НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по
трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2021 г. намалява с
0.5% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 57.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на
2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Други
дейности“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения”, а най-голямо намаление е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ и
„Операции с недвижими имоти“.