Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през първото тримесечие на 2023 година

През първото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 264 жилищни сгради с 868 жилища в тях и със
109 370 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 136 други сгради с 127 850 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 9.0%, жилищата в тях – с 48.2%, а общата им застроена площ – с 36.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат увеличение със 7.1%, а тяхната РЗП – с 18.7%.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват със 17.8%, жилищата в тях – с 54.8%, а разгънатата им застроена площ – с 55.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 29.5%, а тяхната РЗП – със 158.7%.