Прессъобщения

петък, 9 февруари 2018 - 11:00

През периода януари - ноември 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 11.4% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 31 979.9 млн. лева. Вносът от ЕС също нараства с 11.4% и е на стойност 34 436.6 млн. лева.

През ноември 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 15.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 210.6 млн. лв., а вносът нараства с 15.4% и е на стойност 3 597.9 млн. лева.

четвъртък, 8 февруари 2018 - 11:00

По предварителни данни през декември 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.7% в сравнение с ноември 2017 година. През декември 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.0% спрямо съответния месец на 2016 година.

четвъртък, 8 февруари 2018 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през декември 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец.

четвъртък, 8 февруари 2018 - 11:00

По предварителни данни през декември 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3.0% под равнището от предходния месец. През декември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.1%.

сряда, 7 февруари 2018 - 11:00

През януари 2018 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.1 пункта в сравнение с равнището си от октомври 2017 г., което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население.

петък, 2 февруари 2018 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 296 жилищни сгради със 7 327 жилища, на 30 административни сгради/офиси и на 1 130 други сгради. Започнал е строежът на 779 жилищни сгради с 4 215 жилища в тях, на 16 административни сгради/офиси и на 570 други сгради.

вторник, 30 януари 2018 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през декември 2017 г. остава непроменен в сравнение с предходния месец, а спрямо декември 2016 г. е отчетено увеличение с 4.1%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2017 г. нараства с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.1%.

вторник, 30 януари 2018 - 11:00

През ноември 2017 г. спрямо октомври 2017 г. нараства производството на дизелово гориво - със 7.6%, и електроенергия - със 17.3%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 16.7%, и пропан-бутанови смеси - с 10.0%. Производството на безоловен бензин остава без изменение.

През ноември 2017 г. спрямо октомври 2017 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 35.1%, природен газ - с 33.1%, и електроенергия - с 11.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 16.2%, пропан-бутанови смеси - с 6.7%, и дизелово гориво - с 22.3%.

понеделник, 29 януари 2018 - 11:00

През януари 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.6 пункта спрямо декември 2017 година. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно показателят остава приблизително на нивото си от предходния месец.

понеделник, 29 януари 2018 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2017 г. са 459.2 хил., или с 15.6% над регистрираните през декември 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 49.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.6%, и пътуванията със служебна цел - 23.3%.

През декември 2017 г. посещенията на чужденци в България са 596.1 хил., или с 12.2% повече в сравнение с декември 2016 година. През декември 2017 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 46.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.1%, и със служебна цел - 18.5%.

Страници