Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2022 година

Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2022 г. 89.1% от домакинствата в област Търговище (87.3% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2012 – 2022 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 50.8 процентни пункта.