Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Враца през 2022 година

През 2022 г. на територията на област Враца са регистрирани 193 пътнотранстпортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 261, а на загиналите – 24 души. В сравнение с 2021 г. се наблюдава увеличение  на произшествията – с 5.5%, при ранените лица – с 5.2%, при загиналите лица е регистрирано увеличение с 4.3%.По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2022 г., област Враца се нарежда на 14-то място сред областите в страната.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Враца към 31.12.2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Враца функционират 12 заведения за болнична помощ с 1 197 легла, от които 9  болници с 1 002 легла.
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2021 г. легловият им фонд намалява с 2 легла, или с 0.2%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Враца е 52.5 хил., от които 27.2 хил. са мъже и 25.3 хил. са жени Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2023 г. е 41.3% (при 52.9% за страната), съответно 44.8% за мъжете и 38.1% за жените.

Дейност на местата за настаняване в област Враца през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Враца са функционирали 37 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 671, а на леглата – 1 277. В сравнение с юни 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 5.7%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Враца през 2022 година

През 2022 г. в област Враца са приключили делата на 1 217 извършени престъпления. Делата за 492 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 515 – с условно осъждане, за 10 – с оправдаване, за 9 с прекратяване, и за 191 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1007 извършени престъпления, което е с 2.4% повече в сравнение с 2021 година.

Цени на земеделската земя и рента в селското стопанство в област Враца през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Враца достига 1 467 лв. за един декар, което е с 16.2% над нивото на 2021 година.

Регистрираната средна цена на нивите в област Враца през 2022 г. е над средната цена за тази категория земи за страната (1 428 лв.) – с 2.7%.

Брачност и бракоразводност на населението в област Враца през 2022 година

През 2022 г. в област Враца са регистрирани 390 юридически брака – с 52 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 57.4% (224) са сред населението в градовете. Най-много от сключените бракове са на територията на община Враца – 149, следвана от община Козлодуй – 66, а най-малко са в общините Роман (8) и  Борован – 5.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Враца през 2022 година

В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2022 г. по данни от текущата демографска статистика населението на област Враца е 148 874 души, което представлява 2.3% от населението на страната и 22.2% от населението на район Северозападен. В сравнение с 2021 година то намалява с 2 156 души, или с 1.4%.

   Мъжете в област Враца са 72 166 (48.5%), а жените – 76 708 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 063 жени.

            Към 31.12.2022 г. в градовете  живеят 89 109 души, или 59.9% от населението на областта, а в селата е 59 765 души (40.1%). 

Основните резултати от наблюдението на работна сила през 2022 г. в област Враца

  • През 2022 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Враца са 63.3 хил., или 67.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 2.6 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 59.0 хил., от които 32.3 хил. са мъже, а 26.7 хил. са жени. В сравнение с 2021 г. общия брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава със 3.3%. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 45.2%, съответно 51.4% за мъжете и 39.5% за жените.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълкотрайни материални активи в област Враца през 2021 година

В област Враца преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2021 г. възлизат на 193.0 млн. евро, което е с 58.2% повече в сравнение с 2020 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.7%. По размер на чуждестранните инвестиции област Враца се намира на седемнадесето място в страната.