ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2021 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 43.2 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 61.9%

Общият брой на заетите лица е 39.0 хил., или 41.4% от населението на 15 и повече навършени години в областта.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 38.0 хиляди. Общият коефициент на заетост на населението на 15 – 64 навършени години в област Разград през 2021 г. е 54.5%. Коефициентът на заетост при мъжете (15 – 64 навършени години) е 57.2%. При жените в същата възрастова група коефициентът на заетост е 51.6%.

По стойност на общия коефициент на заетост (15 – 64 навършени години) за 2021 г. област Разград се нарежда на предпоследно място сред областите в страната. Най-висок е този показател в област София – 75.2%, а най-нисък в област Монтана – 52.5%.

През 2021 г. от всички заети лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград 29.7% са с висше образование, 50.0% със средно образование и 20.5% с основно и по-ниско.

При висшистите коефициентът на заетост през 2021 г. е 87.8%. Коефициентът на заетост на лицата със средно образование е 62.6%, а за лицата с основно и по-ниско образование – 29.3%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград през 2021 г. са 5.2 хиляди. През 2021 г. коефициентът на безработица за населението на 15 – 64 навършени години в област Разград е 12.0%, при средно за страната 5.3%.

През 2021 г. икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград са 26.6 хил., от които 12.1 хил. са мъже и 14.5 хил. жени. Коефициентът на икономическа неактивност за същата възрастова група е 38.1% – съответно 33.9% за мъжете и 42.5% за жените.

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Изследването обхваща обикновените домакинства в страната.

В съответствие с промени в законодателството на Европейския съюз по отношение на статистиката за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, от началото на 2021 г. са направени промени в методологията на наблюдението на работната сила. Поради това данните за 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предходни години.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на възраст 15 – 89 навършени години, които през наблюдавания период:

– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане и отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст, гъвкав график на работното време, участие в обучение, свързано с работата, както и поради друго отсъствие, ако продължителността му е 3 месеца или по-малко.

Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

– нямат работа през наблюдавания период;

– активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

– имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица на възраст 90 и повече навършени години.

Коефициент на икономическа активност – относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

Коефициент на безработица – относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Коефициент на неактивност – относителният дял на икономически неактивните лица от населението в същата възрастова група.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.