Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 170 жилищни сгради с 292 жилища в тях и 40 247 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 58 други сгради с 51 579 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 11.0%, като броят на жилищата в тях е намалял с 0.3%, а общата им застроена площ – със 7.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 10.8%, а тяхната РЗП намалява със 17.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 38.2%, жилищата в тях – със 107.1%, а общата им застроена площ – с 67.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 6.5%, а тяхната РЗП – с 39.6%.