НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2022 г. са 25.4 хиляди. Спрямо края на декември 2021 г. наетите лица се увеличават с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 0.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2022 г. в обществения сектор са 8.1 хиляди, а в частния – 17.3 хиляди. Спрямо края на месец декември 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.4%, а в частния сектор се увеличават с 1.1%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1%, а в частния сектор намаляват с 1.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец март 2022 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 26.7%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.7% и „Образование” – 11.1%.

През първо тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 7.6% спрямо същия период на 2021 г. и достига 1275 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 0.4%. В обществения сектор получават средно 1389 лв., а в частния – 1222 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Държавно управление“.

По размер на средната брутна заплата, през първото тримесечие на 2022 г., област Разград е на 10-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
София (столица) – 2218 лв., София – 1470 лв. и Варна – 1428 лв., а най-ниско в Кърджали – 1022 лв.,  Благоевград – 1040 лв. и Кюстендил – 1058 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.