Дейност на местата за настаняване в област Враца през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Враца са функционирали 39 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 688, а на леглата – 1 308. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 14.7%.

Националният статистически институт стартира наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

От началото на април 2024 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра в страната (ТСБ), започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.
В област Враца изследването ще се проведе в градовете Враца, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра и Оряхово както и в селата Згориград, Косталево, Мраморен, Гложене, Крета и Манастирище.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2023 г. в област Враца

През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Враца са 59.3 хил., или 65.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 2.2 процентни пункта.
Общият брой на заетите лица е 54.3 хил., от които 28.9 хил. са мъже, а 25.5 хил. са жени. В сравнение с 2022 г. общия брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 6.4%. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 42.8%, съответно 47.6% за мъжете и 38.4% за жените.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Враца през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца в края на декември 2023 г. са 37.1 хиляди. Спрямо края на септември 2023 г. броят на наетите лица остава почти непроменен.
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2023 г. в обществения сектор са 18.1 хил., а в частния – 19.0 хиляди. Спрямо края на септември 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.2%, а в частния сектор намаляват с 1.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 14.9% е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечение“.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд за област Враца през 2022 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2022 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 38 520, което представлява 1.7% от общия брой на наетите в страната. Намаление на средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в шест от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ (11.7%) и „Други дейности“ (8.0%). Най-значителното увеличение на наетите лица е регистрирано в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална дейност“ (21.0%) и „Административни и спомагателни дейности“(13.3%).

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Враца през трето тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Враца през третото тримесечие на 2023 г. е 6. Спрямо второто тримесечие на 2023 г. сградите са с 1 повече, а жилищата в тях са с 22.

Използване на ИКТ от домакинствата и лицата в област Враца през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2023 г. 83.9% от домакинствата в област Враца притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.3 процентни пункта спрямо предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на относителния дял на домакинствата с достъп до интернет, като през периода 2013 – 2023 г. относителният им дял се е увеличил с 35.7 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Враца през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца в края на септември 2023 г. са 37.4 хиляди. Спрямо края на юни 2023 г. броят на наетите лица остава почти непроменен.
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на септември 2023 г. в обществения сектор са 18.1 хил., а в частния – 19.3 хиляди. Спрямо края на юни 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.8%, а в частния сектор намаляват с 1.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 10.8% е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечение“.


Жилищен фонд в област Враца през 2022 година

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Враца се състои от 79 362 сгради с 116 494 жилища в тях. В селата се намират 66.9% от всички жилищни сгради, а в градовете – 33.1%. Жилищните сгради в областта представляват 3.8% от общия жилищен фонд в страната.
Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 37.0% от общия жилищен фонд, следват построените сгради в периода 1961 – 1970 г. – 20.3% .

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Враца през 2022 година

През 2022 г. на територията на област Враца са регистрирани 193 пътнотранстпортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 261, а на загиналите – 24 души. В сравнение с 2021 г. се наблюдава увеличение  на произшествията – с 5.5%, при ранените лица – с 5.2%, при загиналите лица е регистрирано увеличение с 4.3%.По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2022 г., област Враца се нарежда на 14-то място сред областите в страната.