Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2021 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2021 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 266 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 185 лица (69.5%);
  • малолетни (8 – 13 години) – 81 лица (30.5%);
  • момчета – 218 (82.0%);
  • момичета – 48 (18.0%);
  • учащи – 249 (93.6%);
  • в криминогенна среда живеят 105 малолетни и непълнолетни (39.5%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2021 г. малолетни и непълнолетни е 74, като 29.7% от тях са малолетни.


[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.