СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ РАЗГРАД  КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Образователна структура

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличаване на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.