НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2023 г. са 25.4 хиляди. Спрямо края на декември 2022 г. наетите лица се увеличават с 1.2%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 0.2%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2023 г. в обществения сектор са 8.4 хиляди, а в частния – 17.0 хиляди. Спрямо края на месец декември 2022 г. наетите лица в обществения и частния сектор се увеличават съответно с 1.9% и 0.8%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.1%, а в частния сектор намаляват с 1.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец март 2023 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 26.5%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.6% и „Образование” – 11.1%.

През първото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 16.4% спрямо същия период на 2022 г. и достига 1484 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 0.3%. В обществения сектор получават средно 1544 лв., а в частния – 1455 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първо тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Държавно управление“ и „Образование“.

По размер на средната брутна заплата, през първото тримесечие на 2023 г., област Разград е на 10-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
София (столица) – 2603 лв., София – 1737 лв. и Стара Загора – 1726 лв., а най-ниско във Видин – 1238 лв.,  Благоевград – 1239 лв. и Хасково – 1244 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.