Годишна статистика на заетостта и разходите за труд за област Враца през 2022 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2022 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 38 520, което представлява 1.7% от общия брой на наетите в страната. Намаление на средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в шест от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ (11.7%) и „Други дейности“ (8.0%). Най-значителното увеличение на наетите лица е регистрирано в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална дейност“ (21.0%) и „Административни и спомагателни дейности“(13.3%).