Дейност на местата за настаняване в област Враца през декември 2018 година

            През декември 2018 г. в област Враца са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 488, а на леглата – 857. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се запазват.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2018 г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 37.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:  “Финансови и застрахователни дейности” с 24.5%, и “Селско, горско и рибно стопанство ” с 8.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в “Хотелиерство и ресторантьорство” с 17.7%, “Професионални дейности и научни изследвания” с 4.5%.

Статистика на околната среда в област Враца – годишни данни за 2017 година

1.Води 

През 2017 г. в област Враца потреблението на вода от домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се увеличава от 95 л/ден/човек през 2016 г. на 99 л/ден/човек през 2017 година (фиг.1). По този показател област Враца се нарежда на 6 място в страната, заедно с областите Плевен и Кюстендил. С най-голямо потребление на питейна вода е област София (столица) – 126 л/ден/човек, а най-ниско – област Търговище (68 л/ден/човек).

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Враца през 2017 година

                  

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Враца през 2017 г. във всички сектори на икономиката са 248.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 17.6%.                                       

                   Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор “ Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възтановяване” – 137.5 млн. лв., или 21.7%, по малко спрямо 2016 година, а в сектора “Селско, горско и рибно стопанство” – 59.8 млн. лева или 4.1% повече спрямо предходната. През 2017 г. тези сектори заедно формират 79.3% от общия обем разходи за ДМА, като относителният им дял общо се увеличава с 2.1 пункта спрямо предходната година. В сектор “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” инвестициите в ДМА бележат най-голямо увеличение с 32.0%  – повече в сравнение с 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца през 2017 година

  1. Брой предприятия

 По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца са 5 939. Броят им нараства с 0.4% в сравнение с 2016 г., като най-голямо е увеличението в сектор „ Други дейности ”- 9.8% и сектор „ Създаване и разпространение на информация и творчески продукни;далекосъобщения” – 8.3%.

 Най-голям спад спрямо 2016 г. е регистриран в броя на стопанските субекти в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ”- 13.3%,  и сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”- 2.7%.

Годишна статистика на заетостта и за разходите за труд в област Враца през 2017 година

  Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38.6, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите се увеличават с 2.5 или с 7.0%. Увеличение са наблюдава в 13 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “ Преработваща промишленост” (27.9%) и “Професионални дейности и научни изследвания ” (16.1%). Намаление на наетите е регистрирано в 6 икономически дейности – като най-значимо е в „ Строителство” с 7.9%.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

   Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 72.1% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година.

   За област Враца домакинствата с достъп до интернет са 65.5% или с 1.5 процентни пункта  повече в сравнение с 2017 година.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на  15 и повече навършени години в област Враца е 57.5 хил., от които 31.7 хил. са мъже, а 25.9 хил. жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 40.6% (при 52.5% за страната). Той е съответно 46.0% за мъжете и 35.5% за жените. По този показател областта се нарежда на едно от последните места в страната, като след нея е само област Монтана ( 37.1%).

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в област Враца намалява с 2.2%, а спрямо второто тримесечие на 2017 г.  намалението е с 5.3%.

 

Дейност на местата за настаняване в област Враца през юни 2018 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018г. в област Враца са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 478, а на леглата – 846. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода ) намалява с 1 брой, като броят на  стаите намалява с 1.0%, а на  леглата в тях- с 1.2%.

Основни данни за културата в област Враца през 2017 година

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

           Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

     Към 31.12.2017г. на територията на област Враца функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 140.6 хил. фондови единици, които представляват 1.9% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 1.6 хил. нови фондови единици, от които 99.7% са от направени през 2017г. дарения. Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Враца, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2017г. се запазват, както предходната година и са 9.3 хиляди.