НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2021 г. са 26.4 хиляди. Спрямо края на март 2021 г. наетите лица се увеличават с 3.0%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 4.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2021 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 18.1 хиляди. Спрямо края на март 2021 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.1%, а в частния сектор – с 3.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.5%, а в частния сектор се увеличават с 7.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец юни 2021 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.2% и „Образование” – 10.9%.

През второ тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 9.2% спрямо същия период на 2020 г. и достига 1224 лв. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 3.3%. В обществения сектор получават средно 1370 лв., а в частния – 1157 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Държавно управление“.

По размер на средната брутна заплата, през второто тримесечие на 2021 г., област Разград е на 13-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
София (столица) – 2072 лв., София – 1412 лв. и Враца – 1411 лв., а най-ниско в Благоевград – 999 лв.,  Кюстендил – 1028 лв. и Видин – 1041 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: https://www.nsi.bg/.