Образование в област Ловеч през 2020/2021 година

Предучилищно образование

Към 01.12.2020 г. в област Ловеч функционират 32 самостоятелни детски градини с директор, като 23 от тях се намират в градовете и 9 – в селата. В сравнение с предходната учебна година броят им не се променя.

Местата в детските градини намаляват от 3 911 за учебната 2019/2020 година, до 3 729 за 2020/2021 година.

Броят на децата, настанени в детските градини в областта за учебната 2020/2021 година е 3 454, което е с 80 деца, или с 2.3% по-малко от броя им през учебната 2019/2020 година.

Броят на детските групи е 161 и нараства с 0.6% спрямо предходната учебна година.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕИ НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.
През 2020 г. на отчет1 в детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 209 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИВ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Демографска ситуация в областта през 2020 година:
 Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
 Увеличава се броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост;
 Увеличава се броя на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
 Увеличава се детската смъртност;
 Намалява броя на сключените граждански бракове и броя на бракоразводите;

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛАВ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 48.8 хил., или 67.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефицентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 4.5 процентни пункта.

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

  1. Преки чуждестранни инвестиции
    По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ)
    в нефинансовия сектор в област Ловеч към 31.12.2019 г. възлизат на 147.1 млн. евро, което е с
    21.6% повече в сравнение с 2018 година.

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧПРЕЗ 2019 ГОДИНА

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 5 639 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, или с 0.1% повече в сравнение с 2018 година.

СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

  1. Води
    През 2019 г. 99.7% от населението на област Ловеч е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 92 л/чов./ден. през 2018 г. на 95 л/чов./ден. през 2019 г. (фиг.1). Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2019 г. е 99 литра средно на човек. Разпределението по области показва, че през 2019 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (124 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (66 л/чов./ден.) и Сливен (69 л/чов./ден.).

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2020 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 30.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.7%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 11.3%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.1%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.2 хил. или с 0.7% по-малко в сравнение със съшия период на предходната година. Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за октомври 2020 г. е 1 120 лв., за ноември  – 1 098 лв. и за декември – 1 139 лева