Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 352 жилищни сгради с 3 010 жилища в тях и с 309 172 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 7 административни сгради с 20 893 кв. м РЗП и на 122 други сгради със 173 475 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 41.9%, жилищата в тях нарастват два пъти, а общата им застроена площ – със 159.7%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи ръст от 17.3%, а тяхната РЗП – със 126.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 58.6%, но жилищата в тях намаляват с 16.9%, а разгънатата им застроена площ – с 12.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 40.0%, а общата им застроена площ – с 48.5%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са повече с 34.1%, а тяхната РЗП – със 198.3%.