Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2021 година

Резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 91.1% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 13.6 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на първо място в страната по този показател, следвана от област София (столица) с 90.3%, при 83.5% средна стойност за страната. За периода 2012 – 2021 г. се наблюдава ръст от 39.8 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.