Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 191 жилищни сгради с 401 жилища в тях и 63 343 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 84 други сгради с 42 116 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 32.5% по-малко, докато броят на жилищата в тях са с 10.8% повече, а общата им застроена площ се увеличава с 5.0%. Нарастват и  издадените разрешителни за строеж на други сгради – с 37.7%, както и разгънатата им застроена площ – с 12.4%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 10.3%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 35.5 и 35.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е същият като през 2022 г., но разгънатата им застроена площ е с 29.1% по-малка.

През третото тримесечие на 2023 г. в Софийска област е започнал строежът на 147 жилищни сгради с 227 жилища в тях и с 34 714 кв. м разгъната застроена площ, както и на 42 други сгради с
41 931 кв. м разгъната застроена площ.