Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пловдив през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2021 г. 88.9% от домакинствата в област Пловдив имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 9.0 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на трето място в страната.

През 2021 г. 72.8% от населението на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 3.3 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 33.8 проценти пункта.