НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по
трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2021 г. се увеличават с
0.8% спрямо края на март 2021 г., като достигат 57.8 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на
2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура,
спорт и развлечения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство” а най-голямо намаление е регистрирано
в „Строителство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.