Изследване „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Враца“, започва провеждането на анкетно проучване по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Враца през 2019 година

През 2019 г. в област Враца броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 245. В сравнение с 2018 г. (358) броят им намалява с 31.6%. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС през годината в областта е 127.

Население и демографски процеси в област Враца през 2019 година

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2019 г. изчисленото постоянно население на област Враца е 159 470 души. В сравнение с предходната година то намалява с 3 079 души, или с 1.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Враца са 64.9 хил., или 64.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 4.2 процентни пункта.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Враца към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Враца към 31.12.2018 г. възлизат на 106.3 млн. евро, което е с 2.4% по-малко в сравнение с 2017 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.4% и съответно 22.6% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Враца заема двадесет и второ място в страната.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Враца през 2018 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Враца през 2018 г. във всички сектори на икономиката са 273.4 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 9.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Враца през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Враца са функционирали 25 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 491, а на леглата – 859. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.2%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Враца

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2019 г. се увеличават с 0.3% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 36.3 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Други дейности” с 16.6%, и „Операции с недвижими имоти” с 11.9%. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:  „Професионални дейности и научни изследвания” с 10.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство” със 7.9%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца за 2018 година

По окончателни данни на Националният статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца са 6 017, или с 1.3% повече в сравнение с 2017 година. Най-голямо е увеличението в сектор „Образование” – 33.3% и сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 20.9%, а най-голям спад  е регистриран  в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ”- 23.1%,  и сектор „Добивна промишленост”- 7.1%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Враца през 2018 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2019 г. 75.1% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година.