Годишна статистика на заетостта в област Търговище през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище  е 25.6 хил. души, което представлява 1.1% от общо наетите в страната.

В сравнение с 2020 г. броят на наетите в областта  намалява с 0.3%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в десет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Операции с недвижими имоти”. Намаление се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Финансови и застрахователни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.