Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Враца през 2018 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2019 г. 75.1% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Враца през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Враца са регистрирани 161 пътнотранстпортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 217, а на загиналите – 27 души. В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление както на произшествията – с 12.0%, така и на ранените лица – със 7.7%, докато при загиналите лица е регистрирано увеличение от 50%.

Жилищен фонд в област Враца към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Враца се състои от 84 993 сгради със 110 665 жилища в тях. В сравнение с 2017 г. жилищните сгради са с 11 повече, а жилищата в тях се увеличават с 68. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата 47.0%.

Резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Враца е 60.9 хил., от които 33.5 хил. са мъже, а 27.4 хил. жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2019 г. е 43.8% (при 54.7% за страната). Той е съответно 49.6% за мъжете и 38.3% за жените. По този показател областта се нарежда на едно от последните места сред областите в страната, като след нея са само областите Видин (37.1%) и Монтана (34.0%).

Дейност на местата за настаняване в област Враца през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Враца са функционирали 26 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 501, а на леглата – 885. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 8.3%, като при броят на стаите увеличението е с 4.8%, а на леглата в тях – с 4.6%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Враца през 2018 година +

През 2018 г. в област Враца са приключили делата на 1 262 извършени престъпления. Делата за 475 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 529 – с условно осъждане, за 25 – с оправдаване, за 12 с прекратяване, и за 221 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1004 извършени престъпления, което е с 6.6% повече в сравнение с 2017 година.

Oсновни данни за културата в област Враца през 2018 година

Към 31.12.2018 г. на територията на област Враца функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 143.1 хил. фондови единици, които представляват 1.9% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 2.5 хил. нови фондови единици, от които 93.3% са от направени през 2018 г. дарения. Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Враца, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2018 г. се увеличава с 4.5% и достигат 9.7 хиляди.

Индикатори за бедност и социално включване през 2018 година в област Враца

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

Оценка на бедността

По окончателни данни от изледването, проведено през 2019 г., линията на бедност общо за страната за 2018 г. е 351.11 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550.8 хил.лица, или 22.0% от населението на страната.

Данните от изследването позволят изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линия на бедност на национално ниво – 60% от средният общ разполагаем нететн доход на домакинствата в рамките на областта. За 2018 г. в област Враца е размерът на линията на бедност е 274.75 лв. средно месечно на лице от домакинството, като под прага на тази линия е живяло 21.2% от населението на областта или 35.2 хил. лица.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Враца през 2018 година

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Цени на сделките със земеделска земя в област Враца през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Враца достига 971 лв. (средна за страната 941 лв.), което е с 6.9% повече в сравнение с 2017 година (табл.1).

Брачност и бракоразводност в област Враца през 2018 година

БРАЧНОСТ

През 2018 г. броят на сключените бракове в област Враца е 451, или с 13% повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 60.7% (274) са сред населението в градовете. Най-много от сключените бракове са на територията на община Враца – 165, следвана от община Козлодуй – 84, а най-малко са в община Хайредин само 6.