НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВРАЦАПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структура на населението
В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2020 г. изчисленото
постоянно население на област Враца е 157 637 души или 2.3% от населението на страната. В
сравнение с предходната година то намалява с 1 833 души, или с 1.1%.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област
Враца са 64.9 хил., или 64.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на
икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 4.2 процентни пункта.

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТВ ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) в област Враца през 2019 г. е 2 138 милиона лева. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение намалява с 13.3%. Произведеният в областта БВП е 1.8% от общия за страната. На човек от населението се падат 13 278 лв. от стойностния обем на показателя за област Враца, при 17 170 лв. за страната.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност в област Враца през 2019 година

Произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) в област Враца през 2019 г. е 2 138 милиона лева. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение намалява с 13.3%. Произведеният в областта БВП е 1.8% от общия за страната. На човек от населението се падат 13 278 лв. от стойностния обем на показателя за област Враца, при 17 170 лв. за страната

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИДОБИТИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИАКТИВИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
(ДМА) в област Враца през 2019 г. във всички сектори на икономиката са 239.8 млн. лв. и в
сравнение с предходната година намалят с 12.3%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца за 2019 година

  1. Брой предприятия

 По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца, са 6 021, или с 0.1% повече в сравнение с 2018 година. Най-голямо е увеличението в сектор „Култура, спорт и развлечение” – 34.0% и сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 19.1%, а най-голям спад е регистриран в сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 10.0%  и сектор „Образование” – 4.2%.

           С най-висок относителен дял за 2019 г. в област Враца е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 40.9% от общия брой на отчетените предприятия. Следват сектори „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.6% и „Преработваща промишленост” – 7.8%.

Микропредприятията ( до 9 заети) са най-много – 5 586, или 92.8% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 356. Делът им в общия брой на нефинансовите предприятия е 5.9%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 72, или  1.2% от общия брой. Големите предприятия (над 250 заети) са 7 и делът им в общия брой остава непроменен – 0.1%.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Враца (3 360) и Бяла Слатина (654), или съответно 55.8% и 10.9% от общия брой за областта, а най-малък – в община Хайредин – 90 предприятия.

Броят на нефинансовите предприятия, приключили 2019 г. с печалба, е 4 458, със загуба – 967, а с нулев финансов резултат – 596. 

ГОДИШНА СТАТИСТИКА НА ЗАЕТОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 38 130, което представлява 1.6% от общия брой на наетите в страната. Намаление се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (9.4%), „Операции с недвижими имоти “ (8.6%) и „Преработваща промишленост“ (6.3%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значително в „Транспорт, складиране и пощи“ (23.2%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (19.2%).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 78.9% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година.

Основни данни за културата в област Враца през 2019 година

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

    Към 31.12.2019 г. на територията на област Враца функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

   Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 143.9 хил. фондови единици, които представляват 1.9% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 0.8 хил. нови фондови единици, като всичките са от дарения.

   През 2019 г. броят на посещенията в музеите в област Враца се намаляват с 8.8% спрямо предходната година и достига 21.0 хиляди. Чуждите граждани, посетили през 2019 г. трите музея на територията на областта, са 1.1 хил. или 5.2% от общия брой на посетителите. В сравнение с предходната година чуждестранните гости намаляват с 1. 4%. В дните със свободен вход са осъществени 43. 9% от посещенията в музеите.

   През 2019 г. изнесените пред посетителите в музеите беседи са 735; уредени са  19 съвместни изложби. Активността на музейните работници включва и други организирани прояви – на територията на музеите са организирани 12 обсъждания на книги, осъществени са 3 видео-прожекции, 10 концерта и 2 конкурса.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Враца през 2019 година

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.