ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НАНОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област
Плевен са издали разрешителни за строеж на 38 жилищни сгради с 233 жилища в тях и 26 083 кв.
м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 493 кв. м РЗП и на 34 други
сгради с 32 653 кв. м РЗП.