ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Ловеч се състои от 75.4 хил. жилищни сгради,
като спрямо 2019 г. броят им се увеличава с 32. В градовете се намират 25.3 хил. жилищни сгради, а
в селата – 50.1 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 3.6% от общия жилищен фонд в
страната.