ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 78.9% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година.

Основни данни за културата в област Враца през 2019 година

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

    Към 31.12.2019 г. на територията на област Враца функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

   Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 143.9 хил. фондови единици, които представляват 1.9% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 0.8 хил. нови фондови единици, като всичките са от дарения.

   През 2019 г. броят на посещенията в музеите в област Враца се намаляват с 8.8% спрямо предходната година и достига 21.0 хиляди. Чуждите граждани, посетили през 2019 г. трите музея на територията на областта, са 1.1 хил. или 5.2% от общия брой на посетителите. В сравнение с предходната година чуждестранните гости намаляват с 1. 4%. В дните със свободен вход са осъществени 43. 9% от посещенията в музеите.

   През 2019 г. изнесените пред посетителите в музеите беседи са 735; уредени са  19 съвместни изложби. Активността на музейните работници включва и други организирани прояви – на територията на музеите са организирани 12 обсъждания на книги, осъществени са 3 видео-прожекции, 10 концерта и 2 конкурса.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Враца през 2019 година

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Брачност и бракоразводност в област Враца през 2019 година

През 2019 г. броят на сключените бракове в област Враца е 451, като нивото им се запазва от предходната година. От всички регистрирани бракове 58.5 (264) са сред населението в градовете. Най-много от сключените бракове са на територията на община Враца – 172, следвана от община Козлодуй – 88, а най-малко са в общините Роман (13) и  Хайредин – 11.

Изследване „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Враца“, започва провеждането на анкетно проучване по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Враца през 2019 година

През 2019 г. в област Враца броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 245. В сравнение с 2018 г. (358) броят им намалява с 31.6%. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС през годината в областта е 127.

Население и демографски процеси в област Враца през 2019 година

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2019 г. изчисленото постоянно население на област Враца е 159 470 души. В сравнение с предходната година то намалява с 3 079 души, или с 1.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Враца са 64.9 хил., или 64.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 4.2 процентни пункта.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Враца към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Враца към 31.12.2018 г. възлизат на 106.3 млн. евро, което е с 2.4% по-малко в сравнение с 2017 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.4% и съответно 22.6% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Враца заема двадесет и второ място в страната.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Враца през 2018 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Враца през 2018 г. във всички сектори на икономиката са 273.4 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 9.9%.