Детски ясли в област Враца през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Враца функционират 31 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 878 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта намалява с 1, а местата в се увеличават с 27, или с 3.1%.

В градовете на областта детските ясли са 24 със 761 места, а в селата – 7 със 117 места. В община Враца се намират 13 детски ясли с общ капацитет от 458 места. В област Враца няма нито една община без функциониращи детски ясли.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетните лица в област Враца 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в област Враца броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 358. В сравнение с 2017 г. (312) броят им нараства с 14.7%. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС през годината в областта е 137. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните: • 76.8% са непълнолетни, а 23.2% – малолетни; • Момчета са 299 (83.5%), а момичета – 59, или 16.5%; • Учащи са 219 малолетни и непълнолетни лица, или 61.2%; • В криминогенна среда са живели 186 (52.0%) малолетни и непълнолетни.

Брутен вътрешен продукт за област Враца през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област Враца през 2017 година е 1 953 млн. лв. Това нарежда областта на 11- то място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил с 19.7%. Произведеният в областта БВП е 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 11 684 лв. от стойностния обем на показателя

Дейност на местата за настаняване в област Враца през декември 2018 година

            През декември 2018 г. в област Враца са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 488, а на леглата – 857. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се запазват.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2018 г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 37.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:  “Финансови и застрахователни дейности” с 24.5%, и “Селско, горско и рибно стопанство ” с 8.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в “Хотелиерство и ресторантьорство” с 17.7%, “Професионални дейности и научни изследвания” с 4.5%.

Статистика на околната среда в област Враца – годишни данни за 2017 година

1.Води 

През 2017 г. в област Враца потреблението на вода от домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се увеличава от 95 л/ден/човек през 2016 г. на 99 л/ден/човек през 2017 година (фиг.1). По този показател област Враца се нарежда на 6 място в страната, заедно с областите Плевен и Кюстендил. С най-голямо потребление на питейна вода е област София (столица) – 126 л/ден/човек, а най-ниско – област Търговище (68 л/ден/човек).

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Враца през 2017 година

                  

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Враца през 2017 г. във всички сектори на икономиката са 248.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 17.6%.                                       

                   Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор “ Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възтановяване” – 137.5 млн. лв., или 21.7%, по малко спрямо 2016 година, а в сектора “Селско, горско и рибно стопанство” – 59.8 млн. лева или 4.1% повече спрямо предходната. През 2017 г. тези сектори заедно формират 79.3% от общия обем разходи за ДМА, като относителният им дял общо се увеличава с 2.1 пункта спрямо предходната година. В сектор “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” инвестициите в ДМА бележат най-голямо увеличение с 32.0%  – повече в сравнение с 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца през 2017 година

  1. Брой предприятия

 По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца са 5 939. Броят им нараства с 0.4% в сравнение с 2016 г., като най-голямо е увеличението в сектор „ Други дейности ”- 9.8% и сектор „ Създаване и разпространение на информация и творчески продукни;далекосъобщения” – 8.3%.

 Най-голям спад спрямо 2016 г. е регистриран в броя на стопанските субекти в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ”- 13.3%,  и сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”- 2.7%.

Годишна статистика на заетостта и за разходите за труд в област Враца през 2017 година

  Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38.6, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите се увеличават с 2.5 или с 7.0%. Увеличение са наблюдава в 13 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “ Преработваща промишленост” (27.9%) и “Професионални дейности и научни изследвания ” (16.1%). Намаление на наетите е регистрирано в 6 икономически дейности – като най-значимо е в „ Строителство” с 7.9%.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

   Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 72.1% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година.

   За област Враца домакинствата с достъп до интернет са 65.5% или с 1.5 процентни пункта  повече в сравнение с 2017 година.