НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2022 г. са 25.1 хиляди. Спрямо края на септември 2022 г. наетите лица намаляват с 2.6%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 1.1%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2022 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 16.9 хиляди. Спрямо края на месец септември 2022 г. наетите лица в обществения и частния сектор намаляват съответно с 4.2% и 1.9%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения и частния сектор намаляват съответно с 0.3% и 1.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец декември 2022 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 26.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.9% и „Образование” – 11.3%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 16.5% спрямо същия период на 2021 г. и достига 1479 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 0.8%. В обществения сектор получават средно 1640 лв., а в частния – 1401 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвърто тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Държавно управление“ и „Образование“.

По размер на средната брутна заплата, през четвъртото тримесечие на 2022 г., област Разград е на 12-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
София (столица) – 2571 лв., Враца – 1822 лв. и Варна – 1747 лв., а най-ниско в Благоевград – 1237 лв.,  Кюстендил – 1251 лв. и Видин – 1256 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.