ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

• През учебната 2021/2022 година в детските градини са записани 6 607 деца, като е регистрирано намаление с 1.4% в сравнение с предходната учебна година.

•  Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни училища са 769 и в професионални училища –  585 ученици.

• Завършилите висше образование през 2021 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 4 684 души.