Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Враца към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Враца към 31.12.2018 г. възлизат на 106.3 млн. евро, което е с 2.4% по-малко в сравнение с 2017 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.4% и съответно 22.6% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Враца заема двадесет и второ място в страната.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Враца през 2018 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Враца през 2018 г. във всички сектори на икономиката са 273.4 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 9.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Враца през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Враца са функционирали 25 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 491, а на леглата – 859. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.2%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Враца

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2019 г. се увеличават с 0.3% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 36.3 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Други дейности” с 16.6%, и „Операции с недвижими имоти” с 11.9%. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:  „Професионални дейности и научни изследвания” с 10.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство” със 7.9%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца за 2018 година

По окончателни данни на Националният статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца са 6 017, или с 1.3% повече в сравнение с 2017 година. Най-голямо е увеличението в сектор „Образование” – 33.3% и сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 20.9%, а най-голям спад  е регистриран  в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ”- 23.1%,  и сектор „Добивна промишленост”- 7.1%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Враца през 2018 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2019 г. 75.1% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Враца през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Враца са регистрирани 161 пътнотранстпортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 217, а на загиналите – 27 души. В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление както на произшествията – с 12.0%, така и на ранените лица – със 7.7%, докато при загиналите лица е регистрирано увеличение от 50%.

Жилищен фонд в област Враца към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Враца се състои от 84 993 сгради със 110 665 жилища в тях. В сравнение с 2017 г. жилищните сгради са с 11 повече, а жилищата в тях се увеличават с 68. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата 47.0%.

Резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Враца е 60.9 хил., от които 33.5 хил. са мъже, а 27.4 хил. жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2019 г. е 43.8% (при 54.7% за страната). Той е съответно 49.6% за мъжете и 38.3% за жените. По този показател областта се нарежда на едно от последните места сред областите в страната, като след нея са само областите Видин (37.1%) и Монтана (34.0%).

Дейност на местата за настаняване в област Враца през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Враца са функционирали 26 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 501, а на леглата – 885. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 8.3%, като при броят на стаите увеличението е с 4.8%, а на леглата в тях – с 4.6%.