Население и демографски процеси в област Благоевград през 2022 година

Демографска ситуация в областта през 2022 година:

  • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Намалява броят на живородените деца;
  • Намалява броят на умрелите лица;
  • Увеличава се детската смъртност;
  • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2022 г. населението на област Благоевград е 288 161 души, което представлява 4.5% от населението на България. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 2 055 души, или с 0.7%[1].

Мъжете са 139 761 (48.5%), а жените – 148 400 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 062 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 62 167, или 21.6% от населението на областта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.7%, а на мъжете – 18.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години в област Благоевград са 41 985, или 14.6% от общия брой на населението.