Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2020 година

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 056.6 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват със 17.7%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 226.2 млн. лв., следван от сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 216.8 млн. лева. През 2020 г. тези сектори заедно формират 41.9% от общия обем разходи за ДМА.