Издателска дейност в Софийска област през 2021 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2021 г. в Софийска област са издадени 35 книги с тираж 5.7 хил. бр. и 10 брошури с тираж 3.1 хил. броя. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2021 година (фиг. 1).