Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2020 година в област Добрич

Към 31.12.2020 г. в област Добрич функционират 7 заведения за болнична помощ със 755 легла, от които 6 болници с 665 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 38 с 29 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 4 с 30 легла. Към 31.12.2020 г. многопрофилните болници са 3 с 483 легла, а специализираните болници са 3 със 182 легла. Осигуреността на населението с болнични легла общо за страната в края на 2020 г. е 783.9 на 100 000 души от населението, докато за област Добрич този показател е 443.3 на 100 000 души.