Прессъобщения

четвъртък, 9 ноември 2017 - 11:00

През периода януари - август 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 11.0% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 22 401.6 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 10.9% и е на стойност 24 193.4 млн. лева.

През август 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 9.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 932.9 млн. лв., а вносът нараства с 12.3% и е на стойност 3 129.3 млн. лева.

сряда, 8 ноември 2017 - 11:00

По предварителни данни през септември 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 0.3% в сравнение с август 2017 година. През септември 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.2% спрямо съответния месец на 2016 година.

сряда, 8 ноември 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през септември 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.1% спрямо предходния месец.

сряда, 8 ноември 2017 - 11:00

По предварителни данни през септември 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.0% под равнището от предходния месец. През септември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 6.0%.

вторник, 7 ноември 2017 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. е 506, а новопостроените жилища в тях са 2 018. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. сградите са с 30 повече, или с 6.3%, докато жилищата в тях намаляват с 361, или с 15.2%.

понеделник, 6 ноември 2017 - 11:00

През октомври 2017 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.7 пункта спрямо юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата.

четвъртък, 2 ноември 2017 - 11:00

През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 526 жилищни сгради със 7 135 жилища, на 28 административни сгради/офиси и на 1 221 други сгради. Започнал е строежът на 982 жилищни сгради с 3 409 жилища в тях, на 27 административни сгради/офиси и на 692 други сгради.

вторник, 31 октомври 2017 - 11:00

През 2016 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 734.0 млн. лв., което е с 13.7% по-малко в сравнение с предходната година.

понеделник, 30 октомври 2017 - 11:00

През октомври 2017 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Общият показател на бизнес климата намалява с 1.8 пункта спрямо нивото си от септември в резултат на понижените очаквания на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

понеделник, 30 октомври 2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през септември 2017 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо септември 2016 г. е отчетено увеличение с 5.7%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2017 г. е с 0.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 6.0%. 

Страници