Прессъобщения

понеделник, 21 май 2018 - 11:00

Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на Република България са 3 321, от тях 663 (20.0%) са в градовете, а 2 658 (80.0%) - в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 246. Членовете на читалищата са 272 797, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 34 593, или с 14.5%.

сряда, 16 май 2018 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2018 г. е 1 407 лв. и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 9.8%. 

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2018 г. е 1 263 лв. и се увеличава с 11.5% спрямо същото тримесечие на 2017 година.

През първото тримесечие на 2018 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.

вторник, 15 май 2018 - 17:55

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

вторник, 15 май 2018 - 11:00

Индексът на потребителските цени за април 2018 г. спрямо март 2018 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.

вторник, 15 май 2018 - 11:00

През първото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица е 5.7%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.1%.

вторник, 15 май 2018 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 3.5% през първото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

понеделник, 14 май 2018 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. нарастват с 1.5% спрямо края на декември 2017 г. и достигат 2.31 милиона.

През първото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 1.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. и достига 1 077 лева.

петък, 11 май 2018 - 11:00

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

петък, 11 май 2018 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. е 565, а новопостроените жилища в тях са 1 530. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. сградите са със 103 повече, или с 22.3%, докато жилищата в тях намаляват с 221, или с 12.6%.

петък, 11 май 2018 - 11:00

През март 2018 г. в страната са функционирали 1 942 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.8 хил., а на леглата - 114.9 хиляди. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях - с 2.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г., е 832.9 хил., или с 6.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през март 2018 г. достигат 44.9 млн. лв., или с 12.9% повече в сравнение с март 2017 година.

Страници