НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2022 г. са 26.4 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица се увеличават с 3.6%, а в сравнение със същия период на предходната година почти не се променят.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2022 г. в обществения сектор са 8.5 хиляди, а в частния – 17.9 хиляди. Спрямо края на месец март 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.2%, в частния сектор увеличението е с 3.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.2%, а в частния сектор намаляват с 1.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец юни 2022 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 25.8%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.0% и „Образование” – 10.4%.

През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 9.5% спрямо същия период на 2021 г. и достига 1340 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 5.1%. В обществения сектор получават средно 1466 лв., а в частния – 1281 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Държавно управление“ и „Образование“.

По размер на средната брутна заплата, през второто тримесечие на 2022 г., област Разград е на 12-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
София (столица) – 2373 лв., София – 1645 лв. и Враца – 1570 лв., а най-ниско в Кюстендил – 1126 лв.,  Благоевград – 1139 лв. и Хасково – 1163 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.