са малолетни (8-13 години) .
  • Момчетата са 180 (86.1%), а момичетата – 29, или 13.9%.
  • Учащи са 180 лица, или 86.1%.
  • В криминогенна среда са живели 112 (53.6%) малолетни и непълнолетни.

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2020 година

4 Aπριλίου 2003

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март 2020 г. нарастват с 0.1% спрямо края на декември 2019г., като достигат 30.5 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повеченавършени години в област Ловеч е 48.8 хил., от които 27.2 хил. са мъже, а 21.5 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.1 хил., а спрямо  първото тримесечие на 2019 г. намалението е с 0.2 хиляди.     

Население и демографски процеси в област Ловеч през 2019 година

Към 31 декември 2019 г. населението на област Ловеч е 122 546 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 327 души (1.9 %).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 52.9 хил., или 71.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефицентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 4.3 процентни пункта.

Статистика на околната среда в област Ловеч през 2018 година

През 2018 г. 99.7% от населението на област Ловеч е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от  населението в областта намалява от 93 л/чов./ден. през 2017 г. на 92 л/чов./ден. през 2018 г. (фиг.1). Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2018 г. е 99 литра средно на човек. Разпределението по области показва, че през 2018 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (126 л/чов./ден.) и Благоевград (117 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (69 л/чов./ден.) и Сливен (70 л/чов./ден.).

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечи на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2019 г. намаляват с 2.8% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 30.5 хиляди.