Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през четвъртото тримесечие на 2021 г. в област Шумен

През четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 22 жилищни сгради с 38 жилища в тях и 6 031 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 47 други сгради с 16 145 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.4%, броят на жилищата в тях – с 69.6%, а общата им застроена площ – с 62.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава намаление както на броя им – с 16.1%, така и на разгънатата им застроена площ – с 37.2%.