Население и демографски процеси в област Пловдив през 2022 година

Демографска ситуация в област Пловдив през 2022 година:

  • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Намалява броят на живороденитe деца;
  • Намалява броят на умрелите лица;
  • Увеличава се детската смъртност;
  • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

1. Брой и структури на населението

В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2022 г. изчисленото население на област Пловдив е 631 516 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 244 човека, или с 0.04%.

В общия брой на населението жените са повече (52.3%), или на 1000 мъже се падат 1096 жени.

Към 31.12.2022 г. в градовете живеят 469 806 души, или 74.4% от населението на областта, а в селата – 161 710 души (25.6%).

Към края на 2022 г. населените места в област Пловдив са 212, от които 18 са градове и 194 – села. В 1 населено място няма нито един жител. В 19, или в 9.0% от населените места живеят от 1 до 50 души.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на средната възраст на населението.

Към 31.12.2022 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 22.3% (140 988) от населението на областта. В сравнение с 2021 г. този дял остава непроменен, а спрямо 2001 г. нараства с 5.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече години е 26.2%, а на мъжете – 18.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години са 14.7% (93 136) от общия брой на населението. Спрямо 2021 г. този дял остава непроменен, а спрямо 2001 г. се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост – отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години, е 58.9%. В градовете това съотношение е по-благоприятно – 56.2%, отколкото в селата – 67.5%.