Дейност на местата за настаняване в област Враца през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Враца са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 649, а на леглата – 1 216. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 41.7%, като при броят на стаите увеличението е с 27%, а на леглата в тях – с 33.8%.

Резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Враца е 57.0 хил., от които 32.1 хил. са мъже, а 24.9 хил. жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 43.8% (при 53.7% за страната). Той е съответно 51.1% за мъжете и 36.9% за жените. По този показател областта се нарежда на едно от последните места сред областите в страната, като след нея са областите Видин (43.3%), Сливен (42.9%), Силистра (41.6%) и Монтана (37.6%).

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Враца през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца в края на юни 2022 г. са 36.4 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица намаляват с 0.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на юни 2022 г. в обществения сектор са 16.5 хил., а в частния – 19.9 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0%, а в частния сектор – с 0.1%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1%, а в частния сектор намаляват – с 0.8%.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И РЕНТАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОВ ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Брачност и бракоразводност в област Враца през 2020 година

          През 2020 г. в област Враца са регистрирани 329 юридически брака – с 122 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 60.7% (200) са сред населението в градовете. Най-много от сключените бракове са на територията на община Враца – 131, следвана от община Козлодуй – 53, а най-малко са в общините Мизия (8) и  Хайредин – 5.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления
През 2020 г. в област Враца броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 207. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет2 в ДПС през годината в областта е 87.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВРАЦАПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структура на населението
В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2020 г. изчисленото
постоянно население на област Враца е 157 637 души или 2.3% от населението на страната. В
сравнение с предходната година то намалява с 1 833 души, или с 1.1%.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област
Враца са 64.9 хил., или 64.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на
икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 4.2 процентни пункта.

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТВ ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) в област Враца през 2019 г. е 2 138 милиона лева. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение намалява с 13.3%. Произведеният в областта БВП е 1.8% от общия за страната. На човек от населението се падат 13 278 лв. от стойностния обем на показателя за област Враца, при 17 170 лв. за страната.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност в област Враца през 2019 година

Произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) в област Враца през 2019 г. е 2 138 милиона лева. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение намалява с 13.3%. Произведеният в областта БВП е 1.8% от общия за страната. На човек от населението се падат 13 278 лв. от стойностния обем на показателя за област Враца, при 17 170 лв. за страната