Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца през 2021 година

 По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца, са 5 858, или с 0.8% по-малко в сравнение с 2020 година.

           С най-голям относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 40.0% от общия брой на отчетените предприятия в областта. Следват сектори „Селско, горско и рибно стопанство” – 9.2% и „Преработваща промишленост” – 7.3%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд за област Враца през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 37 309, което представлява 1.7% от общия брой на наетите в страната. Намаление се наблюдава в девет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Финансови и застрахователни дейности“ (14.5%), „Добивна промишленост“ (8.7%) и „Строителство“ (5.6%). Най-значителното увеличение на наетите лица е регистрирано в икономическата дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възтановявяне“ (79.4%).

Използване на ИКТ от домакинствата и лицата в област Враца през 2022 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2022 г. 87.3% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на относителния дял на домакинствата с достъп до интернет, като през периода 2013 – 2022 г. относителният им дял се е увеличил с 33.6 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Враца е 63.1 хил., от които 34.4 хил. са мъже, а 28.8 хил. жени. Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 48.5% (при 55.4% за страната). Той е съответно 54.9% за мъжете и 42.7% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 4.7 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 3.8 процентни пункта, а при жените – с 5.8 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Враца през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца в края на септември 2022 г. са 36.2 хиляди. Спрямо края на юни 2022 г. наетите лица намаляват с 0.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на септември 2022 г. в обществения сектор са 16.6 хил., а в частния – 19.6 хиляди. Спрямо края на юни 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.7%, а в частния сектор намаляват с 1.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1%, а в частния сектор намаляват – с 3.4%.

Население в област Враца към 7 септември 2021 година

Населението на област Враца към 7 септември 2021 г. е 152 813, което представлява 2.3% от населението на страната (6 519 789). Жените са 78 448 (51.3%), а мъжете 74 365 (48.7%), или на 1000 жени се падат 948 мъже. В сравнение с преброяването, проведено през 2011 година населението е намаляло с 34 035 души или 18.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Враца през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Враца са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 649, а на леглата – 1 216. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 41.7%, като при броят на стаите увеличението е с 27%, а на леглата в тях – с 33.8%.

Резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Враца е 57.0 хил., от които 32.1 хил. са мъже, а 24.9 хил. жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 43.8% (при 53.7% за страната). Той е съответно 51.1% за мъжете и 36.9% за жените. По този показател областта се нарежда на едно от последните места сред областите в страната, като след нея са областите Видин (43.3%), Сливен (42.9%), Силистра (41.6%) и Монтана (37.6%).

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Враца през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца в края на юни 2022 г. са 36.4 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица намаляват с 0.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на юни 2022 г. в обществения сектор са 16.5 хил., а в частния – 19.9 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0%, а в частния сектор – с 0.1%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1%, а в частния сектор намаляват – с 0.8%.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И РЕНТАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОВ ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.