Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 218.1 хил., от които 119.0 хил. са мъже, а 99.0 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 0.3%.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 59.5% (при 53.1% за страната), съответно 68.4% за мъжете и 51.4% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0.2 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 0.3 процентни пункта, а при жените остава без изменение.