Уважаеми податели и потребители на статистическа информация,
Европейската комисия (Евростат) стартира обществено допитване за оценка на влиянието, което ще окаже въвеждането на новия рамков регламент за интегриране на бизнес статистиката (FRIBS) върху производството и потреблението на статистическа информация. Евростат се интересува от мнението на всички заинтересовани страни – подателите на първични данни, институциите, отговорни за събирането и обработването на данните и потребителите на статистически данни. Като податели и потребители на данни Вие сте поканени да участвате в изследването и да дадете Вашето мнение, чрез попълване на съответен въпросник – за подател или за потребител на данни. Въпросниците и допълнителна информация за целите на общественото допитване и начините за попълване и изпращане на въпросниците можете да намерите на следния адрес: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/public_consultations/consultations/fribs
 

Актуални числа