Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март 2024 г. нарастват с 0.8 хил., или с 2.5% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 30.7 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 36.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.7%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.0%.

Статистика на околната среда в област Ловеч през 2022 година

  1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение за област Ловеч в края на 2022 г.  се оценява на 185.0 млн. лева. Спрямо 2021 г. има увеличение от 1.7% (181.9 млн. лева).

Основните резултати от наблюдението на работна сила в област Ловеч през 2023 година

  • През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Ловеч са 43.1 хил., или 65.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефицентът на икономическа активност намалява с 6.1 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица в областта е 42.6 хил., от които 23.4 хил., или 54.9%, са мъже и 19.2 хил., или 45.1%, са жени. Коефицентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 43.9% (50.5% за мъжете и 37.9% за жените).
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 41.8 хиляди. Коефициентът  на заетост за населението  в същата възрастова група е 63.7% (68.4% за мъжете и 58.8% за жените). В сравнение с 2022 г. коефицентът намалява с 5.9 процентни пункта.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ловеч през 2022 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Ловеч към 31.12.2022 г. възлизат на 142.3 млн. евро, което е с 9.5% повече в сравнение с 2021 година.
През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 121.4 млн. евро, или с 4.8% повече в сравнение с предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 16.6 млн. евро, или с 11.2% повече в сравнение с 2021 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови стради в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж за 31 жилищни сгради с 34 жилища в тях и с 4 976 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 20 други сгради с 3 980 кв.м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 40.9%,  жилищата в тях – с 47.8%, а разгънатата им застроена площ – с 58.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 28.6%, но разгънатата им застроена площ нараства със 109.4%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2022 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2022 г. нефинансовите предприятия, осъществявали стопанска дейност на територията на област Ловеч са 6 034 или с 9.7% повече спрямо предходната година.
Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 33.2%, следван от сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 15.1% и сектор  „Преработваща промишленост ” – 11.1%.
Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 93.5% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.3%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.1%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1%.


Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2023 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.5% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 30.0 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 36.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 12.0%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.3%.

Статистика на фамилния бизнес в област Ловеч през 2022 година

Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика. От 2015 г. Националеният статистически институт провежда статистическо проучване за семейния бизнес в България. Целта на наблюдението е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се оцени ролята на тези предприятия в българската икономика.
Данни за фамилния бизнес се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е годишната отчетност за дейността на предприятията.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ловеч през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2023 г. 77.4% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 10.1 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 88.5%.  По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 27-мо място в страната.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2022 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2022 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Ловеч сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 31 353 души, което представлява 1.4% от общия брой наети в страната. В сравнение с 2021 г. броят на наетите се увеличава с 398 или с 1.3%. Увеличение се наблюдава в 11 от 19 икономически дейности, като най-голямо е във  „Финансови и застрахователни дейности“ (28.6%) и „Административни и спомагателни дейности“ (12.7%). Намаление на наетите лица е регистрирано  в 8 икономически дейности – като най-значимо е в „Строителство“ (9.9%) и „Операции с недвижими имоти“ (7.0%).